خرید PDF این نمونه سوال با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۵۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

امتحان نیم سال اول علوم نهم

این برگه (نمونه سوال امتحان نیم سال اول علوم نهم + پاسخ نامه)  بر مبنای اهداف کتاب درسی بر اساس جدول امتحانات نیم سال اول تهیه و در اختیار داوطلبان قرار گرفته است.

می دانیم نمونه سوالات و حل آن ها، نقش بسیار زیادی در آموزش و تحلیل آموخته های کاربران گرامی دارد.

معمولا طرح سوالات امتحانی استاندارد مطابق با اهداف کتاب درسی و بر مبنای قوانین طراحی سوالات امتحانی، سبب آماده سازی  دانش آموزان جهت شرکت در امتحانات می شود.

دانش آموزان و کاربران گرامی با پاسخگویی به این گونه سوالات می توانند آشنایی بیش تری نسبت به نوع سوالات امتحانی خود داشته باشند. همکاران گرامی هم می توانند سوالاتی هم ارز به این گونه سوالات طراحی و اجرا نمایند .

کانال تلگرام فرامعلم

سربلندی و موفقیت شما فرزندان ایران زمین آرزوی ماست.

نام محصول: نمونه سوال امتحان نیم سال اول  علوم نهم + پاسخ نامه  فصل های 1.2.3.4.5.6.7

حجم :1.5  مگابایت

تعداد صفحه:7

تعدادسوال : 22

خرید فایل PDF نمونه سوال به همراه پاسخ نامه

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

امتحان نیم سال اول علوم نهم + پاسخ نامه

1) جملات زير را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنيد.(1)

جدید تر ، قدیمی تر ، الکل ، ضد یخ ، زیاد تر ، کم تر ، پلیمر ، پلی اتیلن

a) زنجیره بلند مولکولی که از اتصال تعداد ز یادی ملکول کوچکتر تشکیل شده است ……….. نام دارد.

b) نام دیگر اتیلن گلیکول، ……………..است.

c) در هیدروکربن با کاهش تعداد کربن، نیروی ربایش بین مولکول ها …………..می شود.

d) در توالی رسوبی الیه های پایینی از نظر نسبی …………..از الیه های باالیی هستند.

2) جملات درست را با عالمت(√) و نادرست را با عالمت(×)  مشخص کنید و جملات نادرست را با کم ترین تغییر درست کنید.

a) ظروف آهنی زودتر از ظروف مسی زنگ می زنند. (  )
………………………………………………………………………………………………….
b) مکمل بودن حاشیه شرق قاره آمر یکای جنوبی و شرق آفر یقا از شواهد جدایی قاره هاست. (  )
………………………………………………………………………………………………….
c) در برج تقطیر ،ترکیبات مختلف نفت خام بطور دقیق از هم جدا می شوند. (  )
………………………………………………………………………………………………….
d) به اتمی که الکترون از دست داده باشد، کاتیون گفته می شود. (  )
………………………………………………………………………………………………….

3) گزینه صحیح را با علامت (× ) مشخص کنید.

نمونه سوال امتحان نیم سال اول

b) بزرگترین ورقه ی سنگ کره کدام است؟
الف-اقیانوس هند  ⃞ ا       ب-اقیانوس آرام  ⃞        ج-اقیانوس اطلس  ⃞       د- عربستان  ⃞

c) سرعت یک خودروی سواری در آزاد راه 90 کیلومتر بر ساعت است سرعت آن چند متر بر ثانیه است؟
الف- 25متر برثانیه  ⃞     ب- 35 متر برثانیه  ⃞        ج- 20متر برثانیه  ⃞      د- 63 متر برثانیه   ⃞

4) چرا نافلز ها تمایل به گرفتن الکترون دارند؟

5) در برخی نواحی ورقه های سنگ کره از هم دور می شوند. در محل دورشدن آنها، چه پدیده هایی
ایجاد می شود؟

7) چهار مورد از کاربرد فسیل ها را بنویسید؟

8) انواع نیرو ی اصطکاک را نام ببر ید و برای هریک مثال بزنید

9) چرا در هنگام برخورد ورقه اقیانوسی به قاره ای ورقه اقیانوسی به ز یر ورقه ی اقیانوسی می رود ؟

10) مفاهیم ز یر را تعر یف کنید؟

الف) چرخه کربن:
ب ) درزه :

امتحان نیم سال اول علوم نهم

13) در شکل ز یر ، شتاب جسم 4 متر بر مجذور ثانیه است ، جرم آن چند کیلو گرم است ؟ (ذکر فرمول و
یکاها الزامی است.)

14) دوچرخه سواری مسیر A تا B را در 145 ثانیه رکاب می زند.

الف) مقدار مسافت طی شده را بدست آورید؟

ب) مقدار جابجایی طی شده چقدر است؟

ج) مقدار تندی متوسط حرکت چند متر برثانیه است؟

د) سرعت متحرک را بدست آورید؟

تصویر سوالات: امتحان نیم سال اول علوم نهم + پاسخ نامه

خرید فایل PDF نمونه سوال به همراه پاسخ نامه

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال امتحان نیم سال اول علوم نهم + پاسخ نامه صفحه 3 نمونه سوال امتحان نیم سال اول علوم نهم + پاسخ نامه صفحه 4 نمونه سوال امتحان نیم سال اول علوم نهم + پاسخ نامه صفحه 5

نمونه سوال امتحان نیم سال اول علوم نهم + پاسخ نامه صفحه 6 نمونه سوال امتحان نیم سال اول علوم نهم + پاسخ نامه صفحه 2