خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

امتحان نیم سال اول علوم هشتم + پاسخ نامه

این نوشته (امتحان نیم سال اول علوم هشتم با جواب) بر مبنای اهداف کتاب درسی بر اساس جدول امتحانات نیم سال اول تهیه و در اختیار داوطلبان قرار گرفته است.

نمونه سوال نوبت اول علوم هشتم

می دانیم نمونه سوالات و حل آن ها، نقش بسیار زیادی در آموزش و تحلیل آموخته های کاربران گرامی دارد.

معمولا طرح سوالات امتحانی استاندارد مطابق با اهداف کتاب درسی و بر مبنای قوانین طراحی سوالات امتحانی، سبب آماده سازی  دانش آموزان جهت شرکت در امتحانات می شود.

نام محصول : نمونه سوال امتحان نیم سال اول  علوم هشتم + پاسخ نامه فصل های 1.2.3.4.5.6.7

حجم :1 مگابایت

تعداد صفحه: 5

تعدادسوال: 22

خرید فایل PDF نمونه سوال به همراه پاسخ نامه

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

1) جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

استخوان ، مفصل، کبد ، ماهیچه ، میتوز ، میوز ، گیجگاهی ، پس سری

a) مرکز بینایی چشم در ناحیه ،…………… قرار دارد.

b) تاندون ها ماهیچه را به ………… متصل می کند.

c) هورمون گلوکاگون با اثر بروی سلول های ………….. قند خون را افزایش می دهد .

d) تقسیم …………….. سبب رشد و ترمیم بافت های آسیب دیده بدن می شود.

2) جمله درست را با علامت (√) و نادرست را باعلامت (×) و جمله نادرست را با کم ترین تغییر درست کنید.

a) موادی که پی اچ آنها از هفت بیش تر است، اسیدی اند. (  )
……………………………………………………………………………………………………………

b) کاتالیزگرها سـبب می شـوند تغییرات شـیمیایی در بدن موجودات زنده سـر یع تر انجام شوند. (  )
……………………………………………………………………………………………………………

c) ساقه مغـز همان بصـل النخاع اسـت کـه در بـاالی نخـاع قـرار دارد. (  )
……………………………………………………………………………………………………………

d) بافت اسفنجی در سر استخوان های بلند وجود دارد. (  )
……………………………………………………………………………………………………………

3) گزینه صحيح را انتخاب كنيد.

a) برای جداساز ی چربی از شیر ………………. جداساز ی پالسما از خون از …………………. استفاده می شود.

1) همانند- روش تقطیر

2) برخلاف – سانتر یفیوژ

3) برخلاف – روش تقطیر

4) همانند – سانتر یفیوژ

b) عملکرد کدام غده درست نیست؟

1) هیپوفیز ← رشد

2) تیروئید ← کاهش انرژی سلول

3)پاراتیرویید← افزایش کلسیم خون

4) فوق کلیه ← کاهش فشارهای روحی

c) کدام گز ینه سلول های مژه دار ندارد؟

1) چشم         2) بینی           3) زبان          4) گوش

4) پاسخ کوتاه بنویسید.

a) چه موقع انرژ ی شیمیایی مواد تغییر می کند؟

b) کار عصب حسی چیست؟

c) ماده زمینه ای استخوان شامل چه موادی است؟

d) دو عامل تعیین کننده صفات در جانداران بنویسید.

5) اصطلاحات ز یر راتعر یف كنيد.

a) سوسپانسیون:
b) سلول پشتیبان:
c) رباط:
d) مفصل :

6) باتوجه به واکنش زیر پاسخ دهید.

نور و گرما + آب + کربن دی اکسید → ………………… + هیدروکربن

a) واکنش را کامل کنید.
b) واکنش دهنده و فراورده را مشخص کنید

7) با توجه به مدل اتمی روبرو پاسخ دهید .

امتحان نیم سال اول علوم هشتم مدل بور
a) این ساختار به کدام یک تعلق دارد؟ (اتم خنثی،یون مثبت،منفی)چرا؟
b) نشانه شیمیایی این ذره را بنویسید.
c) عدد اتمی و عددجرمی آن را مشخص کنید .
d) یک نمونه از ایزوتوپ آن را بنویسید.

8) غده پاراتیرویید به چند روش میزان کلسیم خون را افزایش می دهد؟نام ببر ید.

9) پیام عصبی و هورمونی را از لحاظ ماهیت و ماندگار ی چه تفاوتی با هم دارند؟

10) ویژ گی های اعمال انعکاسی را بنویسید.(3 مورد)

11) شکل زیر ساختار نورون یا یاخته عصبی را نشان می دهد . بخش های آن را به جای حروف نام گذاری کنید

امتحان نیم سال اول علوم هشتم یاخته عصبی

الف) ………….
ب) ……………
ج) ……………

خرید فایل PDF نمونه سوال به همراه پاسخ نامه

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

امتحان نیم سال اول علوم هشتم + پاسخ نامه صفحه 2امتحان نیم سال اول علوم هشتم + پاسخ نامه صفحه 2امتحان نیم سال اول علوم هشتم + پاسخ نامه صفحه 4

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۶۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 15 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۱۳۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید