بارم بندی علوم تجربی متوسطه اول

کاربران گرامی با توجه به روز های پایانی سال تحصیلی و برگزاری امتحانات خرداد ماه لازم است جدول بارم بندی علوم تجربی متوسطه اول را مرور کنیم تا با توجه این جدول در طراحی سوالات و یا برگزاری آن ها شیوه مناسبی به کار ببریم.

می دانیم برای ارزشیابی پایانی 20 نمره در نظر گرفته شده است که 5 نمره آن عملی و 15 نمره به صورت کتبی برگزار می شود.

5 نمره عملی بخشی از نمره ی پایانی است و آزمون آن می تواند قبل یا یک روز بعد از آزمون کتبی برگزار شود .

نمره آزمون عملی نمره مستمر نیست.

در نوبت دوم ٥ نمره عملی به شکل آزمون عملکردی به روش ایستگاهی اجرا شود.

ارزشیابی مستمر یا تکوینی:

ارزشیابی مستمر یا تکوینی، ارزشیابی ای است که معلم، آن را براساس فعالیت های گروهی یا انفرادی دانش آموزان در کلاس یا خارج از کلاس و در طول سال تحصیلی انجام می دهد.

این ارزشیابی براساس مشاهدات معلم و تعامل بین معلم و دانش آموز در هنگام هر فعالیت یا براساس پرسش های کتبی و شفاهی

کانال تلگرام فرامعلم

نمره این ارزشیابی برای هر نوبت (اول یا دوم) سال 20 نمره است و لیست نمرات مستمر قبل آزمون نوبت آماده می شود.

پس معلم دو نمره مستمر و پایانی را در لیست امتحانات ثبت خواهد کرد که هر یک 20 نمره است و از میانگین آن ها نمره پایانی تعیین می شود.

بارم بندی درس علوم تجربی پایۀهای تحصیلی بخش آزمون کتبی (15نمره)

کتاب علوم تجربی پایه های هفتم ، هشتم و نهم هر یک شامل 15 فصل است .

بخشی از این فصل ها در نیم سال اول تدریس و ارزیابی شده اند.

مطابق جدول تدریس دانش آموزان در هر یک از پایه های هفتم و نهم 7 فصل و هشتم 8 فصل از کتاب را در نیم سال اول امتحان خواهند داد .

پس در نیم سال دوم بارم کم تری به این فصول تعلق خواهد داشت.

اگر به جدول بارم بندی علوم تجربی متوسطه اول توجه کنیم ، متوجه می شویم که در امتحان کتبی پایانی خرداد ماه فصول پایانی کتاب اهمیت بیش تری دارند.

بارم بندی علوم تجربی متوسطه اول

                     بارم بندی علوم تجربی متوسطه اول

پس دانش آموزان باید تمرکز بیش تری به فصل های پایانی کتاب داشته باشند ، گرچه فصول ابتدایی کتاب نیز به مرور نیاز دارند.

معمولا در طراحی سوالات آزمون پایانی(خرداد ماه)، طراحان با توجه به اهداف کتاب درسی و محتوا ها یک نمونه سوال 15 نمره ای مطابق جدول بالا طرح خواهند کرد.