خرید PDF درسنامه این فصل

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل 14 فصل کتاب

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

درسنامه (خلاصه ، جزوه و نکات) علوم ششم درس 6 : ورزش و نیرو (1)

توصیه می شود پس از مطالعه درس نامه(علوم ششم درس 6 : ورزش و نیرو (1) نمونه سوال و پاسخ نامه ی آن را نیز دنبال کرده و یا در آزمون های آنلاین فرامعلم شرکت و سطح دانش خود را تحلیل کنید

در این نوشته به درسنامه علوم ششم درس 6 می پردازیم.

توصیه می شود پس از مطالعه درس نامه نمونه سوال و پاسخ نامه ی آن را نیز دنبال کرده و یا در آزمون های آنلاین فرامعلم شرکت و سطح دانش خود را تحلیل کنید.

درس در یک نگاه

کانال تلگرام فرامعلم


درسنامه (خلاصه ، جزوه و نکات) علوم ششم درس 6 : ورزش و نیرو (1) نموداردر تمام زندگی ما نیروها حضور دارند.ما نیروها را نمی بینیم اما می توانیم اثر نیروها را بر روی اجسام یا خودمان مشاهده (حس) کنیم. به عبارت دیگر می توانیم بگوییم نیرو سبب انجام چه چیزی می شود.وقتی به توپ ضربه می زنیم یا یک بازی را شروع می کنیم، وقتی دوچرخه سواری می کنیم در حال وارد کردن نیرو هستیم  ، پس وقتی که چیزی را می کشیم یا می رانیم به آن نیرو وارد می کنیم.

در تمام زندگی ما نیروها حضور دارند.در تصاویر زیر اثر نیرو را احساس می کنیم.

درسنامه (خلاصه ، جزوه و نکات) علوم ششم درس 6 : ورزش و نیرو (1) حضور نیرو

در علوم هل دادن و یا کشیدن معادل وارد کردن یا اعمال نیرو است.در تصاویر به جسم نیرو وارد می شود.

درسنامه (خلاصه ، جزوه و نکات) علوم ششم درس 6 : ورزش و نیرو (1) کشش و رانش

نیرو می تواند سبب تغییر جهت حرکت، تغییر شکل جسم، حرکت جسم، توقّف جسم و کند شدن یا تند شدن حرکت جسم شود.

درسنامه (خلاصه ، جزوه و نکات) علوم ششم درس 6 : ورزش و نیرو (1) اثر نیرو

با توجه به تصاویر بالا، وقتی توپ متوقّف می شود یا شروع به حرکت می کند، حتماً نیرویی سبب این تغییر حرکت شده است.بنابراین می توانیم بگوییم؛ وقتی حرکت جسم تغییر می­ کند که به آن نیرویی وارد شود.

وقتی به دیوار مطابق شکل زیر تکیه می دهید، نیرویی بر آن وارد می آورید دیوار نیز همزمان نیرویی مساوی و در جهت مخالف بر شما وارد می کند.در نتیجه واژگون نمی شوید.یا وقتی با انگشتان خود به دیوار فشار می آورید، دیوار نیز به انگشتان شما فشار وارد می کند.

خرید PDF درسنامه علوم ششم درس 6 : ورزش و نیرو (1)

پس می توان گفت، هرگاه جسمی بر جسم دیگری نیرو وارد کند، جسم دوم نیز نیرویی هم اندازه و درجهت مخالف بر جسم اول وارد می کند.وقتی مثلاً به توپی ضربه می زنید، به توپ نیرو وارد کرده اید و همزمان توپ نیز به پای شما نیرو وارد کرده است.

درسنامه (خلاصه ، جزوه و نکات) علوم ششم درس 6 : ورزش و نیرو (1)

وقتی گاری را می کشید، گاری هم شما را می کشد.درسنامه (خلاصه ، جزوه و نکات) علوم ششم درس 6 : ورزش و نیرو (1)

این زوج نیرو، کشش شما بر گاری و گاری بر شما، به طور همزمان به وجود می آیند. با برخورد چکش بر میخ نیز به طور همزمان به هم نیرو وارد می کنند یعنی نیروهای موجود در طبیعت همواره بصورت دو تایی هستند.اگر یکی از این دو نیرو را کنش (عمل) بنامیم نیروی دیگر واکنش (عکس العمل) نامیده می‌شود. تفاوتی ندارد که کدام نیرو را کنش و کدام نیرو را واکنش بنامیم.همچنین تصاویر زیر این قانون را نشان می دهد.

درسنامه (خلاصه ، جزوه و نکات) علوم ششم درس 6 : ورزش و نیرو (1) قانون سوم نیوتن درسنامه (خلاصه ، جزوه و نکات) علوم ششم درس 6 : ورزش و نیرو (1)

نیرو ناشی از اثر متقابل بین دو جسم است.

 

اگر نیروها موازنه شوند یعنی دو نفر نیروی هم اندازه به طناب وارد کنند و نیروها همدیگر را خنثی کنند، جسم حرکت نمی کند.

درسنامه (خلاصه ، جزوه و نکات) علوم ششم درس 6 : ورزش و نیرو (1) برآیند نیرو

در طناب کشی، گروهی که نیروی بیشتری وارد کند، گروه دیگر را به طرف خود می کشد. در این حالت نیروها موازنه نیستند و یکی از نیروها دارای مقدار بیش تری است. بنابراین بر طناب نیروی خالصی واردشده است.

درسنامه (خلاصه ، جزوه و نکات) علوم ششم درس 6 : ورزش و نیرو (1) نیرو و طناب کشی

اگر به جسمی نیرو وارد نشود، چنانچه جسم ساکن باشد ساکن می ماند و اگر در حرکت باشد به حرکت خود ادامه می دهد.

درسنامه (خلاصه ، جزوه و نکات) علوم ششم درس 6 : ورزش و نیرو (1) اینرسی

درسنامه (خلاصه ، جزوه و نکات) علوم ششم درس 6 : ورزش و نیرو (1) قانون اول نیوتن

 

با توجه به تصویر زیر وقتی به کاغذ ضربه ناگهانی بزنیم کاغذ بسرعت دور می شود اما سکه تمایل دارد ساکن بماند و درون لیوان می افتد.

درسنامه (خلاصه ، جزوه و نکات) علوم ششم درس 6 : ورزش و نیرو (1) قانون ماند

توصیه می شود پس از مطالعه درسنامه علوم ششم درس 6 : ورزش و نیرو (1) در آزمون آنلاین فرامعلم شرکت و پاسخ های خود را با پاسخنامه آزمون مقایسه و تحلیل درستی نسبت به آموخته های خود داشته باشید

خرید PDF درسنامه این فصل

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل 14 فصل کتاب

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید