خرید PDF درسنامه این فصل

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل کتاب

۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

درس نامه ریاضی ششم فصل 6 : تناسب و درصد

توصیه می شود پس از مطالعه درس نامه نمونه سوال و پاسخ نامه ی آن را نیز دنبال کرده و یا در آزمون های آنلاین فرامعلم شرکت و سطح دانش خود را تحلیل کنید.

در این نوشته به درس نامه ریاضی ششم فصل 6 : تناسب و درصد می پردازیم.

این فصل شامل چهار درس است.

 • در درس اول، مفهوم نسبت با کسر و اعشار مرتبط شده است.
 • در درس دوم، چرایی استفاده از درصد به جای نسبت، کسر یا اعشار معنادار شده است. 
 • در درس سوم، با استفاده از مفهوم های سود، ضرر و تخفیف و … دانش آموزان کاربرد درصد در محاسبات مالی را تجربه می کنند.
 • در درس چهارم، کاربرد درصد در آمار و احتمال بررسی شده است.

درس در یک نگاه

درس نامه ریاضی ششم فصل 6 : تناسب و درصد صفحه7 اهداف

کانال تلگرام فرامعلم
 1.  تبدیل نسبت به کسر یا اعشار و بالعکس
 2.  آشنایی با نسب تهای دو کمیتی که در آن کمیت اول یا دوم به فرم کسری است و ساده کردن و تبدیل آنها به کسر
 3. یادآوری نسب تهای مساوی، کمی تهای متناسب و نامتناسب
 4. معرفی جدول تناسب
 5. معرفی نسب تهای سه تایی و بیشتر
 6.  روشی برای یافتن جزء مجهول در نسبت های مساوی
 7.  کاربرد تناسب در تبدیل واحدهای کمی تهای مختلف مانند طول و جرم به یکدیگر

درس نامه ریاضی ششم فصل 6 : تناسب و درصد

درس نامه ریاضی ششم فصل 6 : تناسب و درصد صفحه 1 ادامه درس نامه ریاضی ششم فصل ششم : تناسب و درصد

خرید PDF درسنامه این فصل

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل کتاب

۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید