خرید PDF درسنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل کتاب

۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

درس نامه ریاضی ششم فصل 7 : تقریب

توصیه می شود پس از مطالعه درس نامه نمونه سوال و پاسخ نامه ی آن را نیز دنبال کرده و یا در آزمون های آنلاین فرامعلم شرکت و سطح دانش خود را تحلیل کنید.

در این نوشته به درس نامه ریاضی ششم فصل 7 : تقریب ، می پردازیم.

درس در یک نگاه

درس نامه ریاضی ششم فصل 7 : تقریب

نگاه کلی به فصل

کانال تلگرام فرامعلم

این فصل شامل 2 درس است.

درس اول:  با استفاده از یک مثال عینی به کاربرد و اهمیت تقریب تقریباً مساوی در زندگی می پردازد و تفاوت دو عدد به صورت تقریبی و دقیق را با معرفی علامت نشان می دهد.

در این درس با توجه به آموخته های قبلی کاربران دو روش تقریب زدن اعداد )اعداد طبیعی اعشاری و کسری(  یعنی روش قطع کردن و روش گرد کردن معرفی و آموزش داده می شود . و با انجام فعالیت های مناسب مفهوم با تقریب کمتر از صدگان را جایگزین با تقریب رقم صدگان می کند.  و مقدارهای تقریب ارائه می گردند. مقدارهای تقریب و نمایش دادن اعداد تقریبی روی محور و شکل ارائه می گردند.

درس دوم:  ارتباط بین ابزارهای اندازه گیری و دقت اندازه گیری را با تقریب زدن مناسب نشان می دهد. در این درس کاربران به وضوح می بینند که برای هر نوع اندازه گیری نیاز به ابزار مناسب با موضوع دارند.

در ادامه به مقایسه دو روش در انجام محاسبات تقریبی یعنی ابتدا به محاسبه، سپس تقریب  ابتدا تقریب، سپس محاسبه و همچنین مقایسه دو روش تقریب زدن گرد کردن و قطع کردن در انجام عملیات و به دست آوردن اختلاف پاسخ تقریبی با پاسخ واقعی و ترتیب محاسبه عملیات می پردازد.

درس نامه ریاضی ششم فصل 7 : تقریب شماره 1

ادامه درس نامه ریاضی ششم فصل 7 : تقریب

خرید PDF درسنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه کل کتاب

۲۰,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید