منظور از رويکرد فعال،

رويکرد فعال

رويکرد فعال رويکردي است که در آن يادگيرنده، خود به نحوي در فرآيند ياددهي و يادگيري دخالت و مشارکت داشته باشد.

بنابراين هرگاه تدريس به گونه‌اي سازماندهي شود که ضمن تناسب با علاقمنديهاي يادگيرنده، او را در شروع کار با موضوع درگير کند

در تمام فرآيند تدريس نيز به تناسب توانمنديهاي يادگيرنده ادامه يابد،

مي‌توان گفت که در این روش تدریس از رويکرد فعال استفاده شده است.

تعدادي از الگوها و روش‌هاي تدريس مناسب جهت به‌كارگيري در رويكرد فعال عبارتند از:

کانال تلگرام فرامعلم
  1. پرورش تفکر خلاق و حل مسايل به روش استقرايي با استفاده از روش تدريس تکوين مفهوم.
  2. كسب و درك مفاهيم و ارزيابي تفکر با استفاده از روش تدريس دريافت مفهوم.
  3. تحليل مسايل جاري و ساير مسايل اجتماعي با استفاده از روش تدريس محاکم قضايي و ايفاي نقش.
  4. شکستن قالب‌هاي حاکم بر تفکر و رشد تفکر واگرا با استفاده از روش تدريس بديعه پردازي و تفحص گروهي.
  5. همکاري در فرایند آزمودن فرضيه ها با استفاده از روش تدريس تفحص گروهي و کاوشگري علمي.
  6. تقويت استدلال علمي با استفاده از روش تدريس کاوشگري، بديعه پردازي، تفحص گروهي و شبيه‌سازي.
  7. اشراف بر مجموعه پيچيده‌اي از مطالب با استفاده از روش تدريس يادسپاري، کاوشگري علمي و تفحص گروهي (همان).