tabadol

پاسخنامه آزمون

برای جای خالی کلمه مناسب پیشنهاد کنید.

۱) سلول های بدن ما برای فعالیت خود به ………انرژی…………….. نیازدارند.

۲) در انتهای نایژک ها ………کیسه های هوایی………………….. قراردارند.

۳) گاز اکسیژن از کیسه های هوایی وارد خون و گاز……کربن دی اکسید…………… ازخون واردکیسه های هوایی می شود.

۴) ورود هوا از محیط بیرون به درون شش ها را ……دم……… وخروج آن از شش ها را……بازدم……… می گویند.

۵) کار اصلی کلیه ها ……تنظیم ترکیب…………… خون است.

کانال تلگرام فرامعلم

۶) ادرار موجود در نفرون ها به ………لگنچه کلیه……………… می ریزد.

برای هر سوال گزینه مناسب را پیشنهاد کنید.

۱)     مسیر عبور هوا به ترتیب کدام است ؟

۱) بینی- حلق – حنجره – نای –نایژه – نایژک – کیسه هوایی

۲) دهان – حنجره – حلق –نایژه – نای – نایژک – کیسه هوایی

۳) بینی – حنجره – حلق – نای – نایژه – نایژک- کیسه هوایی

۴) دهان – حلق – حنجره – نای – نایژه – نایژک – کیسه هوایی

۲)     بهترین مکان برای تبادل گازهای تنفسی کدام است ؟

۱)     مخاط بینی

2)   حنجره

۳)     کیسه هوایی

4)   نایژک ها

۳)     به چه دلیل فرد دارای تنفس ضعیف نیاز به کپسول اکسیژن دارد؟

۱)     فشار اکسیژن  با فشار درون شش ها یکی است .

۲)     فشار اکسیژن نسبت به فشار درون شش ها بیشتر است.

۳)     فشار اکسیژن نسبت به فشار درون شش ها کمتراست.

۴)     این امر به فشار اکسیژن هوا بستگی ندارد.

۴)     کدام گاز در فرایند آزاد کردن انرژی مواد ، مصرف و کدام یک درون سلول تولید می شود؟

۱)     کربن دی اکسید- اکسیژن

2)      اکسیژن – کربن دی اکسید    

۳)     اکسیژن – اکسیژن

  4)   کربن دی اکسید _ کربن دی اکسید

۵)     تبادل اکسیژن بین کدام یک رخ می دهد؟

۱)     مویرگ – نایژک

2)   سیاهرگ – کیسه هوایی

۳)     کیسه هوایی – مویرگ  

 4)   سرخرگ – کیسه هوایی

۶)     کدام گاز در هوای دم و بازدم یکسان است ؟

۱)     کربن دی اکسید

2)   نیتروژن

۳)     اکسیژن

4)   بخار آب

۷)     هموگلوبین در کنار سلول ها با کدام نوع گاز تمایل بیش تری برای ترکیب شدن دارد؟

۱)     کربن دی اکسید

  2)   کربن مونواکسید

۳)     اکسیژن                                        

4)   نیتروژن

۸)     تعریف علمی تنفس کدام است ؟

۱)     دم و بازدم

   2)   ورود اکسیژن

۳)     خروج کربن دی اکسید

  4)   اکسید شدن غذا و تولید انرژی

۹)     تنفس توسط کدام مرکز مغزی کنترل می شود؟

۱)     نخاع

  2)   بصل النخاع   

۳)     مخچه

  4)   نیمکره ی چپ مغزی

۱۰)   کدام یک اندام دفعی نیست؟

۱)     پوست

  2)   کلیه

۳)     شش ها

  4)   روده باریک

۱۱)   کدام عبارت نادرست است ؟

۱)     درون حنجره یک تار ماهیچه ای برای تولید صوت وجود دارد.

۲)     هنگام صحبت کردن عمل بازدم رخ می دهد.

۳)     حنجره بعد از حلق و ابتدای نای قرار دارد.

۴)     جعبه صدا همان حنجره در پرندگان است .

۱۲)   در هنگام تنفس مجاری تنفسی کدام یک از کارها را انجام نمی دهند؟

۱)     گرم کردن هوا

    3)   مرطوب کردن هوا

۲)     تصفیه هوا

  4)   تبادل گاز

۱۳)   کدام نوع تنفس بهتر است ؟

۱)     تنفس عمیق و آرام  

3)   تنفس سطحی و آرام

۲)     تنفس سطحی و تند

4)   تنفس عمیق و تند

۱۴)   آلودگی هوا (گردوغبار) و ذرات حاصل از کشیدن سیگار ، به کدام بخش مجاری تنفسی آسیب بیشتری می رساند؟

۱)     نایژک ها

3)   بخش مخاط

۲)      مژک های مجاری تنفسی 

4)   کیسه های هوایی

۱۵)   کپسول بومن در کدام بخش کلیه قرار دارد؟

۱)     بخش مرکزی

3)   کنار لوله هنله

۲)     بخش قشری  

4)   ابتدای لگنچه

۱۶)   ادرار درنهایت در کدام لوله جمع آوری می شود و به کجا منتقل می شود؟

۱)  لوله جمع کننده– لگنچه   

 3)   لوله هنله – میزنای

۲)     لوله خمیده ۲ – مجرای دفع

4)   لوله خمیده ۱- میزنای

۱۷)   کدام یک کار کلیه نیست؟

۱)     تنظیم مقدار آب بدن

3)    تنظیم میزان املاح و نمک خون

۲)     تولید ادرار

4)   تغییر محیط داخلی بدن

۱۸)   نگه داشتن ادرار به مدت زیاد ، باعث کدام بیماری می شود؟

۱)     تکرر ادرار   

3)   سنگ کلیه

۲)     سنگ مثانه

4)   تخریب مجرای دفع ادرار

۱۹)   کدام قسمت ، بیش از یک لایه سلول دارد؟

۱)     دیواره کیسه هوایی

3)   دیواره نفرون

۲)     دیواره روده باریک  

  4)   دیواره مویرگ ها

۲۰)   کلیه ها در کدام قسمت بدن قرار دارند؟

۱)     طرفین ستون مهره ها و بالای کمر

3)  در دو پهلو و کناره های شکم

۲)     طرفین ستون مهره ها و در پایین کمر  

4)   در دو پهلو و بالای معده و کبد

02-m