فیلم آموزشی تدریس فصل 2 علوم نهم

با مشاهده ی فیلم آموزشی تدریس فصل 2 علوم نهم دانش آموزان باید بتوانند،  با اهداف این فصل،ساختار ذره های سازنده و چگونگی تشکیل آنها درباره تشکیل پیوندهای یونی و کووالانسی در ترکیب های گوناگون و کاربرد آنها گزارش ارائه کنند.

فیلم آموزشی تدریس فصل 2 علوم نهم

فراگیران گرامی لازم است پس از مشاهده این فیلم به نمونه سوالات این فصل پاسخ دهید تا برآورد درستی از آموخته های خود داشته باشید.

همچنین می توانید فیلم آموزشی نمونه سوالات مربوط به این فصل را تهیه نموده و آموخته های خود را تکمیل کنید.