خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۱۷,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

فیلم آموزش تست ریاضی هفتم فصل 8 : بردار و مختصات

کاربر گرامی در فیلم آموزش تست ریاضی هفتم فصل 8 (بردار و مختصات) چند نمونه تست آموزشی این فصل تجزیه و تحلیل و حل می شود.

می دانیم که تأکید اصلی بر پرورش قوهٔ تفکر و تعقل و رشد توانایی حل مسئله است.

دقت در اشیاء ، پدیده ها و اتفاقات پیش روي انسان همواره راهگشا به سوي فهم و درك بیشتر انسان می باشد.

در حل مسائل ریاضی نیز یکی از اساسی ترین مهارت ها که به پیشبرد فرآیند حل مسئله کمک می کند دقت و تیزبینی جوانب مختلف موضوع می باشد.

کانال تلگرام فرامعلم

فیلم آموزش تست ریاضی هشتم فصل 8 بردار و مختصات

 کاربران گرامی در سال گذشته با ربع اول دستگاه مختصات آشنا شده اند ، نقطه را روی دستگاه مشخص کردند  مختصات نقطه مشخص شده را خوانده اند شکلی را انتقال دادند بدون اینکه بدانند بردار انتقال است قرینه اشکال را نسبت به محور های افقی و عمودی به دست آورده اند در این فصل با اهداف فوق شناخته خواهند شد و با یک نمونه سوال تشریحی و حل آن آمادگی کافی برای آزمون ها پیدا خواهند کرد.

 نگاه کلی به فصل 8 ریاضی هفتم

در این فصل با اهداف زیر آشنا خواهیم شد.

 1. آشنایی با بردار یکه و درک آن
 2. شناخت بردارهای مساوی و قرینه.
 3. شناخت دستگاه مختات
 4. آشنایی با بردار انتقال.
 5. شناخت راستا ، اندازه و جهت برای یک پاره خط
 6. شناخت بردار به عنوان پاره خط جهت دار و نامگذاری آن
 7. شناخت و تشخیص بردار های مساوی
 8. شناخت و تشخیص بردارهای قرینه
 9. شناخت و درک عدد متناظر با یک بردار
 10. شناخت مفهوم جابجایی
 11. شناخت و درک مختصات یک نقطه
 12. شناخت و درک مختصات یک بردار
 13. شناخت بردار انتقال
 14. شناخت جمع متناظر با یک بردار
 15. شناخت معادلات برداری
خرید فایل ویدئویی این جلسه

۲,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید فایل ویدئویی تمامی فصل های کتاب

۱۷,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید