فیلم کمیت های اندازه گیری علوم هفتم

کاربر گرامی در فیلم کمیت های اندازه گیری علوم هفتم با چگونگی اندازه گیری حجم مایعات با ظروف حجمی آشنا می شوید. با پیشرفت علوم و فناوری، اندازه گیری بیش از بیش اهمیت پیدا کرده است.

همانطور که می دانیم اندازه گیری فرایند بدست آوردن مقدار یک شیء نسبت به یک استاندارد مورد توافق است. زندگی امروزی ما آنقدر به اندازه گیری وابسته است که اهمیت اندازه گیری بر کسی پوشیده نیست. در خرید میوه، برنج، حبوبات، طلا و … با اندازه گیری جرم سر و کار داریم. در خرید پارچه، سیم و لوله و… بااندازه گیری طول سرو کار داریم و در خرید رایانه (کامپیوتر) با اندازهٔ سرعت پردازش، ظرفیت هارد دیسک و… روبه هستیم.

.در علوم وقتی چیزی را که از آن صحبت می کنیم، بتوان اندازه گرفت و برحسب عدد و رقم بیان کرد، شناختی از آن خواهیم داشت؛ اما اگر نتوان آن را با عدد و رقم بیان کرد، شناخت ما ازآن کافی نیست.

یک گام مهم در فرایند های علمی، جمع آوری اطلاعات است. اندازه گیری فرایند جمع آوری اطلاعات است. با اندازه گیری داده های مربوطه را به دست می آوریم. اندازه گیری به ما می گوید یک
چیز چقدر بزرگ و یا کوچک است.همچنین اندازه گیری به ما کمک می کند تا اشیاء را با هم مقایسه کنیم.

در این فیلم کمیت های اندازه گیری علوم هفتم، سعی شده است کاربران گرامی با برخی ابزار های اندازه گیری حجمی و لوازم حجم سنجی شیشه ای که برای تعیین حجم محلول ها و یا مایعات به کار می رود  آشنا شوند.

فیلم اندازه گیری  ظروف حجمی آزمایشگاه علوم هفتم