خرید PDF نمونه سوال تستی این درس

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 7 فصل کتاب

۲۹,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 2 همراه با پاسخ نامه تشریحی

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 2 : کسر

نگاهی کلی به مطالب و هر آنچه باید در این فصل بیاموزیم.

این فصل شامل چهار درس است. در درس اول، علاوه بر یادآوری جمع و تفریق کسرها و اعداد مخلوط که که کاربران گرامی در سال گذشته آموخته اند، آنها با کوچک ترین مخرج و مضرب مشترک آشنا می شوند. درس دوم، به ضرب کسرها اختصاص دارد. در این درس ضمن یادآوری ضرب کسرها و اعداد مخلوط، معکوس یک عدد معرفی می شود. همچنین روش دیگری برای یافتن جزء مجهول در تساوی کسرها ارائه می گردد. درس سوم، به تقسیم کسرها اختصاص یافته است.

در سال گذشته کاربران عزیز با تقسیم عدد صحیح بر عدد صحیح، عدد صحیح بر کسر و کسر بر عدد صحیح آشنا شده اند. در این درس ضمن یادآوری این مفاهیم، تقسیم کسر بر کسر؛ ابتدا با کسرهایی با مخرج های مساوی و سپس با مخرج های نامساوی آموزش داده می شود.

کانال تلگرام فرامعلم

درس چهارم، محاسبات با کسر را شامل می شود. در این درس کاربران گرامی می آموزند زمانی که بالا و پایین خط کسری دو یا چند عمل جمع، تفریق، ضرب یا تقسیم باشد، حاصل صورت و مخرج را جداگانه محاسبه نمایند و حاصل صورت را بر مخرج تقسیم نمایند. در این درس همچنین بر روش های مختلف مقایسه اعداد و استفاده از راهبرد رسم شکل در حل مسائل کسر تأکید شده است.

فرامعلم سعی کرده است با توجه به مطالب فوق  و براساس اهداف کتاب نمونه سوالات تست چهار گزینه ای متناسب با نیاز کاربران با عنوان نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 2 همراه با پاسخ نامه تشریحی فراهم کند امید داریم با بررسی و حل این نمونه سوال آموخته های خود را تکمیل کنید به اهداف درس برسید .

موفقیت شما همواره آرزوی ماست

ریاضی ششم فصل 2نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 2 کسر صفحه 2 نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 2 کسر صفحه 3 نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 2 کسر صفحه 4 نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 2 کسر صفحه 5 نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 2 کسر صفحه 6 نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 2 کسر صفحه 7

ادامه نمونه سوال ریاضی ششم فصل 2 با پاسخ نامه

خرید PDF نمونه سوال تستی این درس

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 7 فصل کتاب

۲۹,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید