خرید PDF نمونه سوال تستی این درس

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 7 فصل کتاب

۲۹,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 1

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 1 : عدد و الگو های عددی

1) در الگوی عددی داده شده چندمین شکل با 41 دایره ساخته شده است؟

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 1 سوال 1

 1. شکل شماره 20
 2. شکل شماره 21
 3. شکل شماره 19
 4. شکل شماره 11

2) باقی مانده تقسیم یک عدد 8 رقمی  بر عدد 9 که تمام ارقام آن متفاوت و عدد ارقام آن از عدد 8 کمتر است، کدام گزینه است؟

 1. 1
 2. 3
 3. 5
 4. 7

3) در کادر زیر چند عدد صحیح وجود دارد؟

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل1 سوال 3

 1. 1
 2. 4
 3. 5
 4. 9

4) با توجه به تصویر ، تصویر بعدی کدام گزینه است؟

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 1 سوال 4

5) با توجه به الگوی زیر ، به جای ؟ کدام گزینه قرار می گیرد؟

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 1 سوال 5

 1. 12
 2. 11
 3. 18
 4. 15

6) دانش آموزان کلاس ششم درون صف ایستاده بودند. احمد به عباس که پشت سرش بود گفت 15 همکلاسی پشت سر من ایستاده اند، عباس هم گفت فقط 11 نفر از همکلاسی ها جلو من هستند. چند دانش آمور ششمی در این صف وجود دارد؟

 1. 25
 2. 26
 3. 27
 4. 28

7) عدد  چهار رقمی 8؟12 ، هم مضرب 4 و هم مضرب 3 است به جای ؟ کدام گزینه مناسب است؟

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

8) بین عدد 1000 و 100 چند عدد وجود داد که هم بر 10 و هم بر 9 بخش پذیر باشد؟

 1. 8
 2. 11
 3. 10
 4. 7

9) اعداد کدام گزینه همگی صحیح  هستند.

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 1 سوال 9

10) کدام یک ار اعداد زیر هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر است؟

 1. 18200
 2. 1760
 3. 1668
 4. 3525

11) ارزش مکانی یکی از رقم های عددی “دهگان هزار است .اگر این عدد را در 1000 ضرب کنیم ، ارزش مکانی آن عدد کدام گزینه خواهد بود؟

 1. یکان میلیون
 2. دهگان میلیون
 3. صدگان میلیون
 4. یکان میلیارد

12) عدد85 چندمین عدد فرد است؟

 1. 43
 2. 42
 3. 44
 4. 41

13) با توجه به الگوی داده شده 25 عدد کدام گزینه است؟

 1. 174
 2. 176
 3. 166
 4. 164

14) کدام جمله نادرست است؟

 1. حاصل ضرب دو عدد فرد همیشه فرد است.
 2. مجموع چند عدد زوج متفاوت همواره زوج است.
 3. چهل و هشتمین عدد فرد طبیعی 93 است.
 4. حاصل جمع دوعدد متوالی طبیعی همواره فرد است.

15) کدام جمله نادرست است؟

 1. کوچک ترین مضرب هر عدد طبیعی خود همان عدد است.
 2. یک عدد بی شمار مضرب دارد.
 3. مضرب یک عدد بر همان عدد بخش پذیر است.
 4. 35 مضرب عدد 3 و 5 است.

16) کدام یک از اعداد زیر بر 15 بخش پذیر است؟

 1. 12313
 2. 23215
 3. 834310
 4. 601245

17) شکل سی و پنجم شکل زیر از چند لوزی تشکیل شده است؟

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 1 سوال

 1. 137
 2. 141
 3. 135
 4. 139

18)حاصل تقسیم، مجموع سومین مضرب 6 و هشتمین مضرب 9 بر عدد 2  کدام گرینه است؟

 1. 48
 2. 18
 3. 45
 4. 40

19) به عبارات زیر با بدقت بخوانید

 با توجه به عبارات چند عبارت درست است؟

 1. عددی بر 9 بخش پذیر است که مجموع ارقام آن بر 9 بخش پذیر باشد.
 2. عددی که بر 6 بخش پذیر است بر 2 و 3 هم بخش پذیر است.
 3. عددی که دو رقم سمت راست آن بر 4 بخش پذیر است حتما بر 4 بخش پذیر است.
 4. عدد 12742164 هم 2 و هم بر 9 و هم بر 4 و هم بر 3 بر پذیر است.
 5. عددی که بر 21 بخش پذیر است بر 42 هم بخش پذیر است.
 6. 1
 7. 2
 8. 3
 9. 4

20) اگر باقیمانده تقسیم عدد 251894 را بر عدد 3 در 9 ضرب کنیم حاصل کدام گزینه است؟

 • 9
 • 18
 • 27
 • 36

پاسخ نامه نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل1

عدد و الگو های عددی

1) در الگوی عددی داده شده چندمین شکل با 41 دایره ساخته شده است؟

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 1 سوال 1

 1. شکل شماره 20
 2. شکل شماره 21
 3. شکل شماره 19
 4. شکل شماره 11

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل1 سوال 1

2) باقی مانده تقسیم یک عدد 8 رقمی  بر عدد 9 که تمام ارقام آن متفاوت و عدد ارقام آن از عدد 8 کمتر است، کدام گزینه است؟

 1. 1
 2. 3
 3. 5
 4. 7

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل1 سوال 2

3) در کادر زیر چند عدد صحیح وجود دارد؟

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 1 سوال 3

 1. 1
 2. 4
 3. 5
 4. 9

اعداد 9-  و 5  و  11- و   6- و دو شش سوم  صحیح هستند.

4) با توجه به تصویر ، تصویر بعدی کدام گزینه است؟

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 1 سوال 4

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 1 سوال 5

گرینه 1 درست است  180 درجه به سمت راست خواهد چرخید.

5) با توجه به الگوی زیر ، به جای ؟ کدام گزینه قرار می گیرد؟

نمونه سوال تستی ریاضی ششم فصل 1 سوال 6

 1. 12
 2. 11
 3. 18
 4. 15

در این الگو یک تفرق ساده انجام شده و حاصل در بالای آن نوشته شده پس 12=9-21