خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 8 فصل + سوالات ترم و میان ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 8 فصل + سوالات ترم و میان ترم با پاسخ تشریحی

۸۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تشریحی ریاضی نهم فصل 2 + پاسخ تشریحی

 قبل از بررسی این محصول (نمونه سوال ریاضی نهم فصل 2 + پاسخ تشریحی ) لازم است با خلاصه ای از مفاهیم این فصل آشنا شویم.

خلاصه ای از در این فصل دانش آموزان با اعداد گنگ، اعداد حقیقی، مجموعه اعداد حقیقی، نام مجموعه های اعداد حقیقی و گنگ و مفهوم قدر مطلق آشنا می شوند.

با یادآوری مجموعهٔ اعداد طبیعی، اعداد صحیح و اعداد گویا پلی برای رسیدن به اعداد گنگ  (اصم) و در نهایت مجموعه اعداد حقیقی ایجاد می شود.

در واقع هدف اصلی که در این فصل دنبال می شود آن است که کاربران  به این مفهوم  پی ببرند که مجموعه اعداد طبیعی و مجموعه اعداد صحیح را توانستیم به ترتیب به صورت مجموعه اعضاء نمایش دهیم.

مثال:مجموعه اعداد طبیعی و صحیح

ولی با توجه به اینکه بین هر دو عدد گویا، عدد گویای دیگری وجود دارد نمی توانیم مجموعه Q را به صورت اعضا نشان دهیم پس به صورتاعداد گنگ نمونه سوال ریاضی نهم فصل 2 + پاسخ تشریحی

نشان می دهیم. مجموعه اعداد حقیقی را نمی توانیم به صورت نمادین یا بیان ریاضی نشان دهیم

پس ناچاریم آن را روی محور و به صورت یک خط نمایش دهیم و از طرفی زیر مجموعه هایR معمولاً به صورت پاره خط یا نیم خطی روی محور خواهند بود.

این فصل از کتاب ریاضی نهم محاسبات اعداد گویا کامل می شود

دانش آموزان با تقریب اعشاری و نمایش اعشاری اعداد گویا آشنا می شوند و از آن برای مرتب کردن اعداد گویا استفاده خواهند کرد.

آشنایی با مفهوم هندسی قدر مطلق و تعریف جبری آن از اهداف دیگر این فصل می باشد.

همان طورکه می دانید معرفی این نماد به ما کمک می کند تا بتوانیم بعضی از مفاهیم را به درستی انتقال دهیم.

در کل در این فصل مانند فصول دیگر سعی می شود که کاربران بتوانند عبارات فارسی را به زبان ریاضی و برعکس بنویسند و بیان کنند.

قبل از بررسی سوالات ابتدا نمودار مفهومی یا مرور فصل را بررسی می کنیم.

کاربران گرامی پس از حل این نمونه سوال می توانند پاسخ تشریحی آن را دانلود و عملکرد خود را تحلیل کنند .

تحلیل آزمون اهمیت زیادی دارد زیرا با نقاط ضعف خود آشنا می شوید.

موفقیت شما آرزوی ماست

نمونه سوال ریاضی نهم فصل 2

نمونه سوال ریاضی نهم فصل 2 + پاسخ تشریحی

نمونه سوال تشریحی ریاضی نهم فصل 2 صفحه 1 نمونه سوال تشریحی ریاضی نهم فصل 2 صفحه 2 نمونه سوال تشریحی ریاضی نهم فصل 2 صفحه 3 نمونه سوال تشریحی ریاضی نهم فصل 2 صفحه 4

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 8 فصل + سوالات ترم و میان ترم با پاسخ تشریحی

۴۸,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 8 فصل + سوالات ترم و میان ترم با پاسخ تشریحی

۸۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید