خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۷۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 6 با جواب

کاربر گرامی در این نوشته با یک نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 6 با جواب (مثلث) آشنا می شوید.

در این نمونه سعی شده است با توجه به اهداف کتاب درسی، و توانایی کاربران گرامی، یک نمونه سوال از این فصل با جواب تشریحی طراحی گردد.

لازم است قبل از حل و بررسی سوالات، ابتدا متن درس یا درسنامه آن را مرور کنید سپس سوالات را در زمان مناسب داده شده، حل کنید .

در پایان با بررسی پاسخ نامه سوالات اشکالات خود را برطرف نمایید و تحلیل درستی از آموخته های خود داشته باشید.

مثلث

 مطالب این فصل با آموزش رابطه فیثاغورس و کاربرد آن آغاز می شود . سپس با استفاده از تبدیل های هندسی که کاربران گرامی در سال گذشته یاد گرفته‌اند موضوع هم نهشتی در شکل از جمله هم نهشتی دو مثلث مطرح می شوند.

 بر اساس آن سه حالت هم نهشتی دو مثلث و تعداد حالت که دو مثلث هم نهشت نخواهد شد بررسی می شود.

 در آخرین قسمت حالت های همنهشتی دو مثلث قائم الزاویه مطرح مطرح می شود.

 رابطه فیثاغورس

 اهداف

 کاربران گرامی باید بتوانند به اهداف زیر برسند.

 1.  با انجام فعالیت رابطه فیثاغورس را کشف و درک کند.
 2.  در تشخیص و بیان رابطه فیثاغورس در حالت های مختلف، مثلث قائم الزاویه تسلط داشته باشد
 3.  در حل مسائل بتواند از رابطه فیثاغورس استفاده کند و با تعدادی از کاربردهای آن آشنا شود.
 4. در هر مثلث قائم الزاویه با داشتن اندازه دو ضلع بتوانند اندازه ضلع سوم را به دست آورد.
 5.  با داشتن اندازه های سه ضلع مثلث بتوانند قائم الزاویه بودن یا نبودن آن را تشخیص دهد. 

شکل های هم نهشت

 اهداف

 1.  درک مفهوم هم نهشتی و قابل انطباق بودن دو چند ضلعی
 2.  تشخیص اجزای متناظر در دو چند ضلعی هم نهشت
 3.  بداند تبدیل یافته های هر چند ضلعی تحت انتقال، تقارن یا دوران همواره با آن چند ضلعی هم نهشت است.
 4.  مرور و تسلط بیشتر در استفاده از تبدیل های انتقال، تقارن و دوران که در سال هفتم با آن آشنا شده است.

 مثلث های همنهشت

  اهداف

 1.  درک این که برابری سه زاویه از یک مثلث نظیر به نظیر، با سه زاویه از مثلث دیگر، هم نهشتی آن دو مثلث را لزوما نتیجه نمی دهد.
 2. درک این که برابری سه ضلع یک مثلث نظیر به نظیر، با سه ضلع از مثلث دیگر، هم نهشتی دو مثلث را همواره نتیجه می دهد.
 3. درک این که برابری اضلاع نظیر به نظیر دو چند ضلعی که مثلث نیستند لزوماً هم نهشتی آنها را نتیجه نمی دهد.
 4. درک کند که برابری دو ضلع و زاویه بین از مثلثی با دو ضلع و زاویه بین از مثلث دیگر، هم نهشتی دو مثلث را ایجاب می کند.
 5.  درک کند که برابری دو زاویه و ضلع بین از مثلثی با دو زاویه و ضلع بین از مثلث دیگر هم نهشتی آن دو مثلث را ایجاب می کند.
 6.  درک این که برابری دو ضلع مثلث با هم، برابری دو زاویه از آن مثلث را ایجاب می کند و برعکس.
 7.  حالت های هم نهشتی مثلث ها را در حل مسائل هم نهشتی مثلث ها به کار ببرد.

 مثلث قائم زاویه

 اهداف

 1.  مثلث قائم الزاویه را بشناسد.
 2.  اجزاء مثلث قائم زاویه را بشناسد.
 3.  لزوم هم نهشتی دو مثلث قائم الزاویه در حالتی که  وترهای برابر و یک ضلع زاویه قائمه برابر دارند را درک کند.
 4.  لزوم هم نهشتی دو مثلث قائم الزاویه در حالتی که وترهای برابر و یک زاویه برابر دارند را درک کند.
 5.  حالت هم نهشتی دو مثلث قائم الزاویه را در حل مسائل هم نهشتی مثلث ها به کار ببرد
 6.  دلیل اینکه هر نقطه روی عمود منصف یک پاره خط از دو سر آن پاره خط به یک فاصله است را درک کند.
 7.  دلیل اینکه هر نقطه روی نیمساز یک زاویه از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است را درک کند.

امید است با استفاده از این نمونه سوال و نمونه های مشابه بتوانید با اهداف اصلی کتاب و مفاهیم آن آشنا شوید.

موفقیت شما همواره آرزوی ماست.

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 6 با جواب تشریحی (مثلث)

نام محصول حجم تعداد صفحه تعدادسوال 

آزمون ریاضی هشتم فصل 6 با جواب  تشریحی

  1مگابایت 8 16

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 6 با جواب

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 6 با جواب صفحه 1 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 6 با جواب صفحه 2 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 6 با جواب صفحه 3 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 6 با جواب صفحه 5 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 6 با جواب صفحه 5

نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 6 با جواب صفحه 6 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 6 با جواب صفحه 7 نمونه سوال ریاضی هشتم فصل 6 با جواب صفحه 8

خرید PDF نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۴۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال این فصل با پاسخ تشریحی

۷,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید WORD نمونه سوال کل 9 فصل + سوالات ترم با پاسخ تشریحی

۷۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید