خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل کتاب فصل با جواب تشریحی

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم ششم درس 4 با پاسخ نامه

کاربر گرامی در این نوشته یک نمونه سوال علوم ششم درس 4 با پاسخ نامه طراحی شده است لازم است ابتدا پاسخ سوالات را با استفاده از دانسته های خود بدست بیاورید سپس با استفاده از پاسخ نامه پایان این نوشته جواب های خود را با پاسخ ها بررسی کنید  تا تحلیل درستی از فعالیت خود داشته باشید.

درس چهارم در یک نگاه
از آنجایی که بخش عمدهٔ منابع و مخازن طبیعی مورد استفادهٔ انسان مانند نفت، گاز، زغال سنگ، آب های زیر زمینی و سایر معادن فلزی و غیرفلزی در درون زمین واقع شده اند، ضروری است که ساختمان درونی زمین مورد مطالعه قرار گیرد.

نمونه سوال علوم ششم درس 4 با پاسخ نامه

کانال تلگرام فرامعلم

دانشمندان، ساختمان درونی زمین را به کمک امواج لرزه ای مورد مطالعه قرار می دهند. آنها با استفاده از ویژگی های شیمیایی و فیزیکی مواد سازندهٔ زمین، لای ههای مختلف را نامگذاری می کنند.
براساس خواص شیمیایی، لایه های زمین به سه لایهٔ: پوسته، گوشته و هسته تقسیم بندی می شوند.

براساس خواص فیزیکی، لایه های زمین به پنج لایهٔ: سنگ کره، خمیرکره، گوشتهٔ زیرین، هستهٔ خارجی و هستهٔ داخلی تقسیم بندی می شوند.

نمونه سوال علوم ششم درس 4 با پاسخ نامه

برای جای خالی کلمه مناسب داده شده  را بنویسید

( کانون زمین لرزه، مرکز سطحی زمین لرزه، کندتر، تندتر، گوشته ی بالایی، خمیر کره ، سنگ کره ، گوشته زیرین، اختلاف طول موج امواج لرزه ای، اختلاف سرعت امواج لرزه ای، جامد، مایع )

  

  1. به محل آزاد شدن انرژی زمین، ………….. می گویند.
  2. امواج لرزه ای درون زمین، از سنگ های سخت و متراکم، ……….. و از سنگ های نرم و کم تراکم، ………….عبور می کنند.
  3. منشأ بیشتر آتشفشان ها و زمین لرزه ها مربوط به ……………می باشد.
  4. به خمیرکره و بخش جامد بالایی گوشته، مجموعا ……………… گفته میشود.
  5. دانشمندان با استفاده از ……………….. در حالت های مختلف مواد تشکیل دهنده ی هسته ی زمین، دریافتند که هسته ی خارجی زمین حالت ….. دارد اما هسته ی داخلی با آنکه درعمق بیشتری واقع شده است، حالت ………… دارد.

 گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1) کدام گزینه از دسته بندی شیمیایی لایه های زمین محسوب می‌شود؟

1) سنگ‌کره

2) هسته داخلی

3) گوشته

4) خمیرکره

2) کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

1) هسته‌ای خارجی حالت جامد دارد.

2) هسته داخلی حالت فیزیکی آن جامد است.

3) خمیرکره پایین‌تر از گوشته زیرین است.

4) سنگ کره شامل پوسته و بخش کامل گوشته است.

3) کدام یک درباره مطالعات زمین شناسان جهت شناسایی ساختمان درونی زمین درست است؟

1) نمونه برداری از مواد خروجی دهانه آتشفشان ها از دیدگاه غیر مستقیم زمین شناسان است.

2) امواج لرزه ای و استفاده از آن ها از دیدگاه مستقیم زمین شناسان است.

3) شناسایی سنگ های بیرونی زمین از دیدگاه غیر مستقیم زمین شناسان است.

4) حفاری چاه دیدگاه مستقیم زمین شناسان است.

4) امواج لرزه ای از چه نوع سنگ هایی به سختی عبور می‌کنند؟

1) سنگ های سخت

2) سنگ های متراکم

3) سنگ های دگرگونی

4) سنگ های نرم

 5) کدام یک از لایه های زیر حالت مذاب دارد؟

1) گوشته

2) هسته داخلی

3) هسته خارجی

4) خمیرکره

6) کدام یک درباره لایه‌های زمین درست است؟

1) گوشته شامل خمیر کره و گوشته زیرین است.

2) گوشته بالایی شامل سنگ کره و پوسته است.

3) عمق هسته خارجی ۵۱۰۰ کیلومتر است.

4) برای رسیدن به مرکز زمین باید به عمق 5100 کیلومتری سفر کرد.

7) کدام یک درباره لایه‌های زمین درست است؟

1) بیشتر آتشفشان ها مربوط به خمیرکره است.

2) بیشتر ذخایر نفت ، گاز ، زغال سنگ و معادن فلزی در گوشته بالایی قرار دارد.

3) جنس سنگ های هسته بیشتر از آهن و روی است.

4) جنس سنگ های گوشته با سنگ های پوسته مشابه است.

8) کدام یک از پدیده های زیر حاصل حرکت قطعات سنگ کره روی خمیر کره نیست؟

1) آتشفشان

2) زمین لرزه

3) حرکت ورقه قاره ای به زیر ورقه اقیانوسی

4) کم شدن یا زیاد شدن مساحت زمین در مجموع

9) کدام یک درباره کانون زمین لرزه درست است؟

1) محل آزاد شدن انرژی است.

2) شدت تخریب امواج لرزه ای در کانون با سطح زمین یکسان است.

3) بزرگی زمین لرزه در کانون بیشتر از نقاط دیگر است.

4) امواج لرزه ای به شکل بیضی است که ازکانون زمین لرزه در تمامی جهات منتشر می شود.

10) دانشمندان چگونه به شناسایی ویژگی های لایه های درون زمین می پردازند؟

1) شناسایی پدیده های کوه زایی و آتشفشان ها

2) شناسایی نوع امواج صوتی

3) شناسایی تغییرات سرعت امواج لرزه ای

4) شناسایی جنس سنگ های سطح زمین وسنگواره ها

11) کدام گزینه نادرست است؟

1) کره زمین بر اساس جنس مواد به پوسته ،گوشته و هسته تقسیم می‌شود.

2) بر اساس حالت مواد جامد ،مذاب ،خمیری بودن لایه های درونی زمین به سه قسمت تقسیم می‌شود.

3) سنگ کره و خمیر کره جز گوشته بالایی است.

4) گوشته شامل دو قسمت بالایی و زیرین است.

12) کدام یک از گزینه های زیر درباره حالت لایه های زمین نادرست است؟

1) هسته داخلی حالت جامد دارد.

2) هسته خارجی حالت مذاب دارد.

3) گوشته بالایی حالت خمیری دارد.

4) گوشته زیرین حالت جامد دارد.


13) کدام گزینه ترتیب درستی از لایه های زمین نشان می‌دهد؟  

نمونه سوال علوم ششم درس 4 با پاسخ نامه لایه ها1) یک – گوشته بالایی

2) دو – خمیرکره

3) سه – هسته خارجی

4) چهار – گوشته زیرین

 14)کدام گزینه نادرست است؟

1) هسته خارجی حالت مایع دارد اما هسته داخلی حالت جامد دارد.

2) اختلاف سرعت امواج لرزه ای در حالت های مختلف مواد سبب شناسایی حالات مواد می شود.

3) حرکت قطعات سنگ کره روی خمیر کره سبب پدیده آتشفشان می‌شود.

4) خمیر کره از زیر سنگ کره تا عمق حدود ۴۵۰ کیلومتری ادامه دارد.

 15) کدام گزینه ضخامت لایه های مختلف را به درستی نشان می دهد؟

1) سنگ کره – ۱۰۰ کیلومتر

2) خمیرکره – ۳۵۰ کیلومتر

3) گوشته زیرین – ۲۵۵۰ کیلومتر

4) گوشته – ۲۹۰۰ کیلومتر

ادامه نمونه سوال علوم ششم درس 4 با پاسخ نامه

 16) اگر متر بر ثانیه، یکای سرعت امواج لرزه ای باشد، جنس سنگهای شماره ۱، ۲، ۳ و ۴ در کدام گزینه به درستی نمایش داده نشده است؟

4 3 2 1
60 متر بر ثانیه 10 متر بر ثانیه 80 متر بر ثانیه 20 متر بر ثانیه

نمونه سوال علوم ششم درس 4 با پاسخ نامه لایه سنگ1) چهار – سخت

2) سه – نرمترین

3) دو – سخت ترین

4) سه – نرم

17) کدام گزینه درباره آزمایش زیر درست است؟

 بهاره و مریم دو سمت یک میز چوبی قرار می‌گیرند. بهاره با ضربه ای به میز لرزشی را تولید می‌کند آن طرف میز، مریم لرزش را با دست خود احساس می‌کند. این عمل با میز پلاستیکی و فلزی نیز امتحان می شود.

1) میزآهنی سخت تر و متراکم تر از دو میز دیگر است و لرزش سریع تر حس می شود.

2) میز پلاستیکی و چوبی نرم و کم تراکم هستند. پس سرعت لرزش آنان نیز یکسان و ناچیز است.

3) لرزش میز پلاستیکی با سرعت کم حس می‌شود در حالی که سرعت لرزش در میز چوبی ناچیز است.

4) میزآهنی سخت تر و متراکم تر از دو میز دیگر است پس سرعت لرزش در آن ناچیز احساس می‌شود.

18) نمودارهای زیر میزان تغییرات سرعت امواج لرزه ای را در محیط های مختلف نشان می دهد کدام شکل به درستی نوع محیط خود را تعیین نکرده است؟

نمونه سوال علوم ششم درس 4 با پاسخ نامه موج

1) یک – متراکم ترین

2) چهار – سخت ترین

3) دو – سخت

4) سه – نرم

19)کدام گزینه جهت قسمت های تعیین شده را به درستی نشان می‌دهد؟.

نمونه سوال علوم ششم درس 4 با پاسخ نامه حرکت لایه ها

 

 

پاسخ نامه نمونه سوال علوم ششم درس 4

برای جای خالی کلمه مناسب داده شده  را بنویسید

( کانون زمین لرزه، مرکز سطحی زمین لرزه، کندتر، تندتر، گوشته ی بالایی، خمیر کره ، سنگ کره ، گوشته زیرین، اختلاف طول موج امواج لرزه ای، اختلاف سرعت امواج لرزه ای، جامد، مایع )

  1. به محل آزاد شدن انرژی زمین، ……. کانون زمین لرزه……. می گویند.
  2. امواج لرزه ای درون زمین، از سنگ های سخت و متراکم، …… تندتر….. و از سنگ های نرم و کم تراکم، …… کندتر…….عبور می کنند.
  3. منشأ بیشتر آتشفشان ها و زمین لرزه ها مربوط به …… خمیر کره………می باشد.
  4. به خمیرکره و بخش جامد بالایی گوشته، مجموعا ……. گوشته ی بالایی……….. گفته میشود.
  5. دانشمندان با استفاده از ……. اختلاف سرعت امواج لرزه ای…………. در حالت های مختلف مواد تشکیل دهنده ی هسته ی زمین، دریافتند که هسته ی خارجی زمین حالت .. مایع… دارد اما هسته ی داخلی با آنکه درعمق بیشتری واقع شده است، حالت …. جامد…….. دارد.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1) کدام گزینه از دسته بندی شیمیایی لایه های زمین محسوب می‌شود؟

1) سنگ‌کره

2) هسته داخلی

3) گوشته

4) خمیرکره

لایه های زمین از لحاظ ترکیب شیمیایی و جنس مواد تشکیل دهنده به سه دسته پوسته ،گوشته و هسته تقسیم می شوند.

همچنین از لحاظ حالت مواد تشکیل دهنده لایه های زمین به پنج بخش ،سنگ کره ،خمیرکره، گوشته زیرین، هسته خارجی و هسته داخلی تقسیم می شوند

ادامه نمونه سوال علوم ششم درس 4 با پاسخ نامه

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل کتاب فصل با جواب تشریحی

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید