خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم نهم فصل 10

در این برگه با نمونه سوال علوم نهم فصل 10 آشنا می شوید .

فرا معلم سعی کرده است پس از گرد آوری درسنامه علوم نهم فصل 10 : نگاهی به فضا

شما را با نمونه سوالات این فصل آشنا نماید تا شما به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید و آمورش خود را بهبود ببخشید

در این برگه نیز نمونه سوال علوم نهم فصل 10 آورده شده است .

کانال تلگرام فرامعلم

لازم است ابتدا درسنامه علوم نهم فصل 10 را خوب و بدقت مطالعه کنید.

سپس به سوالات نمونه سوال علوم نهم فصل 10 پاسخ دهید .

پاسخ های نمونه سوال علوم نهم فصل 10 خود را با پاسخنامه این فصل مقایسه کنید .

به تحلیل آزمون خود توجه بیش تری داشته باشید و به آن عمل کنید.

اسطرلاب نمونه سوال علوم نهم فصل 10

1) سن یک نفر در سیارهای ج و ب و الف به ترتیب 28 و 34 و 15 سال است ترتیب قرار گرفتن سیارات از لحاظ دوری به خورشید کدام گزینه است؟

1) الف و ج و ب

2) ج و الف و ب

3) ب و ج و الف

4) ج و ب و الف

2) دانشمندان یکی از نتایج وجود رنگ آسمان را جو می دانند . به نظر شما آسمان کدام یک از سیارات زیر تاریک و سیاه می باشد؟

1) مشتری

2) مریخ

3) زهره

4) عطارد

3) درصد کدام مورد در خورشید کاهش سریع تری دارد؟

1) هلیم

2) هیدروژن

3) کلسیم

4) سدیم

4) لکه های خورشیدی مربوط به چیست؟

1) نقاطی از خورشید که واکنش ها کم تر است

2) شدت واکنش ها در محل لکه ها

3) انفجار های خورشیدی

4) تراکم ذرات در محل لکه ها

5)کدام یک از سیارات زیر بیشترین میزان اثر گلخانه ای را داراست؟

1) زمین

2) زهره

3) عطارد

4) مریخ

6) ستارگانی که به دور یک مرکز می چرخند ، …………………..نام دارند

1) خوشه

2) کهکشان

3) صور فلکی

4) سحابی

7) برای تعیین فاصله ستاره از زمین ، کدام استفاده از…………………. کاربرد دارد؟

1) رنگ نور

2) طیف نگار

3) مثلث بندی

4) شدت نور

8) اتمسفر کدام سیاره رقیق تر است؟

1) مریخ

2) زحل

3) مشتری

4) اورانوس

9) با استفاده از طیف جذبی نور یک ستاره به کدام ویژگی ستاره پی می بریم؟

1) فاصله ستاره از زمین

2) نوع عناصر سازنده

3) اندازه ستاره

4) دما ستاره

10) کدام گزینه علت روشنایی و تاریکی را در روی زمین توضیح می دهد؟

1) چرخش زمین به دور محور خود

2) کج بودن محور زمین

3) چرخش خورشید به دور محور خود

4) چرخش زمین به دور خورشید

11) چه مدت طول می کشد تا نور نزدیک ترین ستاره ی همسایه خورشید به زمین برسد؟

1) 8 دقیقه

2) حدود یک ماه

3) حدود یک ساعت

4) حدود 4 سال

12) کدام یک عامل ایجاد فصل ها بر روی زمین است ؟

1) چرخش خورشید به دور محور خود

2) کج بودن محور زمین

3) گردش زمین به دور خورشید

4) کج بودن محور خورشید

13) سیارک ها بین کدام دو سیاره قرار دارند؟

1) زهره و زمین

2) مریخ و مشتری

2) مشتری و زحل

3) زمین و مریخ

14) قطر خورشید چند برابر قطر زمین است؟

1) 10

2) 80

3) 150

4) 110

15) جنس سیارک ها بیشتر از مواد………………………است

1) آهنی و سیلیکاتی

2) آهکی و غبار و یخ

3) آهکی و سیلیکاتی

4) آهکی و آلومینیمی

16) منشا اصلی گرمای خورشید از واکنش هسته ای ……………………………است.

1) اورانیم به رادیم

2) هیدروژن به هلیم

3) سدیم به پلوتونیوم

4) هلیم به هیدروژن

17) بزرگ ترین و نزدیک ترین سیاره در منظومه شمسی به خورشید کدام گزینه است ؟

1) عطارد- زحل

2) مشتری – پلوتو

3) مشتری – عطارد

4) عطارد – مشتری

18) فاصلهٔ حدود یکصد و پنجاه میلیون کیلومتری آن واقع شده است.به این فاصله،…………………اطلاق می شود.

1)  یک واحد نجومی

2) سال

3) سال نوری

4) 150AU

19) اگر یک قطعه سنگ کوچک به جو زمین برخورد کند، می سوزد و نور گذرایی ایجادمی کند که ………..نام دارد.

1) شهاب

2) شهانه

3) شهب سنگ

4) سیارک

20) کدام مورداز كاربردهای ماهواره ها،(GPS )  نیست؟

1) امكان ارتباطات تلفنی

2) ارسال امواج راداری

3) تعیین موقعیت

4) ارسال موجودات به فضا

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید