خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم نهم فصل 14

در این برگه با نمونه سوال علوم نهم فصل 14 آشنا می شوید.

فرا معلم سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم نهم فصل 14:جانوران بی مهره

کانال تلگرام فرامعلم

شما را با نمونه سوالات این فصل آشنا کرده به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید و آموزش خود را بهبود ببخشید.

پاسخنامه این نمونه سوال را می توانید از اینجا ببینید.

نمونه سوال علوم نهم فصل 14 مهره داران

گزینه درست را را در نمونه سوال علوم نهم فصل 14 انتخاب کنید.

1)کدام جانور برای تنفس بهتر باید در محیط مرطوب زندگی گند؟

1)قورباغه

2) لاک پشت

3) آفتاب پرست

4) مارمولک

2) فراوان ترین دوزیستان امروزی کدام گروه است؟

1) دوریستان بدون دم

2) وزغ ها

3) قورباغه ها

4) سمندر ها

3) کدام اندام حسی، ماهی استخوانی را در شناخت محیط یاری می دهد و تغییرات فشار را حس می کند؟

1) خط جانبی – مثانه شنا

2) مثانه شنا -خط جانبی

3) خط جانبی-خط جانبی

4) گیرنده بویایی – مثانه شنا

4) کدام ماهی دارای پوشش آبششی است؟

1) لامپری

2) کوسه ماهی

3) ماهی خاویار

4) شیر ماهی

5) نوع تغذیه وزغ های نوزاد و بالغ به ترتیب کدام است؟

1) علف خوار – گوشتخوار

2) گوشتخوار – علف خوار

3) گوشتخوار -همه چیز خوار

4) همه چیز خواز -گوشتخوار

6) تاثیر هموتوکسین مار بیشتر بر روی …… است؟

1) حرکات تنفس

2) بلعیدن

3) گردش خون

اعصاب مرکزی

7) کدام پستاندار کف رو محسوب می شود؟

1) خرس

2) پوزپلنگ

3) شتر مرغ

4) فیل

8) مخ و مخچه کدام جانور پیشرفته تر است؟

1) پنگوئن

2) موش

3) شتر مرغ

4) مارمولک

9 )جانور تخم گذاری که به بچه ی خود شیر می دهد ……است ؟

1) پستاندار

2) پرنده

3) خزنده

4) بی مهره

10) کدام جانور قلب چهر حفره ای دارد؟

1) وزغ

2) کروکودیل

3) سمندر

4) کوسه ماهی

11) وجود استخوان پر حفره از ويژه ي اسكلت كدام جانور است ؟

1) دلفين

2) عقاب

3) خرگوش

4) ماهي كپور

12) قدرت ياد گيري كدام جاندار زياد تر است؟

1) طوطي

2) دلفين

3) كبوتر

4) مار

13) وجود كيسه هاي هوايي در بدن پرندگان سبب ……………….. آنها مي شود؟

1) افزايش چگالي

2) كاهش سطح اكسيژن قابل جذب

3) افزایش گرمای بدن

4) تامين اكسيژن در ارتفاعات

14) در كدام جاندار دندان نيش رشد بيشتري دارد؟

1) موش

2) گوسفند

3) روباه

4) خرگوش

15) پيچيده ترين دستگاه تنفس در بدن كدام جانور وجود دارد؟

1) اره ماهي

2) دلفين

3) ماهي دهان گرد

4) تاس ماهي

16) اندام حركتي كدام جاندار مانند ستون در زير بدنش قرار دارد؟

1) كروكوديل

2) قورباغه

3) خرگوش

4) مارمولك

17) كدام جاندار پستاندار تخم گذار است؟

1) خفاش

2) پلاتي پوس

3) دلفين

4) كانگورو

18) زيستگاه كدام جانور را نمي توان دقيقا خشكي يا آب تعيين كرد؟

1) مورچه

2) پنگوئن

3) شير

4) دلفين

19) كدام جانور خشكي زي است؟

1) مار

2) مرجان

3) هيدر

4) خرچنگ

20) كدام يك توانايي غذا سازي ندارند؟

1) گاو

2) گياه گندم

3) گياه سيب زميني

4) علف هاي هرز

ادامه نمونه سوال علوم نهم فصل 14

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید