خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

 نمونه سوال علوم نهم فصل 15

در این برگه با نمونه سوال علوم نهم فصل 15 آشنا می شوید.

فرا معلم سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم نهم فصل 15: با هم زیستن

شما را با  نمونه سوال علوم نهم فصل 15 آشنا کرده به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شوید و آموزش خود را بهبود ببخشید.

پاسخ سوالات را با بررسی پاسخ نامه نمونه سوال علوم نهم فصل 15 بررسی و تحلیل کنید.

کانال تلگرام فرامعلم

پاسخ نامه نمونه سوال علوم نهم فصل 15 استتار

 نمونه سوال علوم نهم فصل 15

1) کدام اصطلاح ، اصطلاحات دیگر را در بر می گیرد؟   

1) جمعیت

2) بوم سازگان

3) آلودگی آب

4) زنجیره غذایی

2) ارتباط موجودات زنده ی اطراف ما با یکدیگر بیشتر به علت …. است.      

1) تکثیر و حفظ بقای نسل

2) احتیاجات غذایی

3) حفظ بقای جمعیت

4) زندگی اجتماعی

3) تجمع باکتری در ریشه ی گیاه یونجه و نخینه ی قارچ در اطراف جلبک در ساختمان گلسنگ به ترتیب چه نوع زندگی انگلی محسوب می شود؟            

1) انگلی – همیاری

2) همیاری-همیاری

3) همیاری- انگلی

4) انگلی-انگلی

4)  تجزیه کننده ها در دریا ها بیش تر از نوع …. هستند.  

1) کپک ها

2) کپک ها و زئو پلانکتون ها

3) باکتری ها

4) باکتری ها و فیتوپلانکتون ها

5) تجزیه کننده ها به ترتیب چه اثری بر روی میزان مواد آلی در طبیعت و مواد اولیه برای فتوسنتز دارند؟   

1) افزایش – کاهش

2) کاهش – افزایش

3) افزایش – افزایش

4) کاهش – کاهش

6) نابودی کدام گروه از موجودات بوم سازگان کم ترین اختلال را ایجاد می کند؟            

1) تجزیه کننده ها

2) گوشتخواران

3) علفخواران

4) گیاهان

7) کدام بوم سازگان مصنوعی محسوب می شود؟

1) برکه

2) جنگل

3) تالاب

4) باغ

8) کدام یک محصول نهایی تجزیه کنندگان است؟            

1) گوگرد دی اکسید

2) آمینواسید

3) گلوکز

4) تری گلسیرید

9) كدام جاندار اولين حلقه از زنجيره ي غذايي را تشكيل مي دهد؟    

1) جلبك

2) باكتري

3) سخت پوست

4) ماهي

10) اجتماع جانداران در كدام محيط زير پايداري بيشتري دارد؟       

1) مزرعه

2) استخر آب

3) پارك مصنوعي

4) جنگل

11) کدام یک فاقد چرخه می باشد ؟    

1) کربن

2) نیتروژن

3) آب

4) انرژی

12) عواملی که باعث ایجاد رقابت بین جانوران می شوند در کدام گزینه بیان شده است ؟

1) مکان ،نور ، دما

2) غذا ، نور ، آب

3) غذا ، مکان ، جفت

4) نور ، دما ، آب

13) مهمترین نقش در برگرداندن مواد اولیه به بوم سازگان بر عهده کدام مورد زیر است ؟  

1)گیاهان سبز

3)باکتری ها و قارچ ها

3)جانوران

4)جلبک ها

14) دلیل اصلی پیدایش شبکه غذایی در یک بوم سازگان کدام است ؟   

1)ارتباط غذایی زنجیره ها

2)ارتباط عوامل جاندار و بی جان

3)تشابه تغذیه عده ای از جانوران

4)وجود تولید کنندگان در اولین زنجیره

15) کدام یک از جانداران زیر با یکدیگر رابطه انگلی دارند ؟        

1) زنبور عسل و گل

2) پشه و انسان

3) گربه و موش

4) هر سه مورد

16) کدام جاندار در رقابت پیروز است؟            

1) جاندار سازگار با محیط

2) جاندار قوی

3) جاندار سریع

4) هر سه مورد

17) در تنفس موجودان زنده انرژی غذا ها به چه صورت تلف می شود ؟       

1) ماهیچه ای

2) شیمیایی

3) گرمایی

4) مکانیکی

18) اولین مصرف کننده یک زنجیره غذایی کدام است ؟    

1) تجزیه کننده

2) گیاه سبز

3) گوشت خوار

4) گیاه خوار

19) برای انجام فتوسنتز کدام یک از عوامل زیر ضروری نمی باشد؟           

1) اکسیژن

2) کربن دی اکسید

3) کلروفیل

4) نور

20) کدام یک از موجودان زنده زیر حلقه دوم زنجیره غذایی را تشکیل می دهند ؟         

1) تجزیه کنندگان

2) گیاهان کلروفیل دار

3) گیاه خواران

4) گوشت خواران

ادامه نمونه سوال علوم نهم فصل 15

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید