خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 4 : دستگاه عصبی

کاربر گرامی: لازم است، نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 4 : دستگاه عصبی را بررسی و پاسخ های خود را یاداشت کنید.

و جواب های خود را با پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 4 : دستگاه عصبی مقایسه کنید.

تحلیل آزمون را هم فراموش نکنید زیرا به شما در آموختن کمک زیادی می کند.

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1) تنظیم دستگاه های بدن به دو صورت عصبی و …………..صورت می ­گیرد.

کانال تلگرام فرامعلم

2) وقتی فعالیت های مختلف انجام می ­دهیم …….. در هر حالت در حفظ تعادل ما نقش دارد.

3) رابط بین مغز و اعصاب محیطی بدن ……….است.

4) مجموعه ای از تارها در کنار هم که توسـط غلافی احاطه شـده اند…. …. را تشکیل می ­دهند.

5) عصب حرکتی پیام را از مراکز عصبی دریافت می­ کند و به …….می ­برد.

پاسخنامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 4 : دستگاه عصبی

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 4

گزینه درست مشخص کنید.

1) کنترل فشار خون بر عهده کدام بخش مرکزی دستگاه عصبی است؟

1) مخچه

2) بصل النخاع           

3) مخ

4) نخاع

 2) جهت انتقال پیام عصبی در یک رشته عصبی چگونه است؟

1) آکسون به جسم سلولی

2) آکسون به دندریت

3) دندریت به آکسون

4) جسم سلولی به آکسون

3) مواد مخدر بر کدام بخش دستگاه عصبی تاثیر دارند؟             

1) سیناپس ها             

2) جسم سلولی

3) غلاف های عصبی

4) گره های عصبی

4) کدام یک از وظایف سلول های نگهبان نورون (سلول های عصبی) نیست؟

1) ساختن غلاف عصبی

2) کشتن میکروب های اطراف نورون

3) تغذیه نورون           

4) انتقال پیام عصبی

5) کدام گزینه از وظایف نخاع محسوب نمی­شود؟

1) هدایت پیام های حسی از پوست و ماهیچه ها به مغز

2) فرمان انعکاس های اجزای واقع درپایین گردن

3) تصمیم گیری و انتقال پیام قسمت های پایین تر از گردن           

4) هدایت پیام های حرکتی مغز به پوست و ماهیچه ها

6) كدام گزينه در باره ي دستگاه عصبي محيطي درست است؟

1) تفسير كننده اطلاعات دريافتي از بيرون و درون بدن

2) كنترل اعمال بدن

3) پاسخ دهنده به اطلاعات دريافتي بدن

4) مجموعه ي رشته هاي عصبی شامل آكسون و دندريت

7) كدام گزينه درباره عمل انعكاسي درست نيست ؟

1) مسير پيام متفاوت است

2) نياز به آموزش دارد              

3) سرعت آن زياد است

4) پاسخ آن معين است

8) منظور از تحریک پذیری نورون چیست؟

1) ایجاد جریان های الکتریکی شیمیایی در طول نورون

2) حساسیت نورون به محرک های مختلف

3) هدایت پیام عصبی از مبدا به مقصد

4) جابه جایی پیام حسی به نورون های رابط

9) کدام عامل توسط بخش اصلی مغز (مخ) کنترل می ­شود؟

1) تنظیم کار شش ها

2) تنظیم کار ماهیچه ها

3) تنظیم دمای بدن

4) احساس دمای محیط

10) در محل سيناپس رشته هاي عصبي پيام ها چگونه به نورون ديگر منتقل مي شود؟

1) اتصال آكسون به دندريت

2) از طريق عصبي

3) از طريق شيميايي                

4) از طريق الكتريكي

11) هماهنگي كار ماهيچه ها و حفظ تعادل بدن به عهده ي كدام مركز عصبي است؟

1) نخاع

2) مخ

3) بصل النخاع

4) مخچه    

12) كدام يك از فعاليت هاي زير توسط نيم كره ي چپ انجام می گیرد؟     

1) ادبيات

2) موسيقي

3) هنري

4) اختراع

13) كدام يك ويژگي ساختاري نورون حركتي است؟

1) دندريت و آكسون كوتاه

2) دندريت و آكسون بلند

3) دندريت بلند و آكسون كوتاه

4) دندريت كوتاه و آكسون بلند

14) کدام مطلب در مورد نورون دو قطبی صحیح می باشد؟

1) یک دندریت و دو آکسون دارد.

2) یک آکسون و دو دندریت دارد.

3) دو دندریت و دو آکسون دارد.

4) یک آکسون و یک دندریت دارد.

15) مرکز تنظيم و کنترل کدام يک از اعمال زير در نيم کره ي راست مخ آدمي قرار دارد؟

1) رياضيات و استدلال

2) مهارت خواندن و راست دست بودن

3) درک هنري و بصيرت

4) مهارت عملي و استدلال

16) كدام يك در خارج از مركز عصبي قرار دارد؟     

1) جسم سلولي نورون حسي

2) جسم سلولي نورون حركتي

3) جسم سلولي نورون رابط

4) اكسون نورون رابط

17) کدام یک از ویژگی های عمل انعکاسی نیست؟    

1) نقش محافظتی

2) پاسخ معین

3) سرعت زیاد

4) ارادی بودن

18) کدام یک از قسمت های زیر مربوط به بخش محیطی دستگاه عصبی است؟

1) اعصابی که تمام قسمت‌های بدن را به بخش مرکزی مرتبط می کنند.

2) اعصابی که پیام های عصبی را از مراکز عصبی به تمام نقاط بدن می رسانند.

3) اعصابی که پیام های عصبی را از بافت‌های مختلف به بخش مرکزی می رسانند.

4) اعصابی که ویژۀ اندام های حرکتی بوده و از مراکز عصبی منشاء می گیرند.

19) در مورد هماهنگی و تنظیم دستگاه‌های بدن، کدام گزینه نادرست است؟

1) تنظیم دستگاه‌های بدن به دو صورت عصبی و شیمیایی (هورمونی) انجام می‌شود.

2) دستگاه عصبی شامل دوبخش مرکزی و محیطی است.

3) بخش مرکزی شامل مغز و نخاع است.

4) یاخته های حسی و حرکتی شامل اعصابی جدا از بخش محیطی هستند.

20) در متن زیر به جای A B C به ترتیب چه عددهایی قرار می‌گیرند؟

«تعداد A جفت عصب به دستگاه عصبی مرکزی وصل است که B جفت عصب از نخاع و C جفت عصب از مغز منشأ می‌گیرد

1) C=31 B=12 A=43

2) C=12 B=31 A=43

3) C=43 B=31 A=12

4) C=12 B=43 A=31

ادامه نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 4

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید