خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 7 : زیست فناوری

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 7 : زیست فناوری

دانش آموز گرامی : در این برگه نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 7 : زیست فناوری آورده شده است.

لازم است قبل از پاسخ به این سوالات ، ابتدا درس نامه علوم هشتم فصل 7 : زیست فناوری را خوب مطالعه کنید.

سپس نمونه سوال زیر را بررسی و پاسخ های خود را یاداشت کنید سپس جواب های خود را با پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 7 : تولید مثل در جانداران مقایسه کنید.

تحلیل آزمون را هم فراموش نکنید زیرا به شما در آموختن کمک زیادی می کند.

کانال تلگرام فرامعلم

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 7 : زیست فناوری

جملات زیر را کامل کنید.

1) صفاتی را که از والدین به فرزندان منتقل می شوند ، صفات …………………..گویند.

2) در DNA اطلاعات در واحدهایی به نام ……………….. سازماندهی شده اند.

3) DNA درون هسته همراه با پروتئین ها ،رشته هایی به نام ……………….. را می سازند.

4) عواملی که در خارج از پیکر جانداران  وجود دارند و بر وراثت اثر می گذارند ، عوامل ………………….نام دارند.

5) سلول های عادی بدن انسان هر کدام …………………. عدد کروموزوم دارند.

6) بیماری ……………………. به علت نقص در ژن ها ایجاد می شود.

7) ژن ها از طریق ساختن ………………….. باعث ایجادصفات در جانداران می شوند.

گزینه ی درست را انتخاب کنید.  

1) کدام یک از صفات زیر ارثی نیست؟                                                                                       

1) اثر انگشت

2) رنگ چشم

3) آفتاب سوختگی

4) توانایی لوله کردن زبان

2) برنج طلایی دارای ماده ای است که در بدن به ویتامین   …………………  تبدیل می شود.

1) A

2) B

3) D

4) K

3 ) کدام یک از سلول های زیر تقسیم میتوز ندارند؟                                         

1) سلول های پوست

2) سلول های جنسی

3) سلول های استخوان

4) سلول های غضروف

4) کدام گزینه درست است؟  

1) سلول   —> هسته   —> کروموزوم   —> DNA  —>  ژن

2) هسته —>  سلول —>   ژن —>   کروموزوم —>  DNA

3) سلول —>  ژن —>  هسته —>   DNA  —>   کروموزوم

4) سلول —> کروموزوم —> DNA —>  ژن —>  هسته

5) کدام گزینه درست است؟

1) کروموزوم بخشی از DNA و عامل تعیین کننده ی صفات است .

2) بیش تر صفات ارثی تحت تأثیر چند ژن هستند.

3) DNAهمراه با پروتئین ها ، ژن را می سازد.

4) کروموزوم ها درون سیتوپلاسم قرار دارند.

6) اگر شما یک سلول استخوان انسان که در حال تقسیم شدن است را زیر میکروسکوپ قرار دهید ، داخل آن چند کروموزوم خواهید دید؟

1) 46

2) 23

3) 92

4) 44

7) اگر یک سلول  46 کروموزومی 300 بار تقسیم میتوز انجام دهد، سلول های آخرین نسل چند کروموزوم خواهند داشت؟

1) 300

2) 46

3) 13800

4) 23

8) کدام جاندار برای تولید ژنتیکی انسولین انسانی مناسب تر است؟         

1) باکتری

2) گاو

3) کوسفند

4)قارچ ذربینی

9) در تقسم میتوز از یک سلول ، ……. یکسان ایجاد می شود و تعداد کروموزم های آن با سلول اولیه …… است. 

1)  دو سلول – یکسان

2) دو سلول – متفاوت

3) چهار سلول – متفاوت

4) چهار سلول – یکسان

10) علت سیاه شدن موی خرگوش در سرما نوعی ……. است که در بدنش ساخته می شود.    

1) پروتئین

2) چربی

3) آمینواسید

4) کربوهیدات

ادامه نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 7

11) برنج طلایی محصول ژنتیکی است و تامین کننده ی ویتامین …….. است.        

1) A

2) B

3) E

4) D

12) چه زمانی کرموزوم های یک سلول با میکروسکوپ قابل مشاهده است؟          

1) زمانی که سلول به حد اکثر رشد می رسد.

2) زمانی که سلول در حال تقسیم است.

3) زمانی که سلول در حال رشد است.

4) همیشه قابل مشاهده است.

13) تعداد کروموزوم های کدام جاندار بیشتر است؟    

1) انسان

2) مرغ

3)  پروانه

4) برنج

14) اطلاعات ارثی یک صفت در واحد هایی به نام …… سازماندهی شده اند.        

1) ژن

2) DNA

3) کروموزوم

4) نوکلئوتید

15) عامل تعیین کننده ی صفات در کدام بخش سلول وجود دارد؟

1) هستک

2) شبکه ی آندو پلاسمی

3) هسته

4) میتوکندری

16) عامل ایجاد کننده ی کدام صفت از فقط ار والدین به فرزندان منتقل می شود؟     

1) گروه خون

2) رنگ پوست

3) زبان مادری

4) جثه بدن

17) کدام صفت فقط ارثی محسوب نمی شود؟           

1) آزاد بودن نرمه لاله گوش

2) لوله کردن زبان

3) رنگ چشم

4) رنگ پوست

18) کدام صفت ارثی نیست؟      

1) خطوط سر انگشتان

2) آزاد بودن نرمه ی گوش

3) زبانی که با آن صحبت می کنیم

4) توانایی لوله کردن زبان

19) کدام ماده در ساختمان کروموزوم وجود ندارد؟    

1) پروتئین

2) کربوهیدرات

3) نوکلئیک اسید

4) لیپید

20) کدام مفهوم ژن را بیان می کند؟          

1) مولکول DNA

2) بخشی از mRNA

3) بخشی از مولکول DNA

4) یک نوع کد موجود در DNA

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

درباره نویسنده:

تدریس در مدارس نمونه دولتی و استعداد های درخشان مدرس ضمن خدمت فرهنگیان تولید نرم افزار های آموزشی علوم تجربی متنا ، مولف کتاب های کمک آموزشی و همکاری با انتشارات منتشران و اقلیم مهر

28 دیدگاه

  1. ناشناس خرداد 6, 1400 در 22:39 - پاسخ

    سلام ممنون سوالات کامل و عالی👌

  2. ناشناس فروردین 10, 1400 در 16:33 - پاسخ

    سلام”
    خیلی خوب بودن 🌷

دیدگاه خود را بنویسید