خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته

کاربر گرامی : در این برگه  نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته آورده شده است.

لازم است قبل از پاسخ به این سوالات ، ابتدا درس نامه علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته را خوب مطالعه کنید.

کانال تلگرام فرامعلم

پس از مطالعه درسنامه نمونه سوال زیر را بررسی و پاسخ های خود را یاداشت کنید. سپس جواب های خود را با پاسخ نامه نمونه سوال علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته مقایسه کنید.

تحلیل آزمون نمونه سوال علوم هشتم فصل 9 را هم فراموش نکنید زیرا به شما در آموختن کمک زیادی می کند.

نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 9 : الکتریسیته

1) هنگام مالش یك شانه ی پلاستیكی با یك پارچه ی پشمی ,كدام ذرات اتم بین دو جسم بار دار , مبادله می شوند؟

1) تعداد الكترون از شانه به پارچه

2) تعدادی پروتون از شانه به پارچه

3) تعدادی الكترون از پارچه به شانه

4  تعدادی پروتون از پارچه به شانه

2) هنگامی كه یك میله ی شیشه ای را به یك پارچه نایلونی مالش می دهیم چه نتیجه ای به دست می آید؟

1) میله دارای بار مثبت می شود .

2) پارچه دارای بار مثبت می شود.

3) فقط میله باردار می شود.

4) فقط پارچه باردار می شود.

3) دو گلوله ی آلومینیومی را كه هریك با نخی آویزان است ، به وسیله ی میله ی پلاستیكی بار دار ، به طور جداگانه باردار می كنیم و سپس آن دو را به هم نزدیك می نماییم. در این صورت چه اتفاقی می افتد؟

1) همدیگر را می ربایند.

2) همدیگر را می رانند.

3) تاثیری بر هم ندارند.

4) ابتدا همدیگر را می ربایند و سپس می رانند.

4) برق نمایی دارای بار الكتریكی مثبت است. جسمی را به كلاهك آن نزدیك می كنیم. ورقه های الكتروسكوپ از هم دور می شوند. جسم چه نوع بار الكتریكی دارد؟

1) مثبت

2) منفی

3) بدون بار

4) نمی توان تشخیص داد.

5) اگر به كلاهك الكتروسكوپی كه بار منفی دارد ، یك میله ی پلاستیكی بار دار نزدیك كنیم چه روی می دهد؟

1) دور و نزدیك شدن ورقه ها

2) زیاد شدن انحراف ورقه های الكتروسكوپ

3) كمتر شدن انحراف ورقه ها

4) ورقه ها هیچ حركتی نمی كنند.

6) اگر ماده ای بار دار, نتواند الكترون بگیرد یا از دست بدهد ، چه نوع بار الكتریكی خواهد داشت؟

1) منفی

2) مثبت

3) خنثی

4) همچنان بار دار

7) یك الكتروسکوپ را به روش القا و با شانه پلاستیكی باردار كرده ایم. اگر یك میله شیشه ای باردار را به آن نزدیك كنیم ورقه های الكتروسكوپ

1) از هم دور می شوند.

2) به هم نزدیك می شوند.

3) ابتدا نزدیك و سپس دور می شوند.

4) ابتدا دور و سپس نزدیك می شوند.

8) برق نما دارای بار مثبت است میله ای را به آن نزدیك می كنیم ورقه های آن از هم دور می شوند بار الكتریكی میله:

1) مثبت

2) منفی

3) بدون بار الكتریكی

4) هم بار مثبت و هم بار منفی دارد.

9) در یك مدار مقاومت الكتریكی بین دو نقطه را كم می كنیم و اختلاف پتانسیل را ثابت نگه می داریم , جریانی كه از مدار می گذرد چه می شود؟

1) كم

2) زیاد

3) بدون تغییر

4) ابتدا كم سپس زیاد

10) علت چسبیدن بادكنك به دیوار وقتی آن را با پارچه ی پشمی مالش داده و به دیوار نزدیك می كنیم جاذبه ی بین ….. می باشد.

1) الكترون های بادكنك با پروتون های و الكترون های دیوار

2) پروتون های بادكنك با پروتون ها و الكترون های دیوار

3) الكترون های دیوار و پروتون های بادكنك

4) الكترون های بادكنك و پروتون های دیوار

ادامه نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 9

11) چه موقع با نزدیك كردن یك جسم به الكتروسكوپ ، ورقه های الكتروسكوپ به هم نزدیك می شوند؟

1) جسم و الكتروسكوپ دارای بار غیر همنام باشند.

2) جسم فاقد بار و الكتروسكوپ باردار باشد.

3) الكتروسكوپ فاقد بار و جسم باردار باشد.

4) هر دو دارای بار هم نام باشند.

12) دو گلوله باردار فلزی X وبر روی دو پایه شیشه ای قرار دارند. یك گلوله دیگر Z ، را كه حامل بر مثبت است به نزدیك آنها می آوریم، سپس یك سیم رسانا به دو گلوله x و y وصل می كنیم. بعد از مدتی سیم رسانا را بر می داریم و دست آخر نیز گلوله Z را از آنجا دور می كنیم. در این صورت:

1) هر دو گلوله بدون بار باقی می مانند.

2) گلوله x بار مثبت و گلوله y بار منفی پیدا می كند.

3) گلوله x بار منفی و گلوله y بار مثبت پیدا می كند.

4) هر دو گلوله بار منفی پیدا می كنند.

13) اگر میله ی پلاستیكی با بار منفی را به كلاهك الكتروسكپی نزدیك نماییم سپس در همان حال انگشت خود را به الكتروسكوپ تماس داده وبه آرامی از آن دور كنیم پس از دوركردن میله ,الكتروسكوپ چه باری پیدا می كند؟

1) بار الكتریكی مثبت

2) بار الكتریكی منفی

3) بدون بار الكتریكی

4) از ابتدا بار دار نمی شود.

14) بار الكتروسكوپی , منفی است. اگر جسم بار داری را از فاصله ی دور به كلاهك الكتروسكوپ نزدیك كرده و به آن بچسبانیم ابتدا ورقه های درون الكتروسكوپ به هم نزدیك و سپس دور می شوند نوع بار جسم و بار ورقه های الكتروسكوپ پس از تماس به ترتیب از چپ به راست چیست؟

1) مثبت , مثبت

2) مثبت , منفی

3) منفی , مثبت

4) منفی , منفی

15) بار نامعلومی را به کلاهک الکتروسکوپی واردکرده ایم سپس میله ی شیشه ای را با پارچه ی ابریشمی باردار کرده و به کلاهک نزدیک می کنیم مشاهده می کنیم که ورقه ها به هم نزدیک می شوند در این حالت تعداد الکترون های الکتروسکوپ …………… است.

1) کاهش یافته

2) افزایش یافته

3) بدون تغییر

4) ابتدا زیاد سپس کاهش یافته

16) چرا ذرات ریز گرد و غبار به صفحه ی تلویزیون می چسبند؟

1) این مواد چسبناک هستند

2) به دلیل خاصیت مغناطیسی

3) به دلیل خاصیت الکتریکی

4) به دلیل گرم شدن صفحه

17) اگر شانه ی بار داری را به شیر آبی که جریان دارد نزدیک کنیم چه تغییری روی می دهد؟

1) آب از شیر دور می شود.

2) تغییری روی نمی دهد.

3) آب به سمت شانه خمیده می شود.

4) آب از شانه دور می شود.

18) برای حفاظت از ساختمان های بلند از خطر اصابت آذرخش ، از چه وسیله ای استفاده می کنند؟

1) رسوب دهنده

2) برق گیر

3) برق نما

4) الکتروسکوپ

19) به روش القا می توان در …………… بار الکتریکی ایجاد کرد.

1) پلاستیک

2) چوب

3) شیشه

4) مس

20) هر گاه از مقاومتی جریان I عبور کند توان P می شود. اگر جریان را به 3 برابر افزایش دهیم به شرطی که مقاومت نیز تغییر نکند ، توان برابر است با

1) P

2) 3P

3) P/3

4) 9P

ادامه نمونه سوال تستی علوم هشتم فصل 9

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید