خرید PDF نمونه سوال تستی فصل 11 با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با پاسخ تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم هفتم فصل 11 : یاخته و سازمان بندی آن

در این برگه با نمونه سوال علوم هفتم فصل 11 آشنا می شوید.

فرامعلم سعی کرده پس از گردآوری درسنامه علوم هفتم فصل 11 شما را با نمونه سوالات این فصل آشنا کند.

کانال تلگرام فرامعلم

این امر موجب می شود تا شما به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده و آموزش خود را بهبود دهید.

برای بررسی پاسخ های خود به پاسخ نامه نمونه سوال، مراجعه کرده و پاسخ خود را تحلیل کنید.

جملات زير را با استفاده از كلمات مناسب كامل كنيد.

  1. پیکر همه جانداران از ……………ساخته شده است.
  2. غشای سلول به طور عمده از ……………تشکیل شده است.
  3. در سلول ………….هسته ی مشخص وجود ندارد.
  4. ساختار های درون سلول که فعالیت های متفاوت انجام می دهند ،……………نام دارند.
  5. به تعدادی سلول مشابه که در کنار هم زندگی می کنند، …………..می گویند.

پاسخ درست را با علامت (×) مشخص كنيد.

1) کوچک ترین  واحد ساختار و عمل  در موجودات زنده چه نام دارد؟

1) اندامک

2) سلول

3) ماده ی وراثتی

4) هسته

2) همه ی سلول ها توسط پوششی به نام ………………احاطه شده است.

1) دیواره ی سلولی

2) غشای  پلاسمایی

3) لایه ی محافظ

4) دیواره ی اسکلتی

3) سلول کدام جاندار از نوع پروکاریوت است؟

1) حلزون

2) گل رز

3) مخمر نانوایی

4) باکتری وبا

4) کدام اندامک سلولی در فرایند تولید انرژی نقش دارد؟

1) ریبوزوم

2) دستگاه گلژی

3) لایه ی محافظ

4) میتوکندری

5) پروتئین سازی سلول بر عهده ی کدام اندامک سلولی است؟

1) ریبوزوم

2) هسته

3) شبکه ی آندوپلاسمی

4) میتوکندری

6) کدام اندامک سلولی مواد ترشحی و تولیدی را بسته بندی و پخش می کند؟

1) هسته

2) واکوئل

3) شبکه ی آندوپلاسمی

4) دستگاه گلژی

7) کنترل و مدیریت سلول ، بر عهده کدام مورد است؟

1) غشای پلاسمایی

2) هسته سلول

3) دستگاه گلژی

4) سیتوپلاسم

8) کدام یک در سلول جانوری وجود ندارد؟

1) واکوئل

2) شبکه ی آندوپلاسمی

3) دیواره سلولی

4) دستگاه گلژی

9) سبزینه در کدام قسمت سلول ساخته می شود؟

1) کلروپلاست

2) آمیلوپلاست

3) واکوئل

4) دستگاه گلژی

10) کدام جاندار یک پرسلولی ساده است؟

1) باکتری

2) مخمر

3) جلبک رشته ای

4) سرخس

11) از اجتماع چند سلول مشابه و هم کار ………… به وجود می آید.

1) بافت

2) اندام

3) عضو

4) دستگاه

12) تقسیم سلول با کنترل ……….. انجام می شود.

1) غشای پلاسمایی

2) هسته

3) پلاست

4) میتوکندری

13) بافت استخوانی جزء کدام بافت به حساب می آید؟

1) پیوندی

2) پوششی

3) عصبی

4) ماهیچه ای

14) دستور كارهاي مختلف سلول توسط كدام قسمت صادر مي شود؟

1) غشاء

2) ليزوزوم

3) هسته

4) واكوئول

15) كدام گزينه مخلوط نيمه مايعي است كه اغلب كارهاي سلول در آن صورت مي گيرد؟

1) جسم گلژي

2) هسته

3) سيتوپلاسم

4) يتوكندري

16) كدام گزينه، وظيفه تنظيم ورود و خروج مواد را به عهده دارد؟

1) هسته

2) غشاء

3) سيتوپلاسم

4) واكوئول

17) مهم ترين فعاليت سلول در طول شبانه روز كدام است؟

1) تجزيه عناصر غذا

2) توليد عناصر جديد

3) تامين انرژي

4) توليد اكسيژن

18) کدام گزینه صحیح است؟

1) یاخته های گیاهی به دلیل بزرگ بودن منظم ترند.

2) رنگ سبز گیاهان به دلیل وجود کلروپلاست (سبزدیسه) آن هاست.

3) میتوکندری (راکیزه) فقط در یاخته های جانوری وجود دارد.

4) دیواره یاخته گیاهی بسیار نرم و منعطف است.

19) کدام‌یک از تفاوت‌های یک یاخته‌ی جانوری و گیاهی است؟

1) وجود بخش تولید غذا

2) وجود بخش تولید انرژی

3) وجود هسته

4) وجود غشای یاخته‌ای

20) یاخته ی عضله قلب انسان فاقد کدام یک از موارد زیر است؟

1) هسته

2) ریبوزوم (رُناتَن)

3) دیواره یاخته ای

4) میتوکندری (راکیزه)

خرید PDF نمونه سوال تستی فصل 11 با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با پاسخ تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید