خرید PDF نمونه سوال تستی فصل 14 با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم هفتم فصل 14 : گردش مواد

دانش آموز گرامی به سوالات نمونه سوال علوم هفتم فصل 14 که در متن زیر آورده شده است پاسخ دهید.

در انتهای سوالات لینک پاسخ های آن درج شده و شما می توانید خود را ارزیابی کنید.

کانال تلگرام فرامعلم

نمونه سوال علوم هفتم فصل 14

برای جای خالی کلمه ی مناسب پیشنهاد کنید.

1) مواد مغذی گوارش شده توسط دستگاه ……………….. به سلول های بدن منتقل می شوند.

2) خون در شبکه ای از لوله های مرتبط به نام …………. وبوسیله نوعی پمپ به نام قلب در گردش است.

3) نیرویی که از طرف خون به دیواره رگ ها وارد می شود ……………… نام دارد.

4) خون روشن دارای اکسیژن و مواد مغذی است و از طریق……………..  به تمام بدن فرستاده می شود.

5) خون ………….. دارای کربن دی اکسید ، توسط سیاهرگ بالایی و پایینی وارد دهلیز راست می شود.

6) از بین رگ های بدن ، ……………… دیواره ضخیم وقابل ارتجاع دارد.

7) رگ هایی که به بافت قلب خون رسانی می کنند …………….. نامیده می شوند.

8) دستگاه گردش مواد شامل ……………. ، سرخرگ  ، سیاهرگ و مویرگ  است.

9) به بخش مایع خون که سلول ها درآن شناورند ……………….. می گویند.

10) به سلول های ریز خون که  شکل خاصی  ندارند ………………. می گویند.

برای هر سوال گزینه مناسب پیشنهاد کند.

۱) در آزمایش خون فاطمه تعدادی از  سلول ها از حد طبیعی خارج شده ومبتلا به نوعی بیماری شده است. کدام گروه سلول ها دچار اختلال شده و علت بیماری چیست؟

۱) گلبول قرمز – میکروب وارد بدن شده است.

۲) گلبول سفید – مواد قندی  داخل بدن کم شده است .

۳) گلبول قرمز – مقدار اکسیژن کافی به بدن نرسیده است.

۴) گلبول سفید – میکروب در بدن وجود دارد.

۲) ترکیب اصلی پلاسما کدام است؟

۱) آب ، اوره ، قند ، نمک

2) آب ، پروتئین ، قند ، نمک

۳) آب ، املاح ، اوره ، قند

4) املاح ، آب ، نمک

۳) دیواره کدام بطن قلب ضخیم تر است؟ چرا؟

۱) بطن چپ، ایجاد فشارخون در سرخرگ آئورت

2) بطن راست، انتقال خون به درون سیاهرگ ششی

۳) بطن راست ، ایجاد فشارخون در سرخرگ آئورت

4) بطن چپ ، انتقال خون به درون سرخرگ ششی

۴) وظیفه رگ های (عروق) کرونری چیست؟

۱) رساندن غذا و اکسیژن  به بافت قلب

2) دور کردن مواد دفعی و CO2 از بافت قلب

۳) رساندن خون به شش ها

4) تامین نیاز های قلب و دفع  برخی مواد از آن

۵) وقتی بطن ها منقبض می شوند …………

۱) خون وارد سیاهرگ ها می شود .

2) خون وارد دهلیزها می شود .

۳) خون وارد سرخرگ ها می شود

4) خون بین بطن ها جابجا می شود.

۶) منظور از خون روشن چیست؟

۱) خون درون سرخرگ ها

2) همان خون سرخرگی

۳) خون دارای کربن دی اکسید

4) خون دارای اکسیژن

۷) دستگاه گردش خون با دستگاه ………… به منظور اکسید کردن غذا و تولید انرژی، ارتباط دارد.

۱) گوارش

2) دفع

3) عصبی

4) تنفس

۸) نقطه شروع و پایان گردش خون کوچک (ششی) به ترتیب کدام است؟

۱) بطن چپ – دهلیز راست

2) بطن راست – دهلیز چپ

۳) بطن چپ – دهلیز چپ

4) بطن راست – دهلیز راست

۹) کدامیک از وظایف خون نیست؟

۱) دفاع از بدن

2) انتقال گاز و مواد

3) تنظیم دمای بدن

۴) دفع مواد حاصل از سوختن غذا

۱۰) کدام ویتامین و ماده معدنی در تولید گلبول قرمز و هموگلوبین موثرند؟

۱) K – ید

2) D – ید

3) B – آهن

4) K – آهن

11) اکسیژن با کدام ماده ترکیب می شود و به وسیله خون به سراسر بدن منتقل می شود؟

1) پلاسما

2) گاماگلوبولین

3) هموگلوبین

4) گلبول سفید

12) نوعی از گلبول سفید با ترشح ماده ای به نام …………… با میکروب ها مبارزه می کند.

1) لنف

2) هیستامین

3) هپارین

4) پادتن

13) کدام گروه خونی دهنده عمومی محسوب می شود؟

1) O

2) A

3) AB

4) B

14) کدام ویتامین نقش مهمی در انعقاد خون ایفا می کند؟       

1) B

2) A

3) k

4) C

15) کدام سلول در محل زخم ها جمع و موجب توقف خون ریزی می شود؟   

1) گلبول سفید

2) گلبول قرمز

3) پلاکت ها

4) سلول ماهیچه ای

16) کدام گزینه مراحل یک ضربان قلب را درست بیان می کند؟  

1) انقباض دهلیزها – انقباض بطن ها – استراحت عمومی

2) انقباض بطن ها – انقباض دهلیز ها – استراحت عمومی

3) استراحت عمومی – انقباض بطن ها – انقباض دهلیز ها

4) استراحت عمومی – انقباض دهلیز ها – انقباض بطن ها

17) مایع زرد رنگ حاصل از لخته ی خون چه نام دارد؟    

1) پلاسما

2) سرم

3) هورمون

4) مایع سیتوپلاسمی

18) کدام ماده ی معدنی به انعقاد خون کمک می کند؟    

1) کلسیم

2) فسفر

3) سدیم

4) پتاسیم

19) فردی گروه خونی B مثبت دارد، اگر این فرد به خون نیاز داشته باشد، کدام گروه خونی را می توان به آن تزریق کرد؟  

1) AB مثبت

2) A منفی

3) O مثبت

4) AB منفی

20) برای جدا سازی سلول های خون در آزمایشگاه از چه دستگاهی استفاده می شود؟      

1) شیکر

2) صافی

3) سانتریفوژ

4) لام های مخصوص

ادامه نمونه سوال علوم هفتم فصل 14

خرید PDF نمونه سوال تستی فصل 14 با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید