خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۵,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی فصل 4 علوم نهم : حرکت چیست؟

کاربر گرامی ، لازم است قبل از پاسخ به نمونه سوال فصل 4 علوم نهم ، درسنامه فصل یعنی فصل 4 علوم نهم: حرکت چیست؟ را به طور دقیق مطالعه کنید.

در پایان به پاسخ نامه آزمون فصل 4 علوم نهم مراجعه کرده و جواب های خود را با پاسخنامه مقایسه کنید.

کانال تلگرام فرامعلم

نمونه سوال تستی فصل 4 علوم نهم

1) متحرکی مطابق شکل مسیر بین نقطه A و B را روی منحنی طی می کند. مسافت و جابه جایی متحرک به ترتیب چند متر است؟

(برای سهولت در محاسبه عدد پی را 3 در نظر بگیرید)

1) 30 و 20

2) 60 و صفر

3) 30 و 30

4) 20 و 30

2) متحرکی مسیری به طول 48 متر را با تندی متوسط 6 متر بر ثانیه طی می کند. سپس به مدت 12 ثانیه با تندی متوسط 8 متر بر ثانیه به حرکت خود ادامه می دهد. تندی متوسط در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟

1) 8

2) 7/2

3) 18

4) 4/83

3) خودرویی با سرعت 20 متر بر ثانیه در حرکت است این خودرو مسیر مستقیم 216 کیلومتری را در چند ساعت طی می کند؟

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

4) در حرکت مستقیم الخط یکنواخت ……………. ثابت است.

1) شتاب

2) سرعت

3) مسافت

4) جابجایی

5) اتومبیلی با سرعت 72 کیلومتر بر ثانیه ترمز می کند و پس از 10 ثانیه می ایستد. شتاب ترمز این خودرو چند متر بر مجذور ثانیه بوده است؟

1) 2

2) 2-

3) 2/7-

4) 4-

6) اتومبیلی در مدت 2 ثانیه ازتندی 36 کیلو متر بر ثانیه به 72 کیلو متر می رسد شتاب این اتومبیل چند متر بر مجذور ثانیه است؟

1) 2

2) 5

3) 5

4) 10

7) سرعت با کدام کمیت هم جهت است؟

1) شتاب

2) مسافت

3) جابجایی

4) مسافت و تندی

8) اتومبیلی نیمی از مسیر مستقیم الخط را با سرعت 40 متر بر ثانیه و نیم دیگر را با سرعت 60 متر بر ثانیه می پیماید سرعت متوسط کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟

1) 50

2) 48

3) 24

4) 100

9) کدام واحد مربوط به تندی یا سرعت نیست؟

1) متر بر ثانیه

2) کیلو متر در ساعت

3) کیلو متر بر ساعت

4) کیلومتر بر ثانیه

10) قطاری به طول 150 متر با سرعت ثابت 20 متر بر ثانیه از روی پلی در مدت 30 ثانیه می گذرد طول پل چند متر بوده است؟

1) 150

2) 300

3) 450

4) 600

ادامه نمونه سوال تستی فصل 4 علوم نهم

11) اتومبیلی با شتاب ثابت شروع به حرکت می کند تا سرعتش به 72 کیلو متر بر ساعت می رسد سرعت متوسط این خودرو چند متر بر ثانیه است؟

1) 10

2) 15

3) 20

4) 30

12) متحرکی 10 ثانیه با سرعت 20 متر بر ثانیه و 20 ثانیه با سرعت ثابت 17 متر بر ثانیه حرکت می کند سرعت متوسط این متحرک در این مدت چند متر برثانیه است؟

1) 18

2) 16

3) 16.5

4) 19.5

13) متحرکی مسافت های x و x2 و x3 را با سرعت های شتاب v و v2 و v3 پیموده است. سرعت متوسط متحرک چند v بوده است؟

1) 3v

2) 2v

3) v

4) 4v

14) متحرکی از مبدا ابتدا 4 متر به سمت شمال و سپس 3 متر به سمت غرب می رود. مسافت و جابجای متحرک به ترتیب کدام است؟

1) 7 و 5

2) 7 و 7

3) 7 و 6

4) 4 و 3

15) یکای کدام دو کمیت یکسان نیست؟

1) سرعت ، شتاب

2) تندی ، سرعت

3) مسافت ، جابجایی

4) جابجایی ، طول

۱۶) اتومبیلی به ترتیب ۱۰۰ متر به طرف شرق ، ۱۰۰ متر به طرف شمال ، ۱۰۰ متر به غرب و سپس ۱۰۰ متر به جنوب حرکت می کند. این حرکت ۴۰۰ ثانیه طول می کشد. سرعت متوسط این اتومبیل چند متر بر ثانیه است؟

۱) ۴

۲) ۱

۳) ۱۰۰

۴) صفر

17) قایقی مسیری مستقیم به طول ۳۰۰ متر را در مدت ۵۰s در مسیر حرکت آب طی می‌کند. سپس ۲۰۰ متر از این مسیر را در مدت ۵۰s در خلاف جهت جریان آب باز می‌گردد. تندی متوسط این قایق چند برابر اندازۀ سرعت متوسط آن است؟

1) 1

2) 2

3) 4

4) 5

18) دو دونده در یک مسیر مستقیم در حال دویدن به طرف مشرق هستند. نفر اوّل ۴ ثانیه زودتر از نفر دوم دویدن را آغاز کرده است و با سرعت ۵ متر بر ثانیه می‌دود. اگر نفر دوم ۲۰ ثانیه بعد از حرکتش به نفر اوّل برسد، سرعت نفر دوم چند متر بر ثانیه است؟

1) ۵٫۵

2) ۶

3) ۶٫۵

4) ۷

19) متحرکی ۶ متر به طرف شرق و سپس ۸ متر به طرف جنوب می‌رود. جا به‌جایی و مسافت طی شده به ترتیب از راست به چپ چند متر است؟

1) ۸−۶

2) ۱۰−۱۰

3) ۱۴−۱۴

4) ۱۴−۱۰

20) دونده‌ای یک چهارم مسیر مستقیمی را با سرعت ثابت v و بقیۀ مسیر را با سرعت ثابت v2 بدون تغییر جهت دویده است. اندازۀ سرعت متوسط او در کل مسیر حرکت چند برابر v است؟

1) ۳٫۲

2) ۱٫۶

3) ۰٫۸

4) ۶٫۱

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۵,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید