خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

 نمونه سوال فصل 5 علوم نهمنمونه سوال تستی فصل 5 علوم نهم : نیرو

کاربر گرامی ، لازم است قبل از پاسخ به نمونه سوال تستی فصل 5 علوم نهم درسنامه این فصل را به طور دقیق مطالعه کنید.

در پایان به پاسخ نامه آزمون فصل 5 علوم نهم مراجعه کرده و جواب های خود را با پاسخنامه مقایسه کنید.

کانال تلگرام فرامعلم

تحلیل آزمون از خود آزمون اهمیت بیشتری دارد زیرا با نقاط ضعف و قوت خود آشنا می شویم.

همچنین می توانیم اشکالات خود را برطرف کنیم.

به امید موفقیت روز افزون شما

نمونه سوال تستی فصل 5 علوم نهم

1) پرنده ای در حال پرواز است عکس العمل نیرویی که آن پرنده وارد می شود به چه اجسامی وارد می شود؟

1) زمین

2) هوا

3) اجسام اطراف زمین

4) زمین و هوا

2) تخته چوبی به شکل مکعب مستطیل را که به طنابی بسته است روی سطحی افقی می کشیم کدام یک از روش های زیر اصطکاک بین چوب و زمین را کم تر می کند؟

1) قرار دادن تخته بر روی کم ترین وجه

2) قرار دادن تخته بر روی بیش ترین وجه

3) تخته چوب را کاملا نصف کنیم

4) یک تخته درست مساوی با آن رویش بگذاریم

3) نیروی 10 نیوتنی به جسمی شتاب a و نیروی 14 نیوتنی به آن شتابa+2 می دهد مقدار a چند متر بر مجذور ثانیه است؟

1) 7

2) 5

3) 4

4) 2

4) جسمی به جرم 10 کیلوگرم روی سطحی افقی تحت اثر نیروی 50 نیوتنی به طور یکنواخت حرکت می کند. اگر بر آن جسم نیروی افقی 60 نیوتن وارد شود شتاب حرکت آن چند متر بر مجذور ثانیه می شود؟

1) 1

2) 6

3) 4

4) 5

5) علت آن که روغن اصطکاک را کم می کند آن است که :

1) لایه ای از آن بین دو جسم قرار می گیرد و مانع از تماس مستقیم دو جسم می شود.

2) به جسم نیروی اضافی وارد و مانع توقف آن می شود.

3) روغن سبک تر از جسم جامد است و آسان حرکت می کند

4) سطوح ناصاف جسم را از بین می برد.

6) جسمی به جرم m تحت تاثیر نیروی ثابت 108 نیوتنی که در راستای افق وارد می شود ، روی سطح افقی بدون اصطکاکی شروع به حرکت می کند و در مدت 5 ثانیه اول حرکت 75 متر می پیماید . جرم جسم چند کیلو گرم است؟

1) 6

2) 12

3) 18

4) 36

7) کدام جمله درست است؟

1) جرم و وزن کمیت های یکسان هستند که با واحد های مختلف اندازه گیری می شوند.

2) جسم در حال سقوط آزاد ، بدون جرم است.

3) اگر جرم جسم دو بربر شود لزوما وزن آن دو برابر نمی شود.

4) جرم جسم از نیروی گرانش وارد بر آن مستقل است.

8) نیروی افقی نامعلومی به چهار چرخه ای که روی سطح افقی بدون اصطکاکی قرار دارد ، وارد می شود و شتاب 3 متر بر مجذور ثانیه ایجاد می کند. اگر جرم یک کیلو گرمی روی چهار چرخه قرار دهیم همان نیرو شتاب 2 متر بر مجذور ثانیه ایجاد می کند . جرم چهار چرخه چند کیلو گرم بوده است؟

1) 3

2) 1

3) 2

4) 0/5

9) کامیونی به جرم 4 تن با سرعت 20 متر بر ثانیه روی سطحی افقی در مسیر مستقیم حرکت می کند این اتومبیل براثر ترمز با شتاب ثابت در مدت 4 ثانیه متوقف می شود . نیروی ترمز کننده چند نیوتن بوده است؟

1) 10000

2) 20000

3) 8000

4) 4000

10) در کدام گزینه اصطکاک مفید است؟

1) ماندن شربت درون یک نی که انتهای نی را با انگشت بسته ایم

2) تمیز کردن شیشه ماشین با دستمال

3) توفق توپ فوتبال با برخورد به تور دروازه

4) پوست کندن پرتقال با چاقو

11) جعبه ای به جرم 50 کیلو گرم بر روی سطح افقی بدون اصطکاکی قرار دارد. اگر جعبه را با نیروی 20 نیوتن هل بدهیم پس از 2 ثانیه سرعت جعبه چند متر بر ثانیه خواهد شد؟

1) 1

2) 1/2

3) 1/4

4) 0/4

12) نیروی یک نیوتنی به جسمی به وزن یک نیوتن چه شتابی بر حسب متر بر مجذور ثانیه می دهد؟

1) 1

2) 9/8

3) 4/8

4) 1/98

13) شتاب میدان گرانش زمین در هر نقطه ………………… متناسب است.

1) فقط با عکس مجذور شعاع زمین

2) با حاصل ضرب جرم جسم و جرم کره زمین و عکس مجذور فاصله جسم از مرکز زمین

3) با جرم زمین و عکس مجذور فاصله جسم ازمرکز زمین

4) با جرم زمین و ارتفاع جسم از سطح زمین

14) جسمی به جرم 2 کیلو گرم روی سطح افقی بدون اصطکاکی تحت اثر دو نیروی متقاطع افقی عمود بر هم که اندازه یکی از آن ها 3 نیوتن است وارد می کنیم اگر شتاب جسم 5/2 متر بر مجذور ثانیه باشد اندازه نیروی دیگر چند نیوتن است؟

1) 1

2) 3

3) 4

4) 5

15) وزنه ای به جرم 0/5 کیلو گرم تحت تاثیر نیروی افقی F با سرعت ثابت 2 متر بر ثانیه روی یک سطح افقی حرکت می کند. با حذف نیروی افقی F ، وزنه پس از یک ثانیه میایستد . نیروی F چند نیوتن است؟

1) 1

2) 1/2

3) 1/5

4) 2

16) بر جسمی به جرم 5 کیلو گرم روی یک سطح افقی بدون اصطکاکی به حال سکون قرار دارد دو نیروی 20 و 5 نیوتنی به ترتیب به سمت چپ و راست آن اثر می کنند . این جسم در مدت 10 ثانیه چند متر را طی می کند؟

1) 50

2) 100

3) 150

4) 300

17) جرم کل کودکی به همراه دوچرخه اش 60 کیلو گرم است این کودک از حال سکون با نیروی افقی 140 نیوتن رو به جلو ، شروع به حرکت می کند. اگر نیروی اصطکاک جنبشی 20 نیوتن باشد ، شتاب دوچرخه سوار چند متر بر مجذور ثانیه است؟

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

18) یک ماشین اسباب بازی به جرم 3 کیلو گرم با شتاب 2 متر بر مجذور ثانیه با نیروی افقی 7 نیوتن کشیده می شود. مقدار نیروی اصطکاک جنبشی کدام است؟

1) 1

2) 2

3) 3

4) 6

19) شخصی جعبه 300 نیوتنی را با نیروی ثابت 60 نیوتنی در راستای افق به مدت 2 ثانیه می کشد جعبه چند متر جابجا شده است؟

1) 1/3

2) 2

3) 4

4) 8

20) فنری را از یک نقطه آویزان کرده ایم و به آن وزنه ی 100 نیوتنی آویخته ایم اگر ثابت فنر 2000 نیوتن بر متر باشد ، طول فنر چند سانتیمتر زیاد تر می شود؟

1) 20

2) 6

3) 10

4) 5

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با جواب تشریحی

۶۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید