پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری و مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران مطالعه بررسی بیوشیمیایی و مولکولی ویژگی های ضد سرطانی کلریترین را انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجری طرح پژوهشی بررسی ویژه گی های ضد سرطان «گیاه مامیران کبیر» گفت: این گیاه از گیاهان مورد استفاده در طب سنتی برای درمان برخی بیماری ها و بویژه سرطان های دستگاه گوارش است.

وی بیان کرد: این گیاه بسیار سمی است و ترکیبات موثر آن در طراحی و استفاده نوعی مشتق مصنوعی به عنوان داروی ضد سرطان الهام بخش بوده است. در این پژوهش مکانیسم اثر ضدسرطانی برخی ترکیبات عمده این گیاه بویژه کلریترین بررسی شده است.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: مطالعات قبلی ما بر روی این ترکیبات نشان داد که کلیدونین یکی از مهمترین آلکالوئیدهای این گیاه باعث القای مرگ سلولی سرطان کبد می شود. در این بررسی مشخش شد که کلیدونین باعث مهار قوی آنزیم تلومراز که آنزیم کلیدی در نامیرایی سلول های سرطانی است، می شود.

این ویژگی به طور عمده به واسطه سرکوب بیان ژن این آنزیم است. کلیدونین در غلظت های کمتر از میکرومولار سلول سرطانی را پس از تنها تعداد معدودی تقسیم سلولی از بین می برد.

وی گفت: همچنین این ترکیب در غلظت های کمتر از میکرومولار آن در سلول های سرطان سینه بسرعت و بسیار قوی مرگ سلولی را با دو مکانیسم آپوپتوز و اتوفاژی به راه می اندازد.

کانال تلگرام فرامعلم

این محقق بیان داشت: بررسی های انجام شده نشان داد، کلریترین و سنگوئینارین سمیت به مراتب بیشتری داشته و سلول های سرطانی را با مکانیسم های مشابهی یعنی القای شدید مرگ سلولی و سرکوب قوی آنزیم تلومراز از بین می برند.

دو ترکیب اخیر باعث تقویت و پایداری ساختارهای چهار رشته ای در تلومرهای کروموزوم ها می شود که آنزیم تلومراز را از فعالیت باز داشته و آن را قویاً مهار می کند.

وی گفت: این گروه ترکیبات ارزش دارویی بسیار بالایی در درمان بدخیمی دارند که امید است با مطالعات بیشتر شاهد کاربرد عملی آن باشیم.

گفتنی است، از این طرح پژوهشی تاکنون دو مقاله در مجلات ISI به چاپ رسیده است.