خرید PDF پاسخنامه این درس

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 14 درس

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 1

کاربر گرامی، در این برگه با پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 1 آشنا می شوید. فرامعلم سعی کرده پس از گردآوری درسنامه علوم ششم درس 1:  زنگ علوم  ،شما را با پاسخنامه فعالیت های علوم ششم درس 1 آشنا کند تا به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده و آموزش خود را بهبود ببخشید.

آزمایش کنید 3

کانال تلگرام فرامعلم

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 1 تصویر 7

1) سه ظرف پلاستیکی بردارید و آنها را شماره گذاری کنید.
2) تا سه چهارم حجم درون هر یک از ظرف ها به ترتیب و به طور جداگانه آب، خاک و گچ بریزید.

3) یک قطعه سنگ یا تیله بردارید و آن را از ارتفاع های گوناگون طوری رها کنید که درون یکی از ظرف ها بیفتد. چه چیزی مشاهده می کنید؟

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 1 تصویر 1

تیله در آب فرو می‌رود‏‏، در گچ تا نیمه فرو می‌رود و در خاک مقدار کمی فرو می‌رود.

4) قسمت سوم آزمایش را برای ظرف ها و تیله های دیگر تکرار کنید.  مشاهدات خود را یادداشت کنید.

به علت متراکم بودن و سفت بودن خاک نسبت به گچ  و آب تیله در خاک  کم‌تر فرو می‌رود اما در گچ بیشتر فرو می رود.  همچنین هرچه تیله سنگین تر باشد و در ارتفاع بیش تری رها شود، بیشتر در خاک و گچ فرو می رود.

درباره ی مشاهدات خود در کلاس گفت وگو کنید.

از این آزمایش نتیجه می گیریم که اگر جسمی از ارتفاع رها شود وقتی به زمین برخورد می کند در زمین تغییر به وجود می آورد هر چه جسم بزرگ تر و ارتفاع آن بیش تر و سنگین تر باشد تغییر هم بیشتر است همچنین جنس محل برخورد هم تاثیر دارد اگر خاک سفت باشد تغییر کم تر و اگر ماده نرم مثل گچ باشد بیش تر است.

عوامل گوناگونی روی عمق و قطر گودال‌های ایجاد شده اثر دارند. هم‌کلاسی‌های پوریا پس از گفت‌‌وگو در این باره، پیشنهادهای خود را به‌ صورت زیربیان کرده‌اند.

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 1 تصویر 2

هر چه شهاب سنگ از ارتفاع بیش‌تری و به صورت مستقیم به سوی زمین حرکت کند، قطر گودال ایجاد شده بزرگ‌تر خواهد بود. همچنین هر چه جنس زمین برخورد شهاب سنگ نرم‌تر باشد، قطر گودال ایجاد شده بیشتر است.

کاوشگری صفحه 4

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 1 تصویر 8

11) مشخص کنید چه چیزی را تغییر می دهید؟

اندازه تیله – ارتفاع آن از زمین

(2چه چیزی را اندازه می گیرید؟

فاصله جسم تا زمین – قطر گودال ایجاد شده – عمق گودال

33) چه چیزهایی را ثابت و یکسان نگه می دارید؟

نوع خاک – اندازه تیله (وقتی ارتفاع تغییر می‌کند) – ارتفاع ( وقتی اندازه تیله تغییر می‌کند) – وسیله اندازه‌گیری و واحد اندازه‌گیری

در یک ظرف پلاستیکی مقداری خاک نرم بریزید و سطح آن راصاف کنید. سپس یک گلوله ّ ی فلزی را از ارتفاع یک متری رها کنید و قطر دهانه ی گودال را اندازه بگیرید.

این آزمایش را با ارتفاع های گوناگون تکرار کنید و مشاهدات خود را در جدول زیر بنویسید.

قطر دهانه ی گودال (میلی متر)

شماره ی
آزمایش
فاصله ی گلوله از خاک
(نیم متر)
فاصله ی گلوله از خاک(یک متر)

 

فاصله ی گلوله از خاک
)یک ونیم متر(
1 5 8 12
2 6 9 14
3 7 10 16
میانگین 6 9 14

نموداری برای نشان دادن ارتباط بین فاصله‌ی گلوله تا خاک و قطر دهانه‌ی گودال رسم کنید.

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 1 تصویر 3

نمودارها مشابه یکدیگرند و نشان می‌دهند که هر چه فاصله گلوله از زمین بیشتر شود اندازه قطر دهانه گودال هم بیش تر می‌شود.

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 1 تصویر 4

            نمودار میانگین قطر دهانه گودال

نتیجه کاوش خود را در یک یا چند جمله بیان کنید.

هر چه گلوله از ارتفاع بیشتری رها شود، قطر دهانه ایجاد شده در خاک بیشتر است.

متن زیر را کامل کنید.

برای این منظور توجه کنید که هر چه فاصله گلوله از خاک بیشتر باشد، سرعت برخورد آن به خاک هم بیشتر است.

هرچه فاصله گلوله از زمین بیش تر باشد، سرعت برخورد گلوله با زمین بیش تر می‌شود و قطر دهانه گودال بزرگ‌تر می‌شود.

پیش‌ بینی کنید اگر گلوله را از فاصله  3 متری رها کنیم، قطر دهانه گودال چه تغییری می‌کند؟ درستی پیش‌بینی خود را با انجام آزمایش بررسی کنید و گزارش دهید. 

پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 1 تصویر 6

 اگر نمودار خطی قبلی را ادامه دهیم، مشاهده می‌کنیم که برای ارتفاع 3 متری قطر دهانه گودال حدود 24 میلی‌متر می‌شود.

 پایان پاسخ نامه فعالیت های علوم ششم درس 1

خرید PDF پاسخنامه این درس

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 14 درس

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید