خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۵۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 15

کاربر گرامی :

در این برگه با پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 15 آشنا می شوید. فرا معلم سعی کرده پس از گردآوری درسنامه علوم نهم فصل 15 : با هم زیستن ، شما را با پاسخنامه فعالیت های علوم نهم فصل 15 آشنا کند تا به نقاط ضعف و قوت خود آشنا شده و آموزش خود را بهبود ببخشید.

مرور فصل 15 علوم نهم

مرور فصل :علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 165 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 157 علوم نهم

کانال تلگرام فرامعلم

 فکر کنید صفحه 165- پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 15

 فکر کنید صفحه 157پاسخ نامه فعالیت های علوم نهم فصل 15
الف) بین زنجیره های غذایی در کرهٔ زمین پیوستگی وجود دارد.

بنابراین از بین رفتن بعضی حلقه های زنجیره در درازمدت می تواند بر حیات کرهٔ زمین تأثیر منفی بگذارد.

ب) با توجه به اینکه در فصل گوناگونی جانداران، یاد گرفته ایم، جلبک ها هم عمل فتوسنتز را انجام می دهند، می توان پاسخ داد که در بوم سازگان های آبی، جلبک ها اولین حلقهٔ زنجیر غذایی اند.

گفت و گو کنید صفحه 166علوم نهم

گفت وگوکنیدصفحه 158 علوم نهم

می دانیم که آب و مواد معدنی از خاک وارد گیاه و از گیاه با واسطه یابی واسطه وارد بدن ما می شوند؛ بنابراین انتظارمی رود که بدانیم عوامل آلاینده مانند نیترات ها و فلزهای سنگین نیز از همین راه وارد بدن ما می شوند و بیماری ایجاد می کنند.

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۵۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید