خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 1

کاربر گرامی : در این برگه با پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 1 آشنا می شوید.

فرا معلم سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم هشتم فصل 1: مخلوط و جدا سازی مواد

، شما را با پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 1 آشنا کند تا به نقاط ضعف و قوت خود آگاه شوید.

لازم است ابتدا درسنامه علوم هشتم فصل 1 را خوب و به دقت مطالعه کنید

کانال تلگرام فرامعلم

سپس به پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 1 بپردازید.

مرور فصل علوم هشتم فصل 1

مرور فصل:علوم هشتم فصل 1

خود را بیازمایید صفحه 2 علوم هشتم

خود را بیازمایید صفحه 2 علوم هشتم

مس و شکر خالص اند اما سکه و دوغ ناخالص اند.

سکه آلیاژ و مخلوطی از دو یا چند فلز مختلف است.

مخلوط ها متنوع اند.

مخلوط ممکن است همگن یا ناهمگن باشد.

فعالیت صفحه 3 علوم هشتم

فعالیت صفحه 3 علوم هشتم

الف) بشر شماره 2 که نمک ریخته ایم شفاف است.

ب) مخلوط 2 همگن است زیرا ذرات آن یکسان پراکنده شده اند.

اما مخلوط 1 که آب و خاک است ذرات خاک ته نشین می شوند و یکسان پخش نشده اند و ناهمگن است.

فکر کنید صفحه 4 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 1

فکر کنیدصفحه 4 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 1

تعلیقه یا سوسپانسیون مخلوطی ناهمگن است که در آن ذرّات جامد به صورت معلق در مایع (آب) پراکنده اند.

دوغ،آب لیمو و شربت خاکشیر، ظرف سمت راست تعلیقه را نشان می دهد.

فعالیت صفحه 4 علوم هشتم

فعالیت صفحه 4 علوم هشتم

هرچه مقدار کات کبود در آب افزایش می یابد، محلول پر رنگ ترمی شود. یعنی ذرات بیش تری در آب حل و پراکنده شده اند.

در این حالت برخی خواص فیزیکی مثل چگالی تغییر می کند.

حالت فیزیکی محلول ها می تواند متفاوت باشد.

خود را بیازمایید صفحه 5 علوم هشتم

خود را بیازمایید صفحه 5 علوم هشتم

سکه طلا: معمولاًبه صورت آلیاژهمراه بافلزات دیگراستفاده می شود.

مس رایج ترین فلز برای ساخت آلیاژطلا است.مثلاً طلای 18 عیارحاوی 75 درصدطلا است.

نوشابه : در نوشابه آب حلّال و بقیهٔ مواد موجود در آن از جمله شکر و گازهای حل شده، حل شونده اند.

چای شیرین: در چای شیرین آب حلّال ، شکر و موادرنگی موجود در آن حل شونده است .

کپسول هوا: در کپسول هوا، گاز نیتروژن حلّال و بقیهٔ گازها از جمله اکسیژن و … حل شونده اند.

آزمایش کنید صفحه 5 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 1

آزمایش کنید صفحه 5 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 1

الف) حدود 38 گرم

ب)  میزان نمک پتاسیم نیترات حل شده در 100 میلی لیترآب در دمای 30 درجه ۳۲۰ گرم  است.

از آزمایش نتیجه گیری می شود که میزان حل شدن نمک های مختلف در مقدار معینی آب (مثلاً 100 گرم آب) متفاوت است.

فعالیت صفحه 5 علوم هشتم

ت) با افزایش دما میزان نمک سدیم نیترات بیش تری در آب حل می شود.

ث) با توجه به نمودار حدود 330 گرم

البته آزمایش های متعدد  بر روی نمک های دیگر نشان می دهد  مقدار حل شدن برخی مواد در آب افزایش و برخی کاهش می یابد و در بعضی مانند نمک طعام دما تأثیر چندانی ندارد.

اطلاعات جمع آوری کنیدصفحه 7 علوم هشتم

اطلاعات جمع آوری کنیدصفحه 7 علوم هشتم

: روغن های مایع دمای ذوب پایینی دارند و برخلاف روغن های جامد در جداره رگ ها رسوب نمی کنند.

نقطه ذوب روغنها وچربیهای مایع  چند گانه از تک غیر اشباع ها پایین تر و نقطه ذوب روغن های  مایع از روغن های جامد پایین تر است.

همه روغن های خوراکی ترکیبی از اسیدهای چرب اشباع (جامد) ، تک غیر اشباع (مونو) و چند غیر اشباع (پلی) می باشند و فقط درصد هر کدام از آنها در روغن های مختلف فرق می کند.

روغن زیتون با 77 درصد اسید چرب تک غیر اشباع بهترین روغن خوراکی محسوب می گردد.

روغن نارگیل با 92 درصد اسید چرب اشباع بدترین روغن خوراکی محسوب می گردد.

فعالیت صفحه 7 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 1

فعالیت صفحه 7 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 1

آب لیمو و آب پرتقال دارای پی اچ کمتر از هفت بوده و اسیدی اند.
درحالی که شیر و مایع ظرفشویی دارای پی اچ بالاتر از هفت بوده و بازی اند.

گفت وگوکنیدصفحه 8 علوم هشتم

گفت وگوکنیدصفحه 8 علوم هشتم

کمباین، دانه را از پوسته جدا می کند.

قیف جداکننده برای جدا سازی مایعات به کار می رود؛مایعاتی که از دو بخش جدا تشکیل می شوند.

کاغذ صافی برای جداسازی مواد ته نشین شده یا معلق در آب به کار می رود.

گفت وگوکنیدصفحه 8 علوم هشتم

گفت وگوکنیدصفحه 8 علوم هشتم

دستگاه دیالیز برای تصفیهٔ خون افرادی که نارسایی کلیه دارند به کار می رود.

دستگاه تصفیهٔ آب برای جداسازی برخی مواد و یون ها از آب به کار می رود.

دستگاه تقطیر اجزای مخلوط چند مایع را براساس تفاوت نقطهٔ جوش آنها از هم جداسازی می کند.

فکر کنید صفحه 8 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 1

فکر کنیدصفحه 8 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 1

١) مخلوط ماسه و نمک را در آب بریزید نمک در آب حل می شود.

٢) با کاغذ صافی مخلوط را صاف کنید، ماسه جدا سازی می شود و بر روی کاغذ صافی باقی می ماند.

٣) مخلوط زیر صافی را حرارت دهید، آب تبخیرشده و نمک به صورت ماده جامد باقی می ماند.

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید