خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

کاربر گرامی :

در این برگه با پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 3  آشنا می شوید.

فرا معلم سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم هشتم فصل 3 : از درون اتم چه خبر، شما را با پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 3 آشنا کند تا به نقاط ضعف و قوت خود آگاه شوید.

لازم است ابتدا درسنامه علوم هشتم فصل 3  را خوب و به دقت مطالعه کنید.

سپس به پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 3 بپردازید.

کانال تلگرام فرامعلم

مرور فصل – علوم هشتم فصل 3

مرور فصل:علوم هشتم فصل 3

گفت وگوکنید صفحه 22 علوم هشتم

گفت وگوکنید صفحه 22 علوم هشتم

گفت وگوکنید صفحه 22 علوم هشتم

اتم دارای سه ذره  است، الکترون ، پروتون ها و نوترون .بار الکتریکی الکترون منفی و پروتون مثبت و مقدار بار آن ها برابر است اما نوترون بار ندارد.

جرم نسبی نوترون و پروتون تقریبا برابر است اما الکترون جرم ناچیز دارد..

فعالیت صفحه 22  پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 3

فعالیت صفحه 22  پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 3

الف) اتم کربن: 6 الکترون و 6 پروتون دارد زیرا عدد اتمی آن 6 است پس 6 بار منفی و 6 بار مثبت دارد و در مجموع بارها همدیگر را خنثی می کنند پس بار الکتریکی ندارد.

اتم هیدرو]ن: 1 الکترون و 1 پروتون دارد زیرا عدد اتمی آن 1 است پس 1 بار منفی و 1 بار مثبت دارد و در مجموع بارها همدیگر را خنثی می کنند پس بار الکتریکی ندارد.

الف) اتم اورانیم: 92 الکترون و 92 پروتون دارد زیرا عدد اتمی آن 92 است پس 92 بار منفی و 92 بار مثبت دارد و در مجموع بارها همدیگر را خنثی می کنند پس بار الکتریکی ندارد.

ب) هر اتم در حال عادی خنثی است.

خود را بیازمایید صفحه 23 علوم هشتم

خود را بیازمایید صفحه 23 علوم هشتم

10Ne  عدد اتمی نئون 10 است پس  10 الکترون و 10 پروتون دارد زیرا تعداد الکترون ها و پروتون ها با هم برابر و برابر عدد اتمی  است.

گفت وگوکنید صفحه 24 علوم هشتم

گفت وگوکنید صفحه 24 علوم هشتم

اتم دارای هسته است، پروتون ها و نوترون ها در هسته قرار دارند.

الکترون ها در اطراف هسته می چرخند. مسیر حرکت الکترون دایره ای شکل است.

فعالیت صفحه 24  

فعالیت صفحه 24  پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 3

ب)مدار دوم این عناصر بیش از دو الکترون ندارند. یا تعداد الکترون مدار دوم  این عناصرحداکثر 2 تاست. و در گروه دوم جدول تناوبی عناصر قرار دارند.

پ) مدل بور برای عناصر ذکر شده

مدل بور برای اتم های مختلف
ت) در مدار اوّل 2 تا و در مدار دوم حداکثر 8 تا الکترون جای می گیرد.
ث) ساختار الف

فکر کنید – صفحه 25 علوم هشتم

فکر کنیدصفحه 25 علوم هشتم

الف) تعداد الکترون ها و پروتون هایشان برابر است.

ب) تعداد نوترون هایشان تفاوت دارد.
پ) هر سه اتم به عنصر کربن تعلق دارند.

فعالیت صفحه 25  

فعالیت صفحه 25  پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 3

الف و ب)

خود را بیازمایید صفحه 26 علوم هشتم

خود را بیازمایید صفحه 26 علوم هشتم

فکر کنید صفحه 27  

فکر کنیدصفحه 27  پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 3

ب)  یون ذرّه ای است که تعداد الکترون ها و پروتون هایش برابر نیست. یا ذرّه ای که خنثی نیست و بار دارد.

پ)   +Cl- ، Na

خود را بیازمایید صفحه 27 علوم هشتم

خود را بیازمایید صفحه 27 علوم هشتم

الف) یون با بار منفی است؛ زیرا تعداد الکترون هایش از پروتون هایش بیشتر است.

پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 3

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید