خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

اهداف این فصل

پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم : مغناطیس

کاربر گرامی لازم است ابتدا درسنامه  این فصل را خوب مطالعه کنید سپس

در این برگه به پاسخ  فعالیت های فصل 10 علوم هشتم بپردازید.

کانال تلگرام فرامعلم

کاربران در پایان این فصل، می توانند:
1 ) با اهمیت مغناطیس و مفاهیم آن در زندگی، صنعت، پزشکی و… آشنا می شوند.
2)  به وسیلهٔ آهن ربا مواد را به دو دستهٔ مغناطیسی و غیرمغناطیسی تقسیم می کنند.
3) قطب های آهن ربا را شناسایی کرده و آنها را نام گذاری می کنند.
4 ) به اثر قطب های آهن ربا بر یکدیگر پی می برند.
5) قطب نمای ساده می سازند و از آن برای تعیین جهت استفاده می کنند.
6) القای مغناطیسی را توضیح می دهند.
7) آهن ربای الکتریکی می سازند و عوامل مؤثر بر قدرت آهن ربا را تشخیص می دهند و با کاربردهای آن آشنا می شوند.
8) با اهمیت موتور الکتریکی در صنعت و زندگی آشنا می شوند و می توانند موتور الکتریکی ساده بسازند.
9) می توانند با وسایل ساده، برق تولید کرده و یک لامپ کوچک را روشن کنند و با تبدیلات انرژی در مولدهای برق آشنا شوند.

مرور فصل:

فعالیت صفحه 90 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

فعالیت صفحه 90 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

این فعالیت بسیار ساده است، اما انجام آن بسیار مهم است.

توجه کنید می توانیم به جای قراردادن مداد زیر آهن ربای نعلی شکل، آهن ربای نعلی را توسط نخی آویزان کنیم و قطب شمال و جنوب را تشخیص دهیم .

مواد مغناطیسی : تیغه قیچی ، میخ ، گیره ، سکه

مواد غیر فلزی : پوش برگ ، مداد  کاغذ ، لیوان شیشه ای ، قوطی  نوشابه آلومینیمی و …

فعالیت صفحه 91 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

فعالیت صفحه 91 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتمکاربران سه اثر را باید لحاظ کنند:

الف) اثر قطب N بر قطب N آهن ربای دیگر  ← از هم دور می شوند

الف) اثر قطب S بر قطب S آهن ربای دیگر ← از هم دور می شوند

الف) اثر قطب N بر قطب S آهن ربای دیگر ← به هم نردیک می شوند.

فعالیت صفحه 91 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

فعالیت صفحه 91 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتمیک آهن ربا یک میخ آهنی را جذب نمی کند؛

بلکه ابتدا در آن خاصیت مغناطیسی ایجاد می کند و میخ آهنی تبدیل به آهن ربا می شود و سپس آن را جذب می کند.

میخ بعدی هم به همین ترتیب آهربا می شود و زنجیر مغناطیسی تشکیل می شود.

اگر میخ اول را جدا کنیم چون به روش القا میخ ها آهن ربا شده اند تا مدتی همچنان به صورت زنجیر باقی می مانند اما اگر میخ ها خاصیت مغناطیسی خود را از دست بدهند میخ ها فرو می ریزند.

فعالیت صفحه 92 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

فعالیت صفحه 92 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

الف) تیغه آهن ربا را در یک جهت چند بار بر روی میخ آهنی می کشیم در نتیجه ذرات مغناطیسی میخ آهنی (دوقطبی های مغناطیسی) منظم می شوند و میخ به روش مالش آهن ربا می شود.

ب) چون قطب های نا هم نام از هم دور می شوند آهنرباهای حلقوی از هم دور می شوند و چون نیروی جاذبه هم وجود دارد آهنربا ها در فاصله معینی به صورت معلق در پایه چوبی می مانند.

یکی از کاربرد های آن قطارهای مغناطیسی است  یعنی ریل قطار و بدنه قطار دو قطب هم نام هستند.و قطار بدون تماس با ریل با نیروی پیش ران با سرعت زیاد حرکت می کند

آزمایش کنید صفحه 93 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

آزمایش کنید صفحه 93 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

وقتی مدار کامل می شود میخ آهنی آهنربا می شود و گیره های کاغذی و واشر های فلزی را جذب می کند.

وقتی کلید را باز می کنیم جریان در مدار قطع می شود و خاصیت مغناطیسی در مدار از بین می رود و واشر ها و گیره های کاغذی از میخ جدا می شوند

با این روش ما یک آهن ربای موقتی یا الکتریکی ساخته ایم.

فعالیت صفحه 94 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

فعالیت صفحه 94 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

ب) نتیجه می گیریم با تغییر جهت جریان قطب ها هم عوض می شوند

پ ) با افزایش مقدار جریان  نیروی آهن ربایی قوی تر می شود.

پس هرچه مقدار جریان الکتریکی گذرنده از سیم پیچ بیشتر شود، قدرت مغناطیسی آهن ربای الکتریکی بیشتر می شود.

ت) با افزایش تعداد دور های سیم پیچ نیز نیروی آهن ربایی قوی تر می شود.

پس هرچه تعداد دورهای سیم پیچ زیادتر شود، قدرت مغناطیسی آهن ربای الکتریکی نیز بیشتر می شود.

فعالیت صفحه 94 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

فعالیت صفحه 94 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

الف) ابتدا محفظه ای از جرثقیل که آهن ربای الکتریکی دارد را نزدیک زباله های آهنی برده و سپس کلید را زده تا آهن ربای الکتریکی ایجاد شود.

در این حالت، آهن ربای الکتریکی زباله های آهنی را جذب می کند.

زباله ها را به منطقه ای که می خواهیم جابه جا کنیم، برده و سپس کلید را باز می کنیم.

با باز کردن کلید خاصیت مغناطیسی آهن ربای الکتریکی قطع شده و زباله ها رها می شوند.

ب) برای رها کردن زبالهٔ آهنی یا ماشین، کلید را قطع می کنیم.

با این عمل جریان در سیم پیچ صفر شده و خاصیت مغناطیسی آهن ربای الکتریکی از بین می رود و زباله یا ماشین رها می شود.

آزمایش کنید صفحه 95 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

آزمایش کنید صفحه 95 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

این ازمایش چگونگی ساخت موتور الکتریکی را توضیح می دهد.

توجه داشته باشید بعد از تهیهٔ سیم پیچ، روکش یک طرف را به طور کامل تراش می دهیم
و طرف دیگر را به صورت نیمه.

همچنین سعی می کنیم از آهن ربای قوی نئودیمیوم یا ….. استفاده کنیم.

در موتورهای الکتریکی انرژی الکتریکی به انرژی جنبشی سیم پیچ و محور تبدیل می شود و معمولاً برای به حرکت در آوردن اجزای مختلف مورد استفاده قرار م یگیرد؛

مثلاً در ماشین لباسشویی برای چرخاندن استوانهٔ داخلی مورد استفاده قرار م یگیرد.

در کولر قرقره را چرخانده و از طریق تسمه، پر هها چرخانده می شوند و….

آزمایش کنید صفحه 96 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

آزمایش کنید صفحه 96 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

یکی از مهم ترین کاربردهای مغناطیس، استفاده از آن برای تولید برق و انرژی الکتریکی است.

این آزمایش نشان می دهد چگونه می توان با ابزارهای بسیار ساده، انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل نمود.

پس از ساخت این مولد ساده برق  و راه اندازی می توان با حرکت های سریع ، نور بیشتری تولید کرد

یا با قرار دادن آهن رباهای قو یتر، نور بیشتری تولیدکرد یا با افزایش تعداد دورها، نور بیشتری تولید کرد.

فعالیت صفحه 96 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

فعالیت صفحه 96 پاسخ نامه فعالیت های فصل 10 علوم هشتم

در نیروگاه های تولید برق، برای تولید جریان الکتریکی از مولدهای خاصی استفاده می شود

که به آنها مولدهای صنعتی جریان متناوب گویند.

در این نیرو گاه  توربین های آبی (چرخ پره داری که با نیروی آب می چرخد) با نیروی بسیار زیاد آهنربا های قوی را درون سیم پیچ می چرخاند

در مولدهای صنعتی، سیم پیچ ها  ساکن اند و آهن ربای الکتریکی در آنها می چرخد.

بدین ترتیب مولد های برق جریان الکتریسته تولید می کنند.

در ایران بسامد برق تولید شده 50 هرتزاست که این عدد نشان می دهد

آهن ربای الکتریکی در هر ثانیه، 50 مرتبه به طور کامل در سیم پیچ می چرخد.

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید