خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم نهم

پاسخ نامه فعالیتهای فصل 2 علوم نهم

دانش آموز باید پس از مطالعه درس نامه علوم نهم فصل 2  بتواند با بررسی ساختار ذره های سازنده مواد و چگونگی تشکیل آنها درباره پیوندهای یونی و کووالانسی در ترکیب های گوناگون و کاربرد آنها اطلاعات کافی داشته باشد.

در این برگه ابتدا با نگاهی گذرا به مفاهیم درس، پاسخ فعالیت های کتاب درسی را بررسی می کنیم.

خلاصه پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم نهم

کانال تلگرام فرامعلم

آزمایش کنید صفحه 14 – پاسخ نامه فعالیتهای فصل 2 علوم نهم

آزمایش کنید صفحه 14 - پاسخ نامه فعالیتهای فصل 2 علوم نهم

شباهت: هر سه بلور، شکل هندسی منظمی دارند. اما بلورهای کات کبود آبی رنگ است ولی بلور های نمک خوراکی و شکر بی رنگ هستند وشکل بلور نمک سدیم کلرید مکعبی است در صورتی که بلور های کات کبود مکعبی نیستند.

آزمایش کنید صفحه 15

آزمایش

آزمایش کنید صفحه 16

آزمایش کنید صفحه 16

  • تغییر رنگ نشانه چیست؟

رنگ زرد نشانه تغییر شیمیایی است.تشکیل رسوب (ماده جدید ) را نشان می دهد.

  • توضیح دهید از تشکیل رنگ جدید درون ظرف چه نتیجه ا ی می گیرید؟

یون ها چابجا شده اند و در وسط ظرف با هم برخورد کرده اند.

  • با توجه به نتیجه این آزمایش توضیح دهید، چرا محلول نمکها رسانای جریان الکتریکی است؟

می توان نتیجه گرفت که یون ها جابجا شده اند و از کناره های ظرف به قسمت وسط ظرف رسیده اند و با هم برخوردکرده اند از آنجا که یون ها بارالکتریکی دارند  و در محلول جابجا می شوندمی توان نتیجه گرفت علت رسانایی محلول وجود حرکت این ذرات بار دار در محلول است در واقع علت رسانایی محلول وجود یون های متحرک در آن است .

فعالیت صفحه 18-پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم نهم

فعالیت پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 19

خود را بیازمایید صفحه 19

فکر کنید صفحه 19

فکرکنید

فکر کنید صفحه 22

فکر کنید پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 23

آزمایش پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 24

آزمایش کنید پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم نهم

هر اتم کربن با اتم ها دیگر 4 پیوند اشتراکی یا کووالانسی ایجاد و برقرار می کند و هذهر اتم هیدروژن یک پیوند کووالانسی برقرار می کند.

فعالیت صفحه 24

فعالیت پاسخ نامه فعالیت های فصل 2 علوم نهم

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید