خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

پس از مطالعه ی درسنامه فصل 4 باید با مفاهیم زیر آشنا شده باشید. قبل از بررسی پاسخنامه فعالیتهای فصل 4 علوم نهم

باید بتوانید:

1) عبارت حرکت در همه جا و همه چیز وجود دارد را با مثالهای ساده توضیح دهید.

2) با مفهوم مسافت و جابه جایی آشنا شده و بتوانید تفاوت آنها را دقیق بیان کنید.

کانال تلگرام فرامعلم

3) تندی متوسط را تعریف کنید و بتوانید از آن در حل مثالهای مرتبط استفاده کنید.

4) با یکاهای تندی شامل متر بر ثانیه و کیلومتر بر ساعت آشنا باشید و چگونگی تبدیل این دو یکا را به یکدیگر بدانید.

5) با مفهوم تندی لحظه ای آشنا شده و با مثال های ساده ای بتوانید آن را بیان کنید.

٦) با مفهوم سرعت لحظه  ای آشنا شده  و تفاوت آن را با تندی لحظه ای بیان کنید.

٧) با تعریف شتاب متوسط آشنا شده و بتوانید از آن در حل مثالهای مرتبط استفاده کنید.

مرور فصل

مرور خود را بیازماییدپاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

چنانچه دانش کافی در موارد بالا دارید با مرور فصل به فعالیت های کتاب جهت عمیق شدن آموخته ها می پردازیم.

فعالیت صفحه 41 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

فعالیت

فعالیت صفحه 41 –فعالیت صفحه 41 -هر گاه جسم روی خط راست حرکت کند و هنگام حرکت تغییر جهت ندهد ، مسافت پیموده شده بردار و اندازه جابجایی آن برابرند یا به سادگی می توان گفت مسافت و جابجایی در این حالت با هم برابرند.

خود را بیازمایید صفحه 41

خود را بیازمایید صفحه 41 -

فعالیت صفحه 42

فعالیت صفحه 42

پاسخ این سوال به کاربر مربوط است.

برای محاسبه تندی تعداد قدم ها را بدست می آوریم و در عدد 0/4 ضرب می کنیم تا فاصله محاسبه شود سپس مسافت را بر زمان مصرف شده تقسیم می کنیم تا تندی بدست بیایید. مثلا اگر مسافت خانه تا مدرسه 1500 قدم باشد   و اگر زمان مصرف شده 5 دقیقه باشد خواهیم داشت:

فعالیت صفحه 42

خود را بیازمایید صفحه 42 و 43

خود را بیازمایید صفحه 42 و 43

فکر کنید صفحه 45

فکر کنید صفحه 45

فکر کنید

خود را بیازمایید صفحه46و47

خود را بیازمایید صفحه46و47

خود را بیازمایید صفحه 48

خود را بیازمایید صفحه 38 پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 50

خود را بیازمایید صفحه 50

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۳۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید