خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۵۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

پس از مطالعه ی درسنامه فصل 4 باید با مفاهیم زیر آشنا شده باشید. قبل از بررسی پاسخنامه فعالیتهای فصل 4 علوم نهم

باید بتوانید:

1) عبارت حرکت در همه جا و همه چیز وجود دارد را با مثالهای ساده توضیح دهید.

2) با مفهوم مسافت و جابه جایی آشنا شده و بتوانید تفاوت آنها را دقیق بیان کنید.

کانال تلگرام فرامعلم

3) تندی متوسط را تعریف کنید و بتوانید از آن در حل مثالهای مرتبط استفاده کنید.

4) با یکاهای تندی شامل متر بر ثانیه و کیلومتر بر ساعت آشنا باشید و چگونگی تبدیل این دو یکا را به یکدیگر بدانید.

5) با مفهوم تندی لحظه ای آشنا شده و با مثال های ساده ای بتوانید آن را بیان کنید.

٦) با مفهوم سرعت لحظه  ای آشنا شده  و تفاوت آن را با تندی لحظه ای بیان کنید.

٧) با تعریف شتاب متوسط آشنا شده و بتوانید از آن در حل مثالهای مرتبط استفاده کنید.

مرور فصل

مرور خود را بیازماییدپاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

چنانچه دانش کافی در موارد بالا دارید با مرور فصل به فعالیت های کتاب جهت عمیق شدن آموخته ها می پردازیم.

فعالیت صفحه 41 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

فعالیت

فعالیت صفحه 41 – فکر کنید صفحه 38 خود را بیازماییدپاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه 41

خود را بیازمایید صفحه 41 -

فعالیت صفحه 42

فعالیت صفحه 42

پاسخ این سوال به کاربر مربوط است.

برای محاسبه تندی تعداد قدم ها را بدست می آوریم و در عدد 0/4 ضرب می کنیم تا فاصله محاسبه شود سپس مسافت را بر زمان مصرف شده تقسیم می کنیم تا تندی بدست بیایید. مثلا اگر مسافت خانه تا مدرسه 1500 قدم باشد   و اگر زمان مصرف شده 5 دقیقه باشد خواهیم داشت:

فعالیت صفحه 42

خود را بیازمایید صفحه 42 و 43

پاسخ نامه فعالیت های فصل 4 علوم نهم صفحه 43

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۱,۵۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۵۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید