خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم هشتم : الکتریسیته

در این برگه به پاسخ  فعالیت های فصل 9علوم هشتم می پردازیم.

قبل از بررسی پاسخ ها ، لازم است  قبلا با محتوای آموزشی فصل از  طریق درسنامه فصل نهم آشنایی داشته باشید .

در این فصل اهمیت الکتریسیته و نقش بی بدیل آن در زندگی روزمره توضیح داده شده است.

کانال تلگرام فرامعلم

کاربران با انواع بارهای الکتریکی و اثر بارها بر یکدیگرآشنا شده اند

همچنین  کاربر با الکتروسکوپ و کار کردن با آن برای تشخیص جسم باردار و نوع بار آشنا می شود.

از مدل اتمی برای توضیح اینکه چگونه یک جسم باردار می شود، صحبت به میان آمده است.

جسم ها از نظر رسانش الکتریکی به دو دسته تقسیم بندی می شوند و روش القای بار الکتریکی یعنی باردار شدن یک جسم بدون تماس توسط آزمایش انجام می شود.

آذرخش و تخلیهٔ الکتریکی به روش القای بار بیان شده و در ادامه مدار الکتریکی، نقش باتری در مدار، مفهوم اختلاف پتانسیل، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی مطرح شده و اندازه گیری اختلاف پتانسیل، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی توضیح داده شده است.

مرور فصل در یک نگاه :

مرور فصل پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

فعالیت صفحه 77 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

فعالیت صفحه 77 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

زیرا :

الف) صفحه تلویزیون بار دار است و ذرات کم وزن مثل پرز ها را جذب می کند

ب)  چون شانه باردار شده است و موها را جذب می کند،

پ) چون شانه باردار شده است  و وقتی آن را به باریکه آب نزدیک می کنیم آن را جذب می کند.

آزمایش کنید صفحه  77 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

آزمایش کنید صفحه 77

فعالیت صفحه 78

آزمایش منید صفحه 78 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

آزمایش کنید صفحه 79 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

آزمایش کنید صفحه 79 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

پاسخ:

2) وقتی میله پلاستیکی باردار و یا میله شیشه ای بار دار را به کلاهک نزدیک می کنیم ، ورقه های الکتروسکوپ ابتدا از هم دور می شوند و وقتی میله ها را دور می کنیم دوباره به هم نزدیک می شوند.

3) وقتی میله پلاستیکی بار دار را به کلاهک تماس می دهیم ورقه ها ار هم دور می شوند و همچنان از هم دور می مانند

اما در این زمان وقتی میله شیشه ای بار دار را به کلاهک این الکتروسکوپ بار دار نزدیک می کنیم ورقه ها به هم نزدیک می شوند.

از این آزمایش نتیجه می گیریم دو نوع بار الکتریکی وجود دارد . بارهای مشابه همدیگر را می رانند و بار های نامشابه همدیگر را جذب می کنند .

اگر الکتروسکوپی بار منفی داشته باشد و  به کمک میله بار دار به آن بار منفی بدهیم ورقه ها از هم دور می شوند

همچنین اگر به آن بار مثبت بدهیم ورقه ها به هم نزدیک می شوند.

پس می توان به کمک الکتروسکوپ نوع بار الکتریکی را تشخیص داد.

گفتگو کنید صفحه 80 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

گفتگو کنید صفحه 80 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم هشتمهمهٔ اجسام از ذره های بسیار کوچکی به نام اتم ساخته شده اند.
هر اتم از هسته و الکترون ساخته شده است.

هسته نیز از ذره های ریزتری به نام پروتون و نوترون ساخته  شده است.

پروتون بار مثبت (+) و الکترون بار منفی (-) دارد و نوترون نیز بدون بار الکتریکی است.

درحالت عادی تعداد پروتون های هر اتم با تعداد الکترون های آن اتم برابر است.

پس بار  های مثبت و منفی برابر دارد و خنثی است.

خود را بیازمایید صفحه 80

خود را بیازمایید

1) الکترون از میله شیشه ای کنده می شود . و بار الکتریکی آن مثبت می شود .

2) الکترون بار الکتریکی منفی دارد پس جسمی که الکترون ازدست می دهد بار آن مثبت و جسمی که الکترون می گیرد بار منفی بدست می آورد.

آزمایش کنید صفحه 81 و 82

آزنایش کنید صفحه 81 و 82همان گونه که مشاهده شد، کرهٔ  A  که به میلهٔ منفی نزدیک تر بود،

دارای بار مثبت و کرهٔ B که از میله دورتر بود، دارای بار منفی شده است.

به این روش که کره های فلزی بدون تماس با میله، باردار شده اند روش القای بار الکتریکی گویند.

وقتی میله باردار منفی را به کرهٔ  A  نزدیک کردید، الکترون های آزاد این کره تحت دافعهٔ الکتریکی بار منفی میله قرار می گیرند و به دورترین فاصلهٔ ممکن می روند.

در نتیجه کرهٔ A  که الکترون از دست داده و دچار کمبود الکترون شده است، دارای بار مثبت و کرهٔ  B  دارای بار منفی می شود.

فعالیت صفحه 82 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

فعالیت صفحه 82 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

وقتی شانه باردار به عایقی مثل کاغذ نزدیک شود،

چون الکترون های آزادی وجود ندارد تا در ماده عایق کاغذ حرکت کند؛ بنابراین، بازآرایی بار در خود اتم ها و مولکول ها صورت می گیرد

گرچه اتم ها از مکان های نسبتاً ثابت خود جابه جا نمی شوند اما » مراکز بارها « جابه جا می شود.

یک طرف اتم یا مولکول منفی تر(یا مثبت تر) ازطرف دیگر می شود.

و می گویند اتم یا مولکول به صورت الکتریکی قطبیده است.

اگرشانه مثلاً دارای بار منفی باشد، بخش مثبت اتم یا مولکول به طرف شانه کشیده می شود و بخش منفی اتم یا مولکول از شانه دور می شود.

بخش های مثبت و منفی اتم ها و مولکول ها ردیف می شوند.

آنها به لحاظ الکتریکی قطبیده اند.

اکنون می توان فهمید که چرا تکه های کاغذ به لحاظ الکتریکی خنثی، جذب جسم بارداری مثل شانه می شوند

مانتد شکل زیر

فعالیت صفحه 82

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 83

اطلاعات جمع آوری کنید پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

برای حفاظت ساختمان ها در برابر آذرخش از وسیله ای به نام بر قگیر استفاده می کنند.

برق گیر میلهٔ فلزی بلند و نوک تیزی است که روی بام ساختمان نصب می شود.

انتهای میله به کابل ضخیمی وصل شده است و انتهای کابل را در اعماق مرطوب زمین قرار می دهند.

تیزی نوک میله سبب می شود که تخلیهٔ الکتریکی بین ابر و نوک میله به تدریج رخ دهد و بارها از طریق کابل به اعماق زمین منتقل می شود.

به این ترتیب ساختمان از خطر برخورد آذرخش در امان می ماند و خسارتی به ساختمان وارد نمی شود.

حتی اگر آذرخش به ساختمان برخورد کند،

جریان الکتریکی از طریق برق گیر به زمین منتقل می شود، به ساختمان آسیبی نمی رسد.

آرمایش کنید صفحه 84

در یک مدار الکتریکی ساده، باتری انرژی لازم را برای روشن شدن لامپ تأمین می کند

به عبارت دیگر در مدار، انرژی الکتریکی به لامپ داده می شود

و لامپ هم این انرژی زا به نور وانرژی گرمایی تبدیل می کمد.

اگر باتری را از مدار حذف کنیم، بلافاصله لامپ خاموش می شود.

پس باتری نقش منبع انرژی را دارد؛

یعنی باتری سبب ایجاد جریان الکتریکی در مدار می شود و انرژی توسط سیم های رابط از باتری به لامپ می رسد.
سیم های رابط هم ارتباط بین بخش های مدار را برقرار می کنند.

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 85 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

انواع پیل ها و باتری ها:

پیل ها و باتری هابه دو دسته تقسیم بندی می شوند.

پیل های نوع اوّل فقط یک بار قابل استفاده هستند،

زیرا پس از تخلیه، امکان شارژ کردن (باردار کردن) آنها وجود ندارد.

اغلب باتری هایی که برای مصرف در چراغ قوّه، رادیوها، ساعت های دیواری و مچی و کنترل از راه دور به فروش می رسند از نوع همین پیل های نوع اول هستند .

درون پیل های نوع اول، که در صنعت به پیل های خشک شناخته می شوند،

از الکترولیت خمیری شکل استفاده می شود.

شکل  الف ساختمان داخلی پیل های روی کربن و

شکل  ب ساختمان داخلی پیل های اکسید نقره را نشان می دهد.

پیل های نوع دوم می توانند به دفعات پر و خالی شوند.

در برخی از این پیل ها، که در آنها از فلزات نیکل و کادمیوم به عنوان الکترود و پتاسیوم هیدروکسید به عنوان الکترولیت استفاده می شود.

واکنش معکوس تخلیهٔ شیمیایی نیز امکان پذیر است و لذا به دفعات قابل پرشدن هستند.

از این باتری ها در گوشی های تلفن همراه، رایانه های قابل دستگاه های حمل ، MP4 , MP3  و تبلت ها  استفاده می شود .

متداول ترین پیل الکترولیتی نوع دوم،باتری اتومبیل است که در صنعت به پیل های تر موسوم اند.

الکترودهای باتری اتومبیل از جنس سرب و سرب دی اکسید، و الکترولیت آن محلول اسید سولفوریک است .

در طول دورهٔ تخلیه (دشارش) سرب و اسید سولفوریک به ترتیب به سولفات سرب و آب تبدیل می شوند.

پس از تخلیهٔ باتری اگر، جریان برق در باتری معکوس شود، آب و سولفات سرب دوباره به ترتیب به اسید سولفوریک و سرب تبدیل می شود.

خود را بیازمایید صفحه 88 – پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

خود را بیازمایی صفحه 88 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

فعالیت صفحه 88 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

فعالیت صفحه 88 پاسخ نامه فعالیت های فصل 9 علوم هشتم

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید