دانلود پاورپوینت های آموزشی علوم تجربی سال نهم

دانلود پاورپوینت:

دانلود پاورپوینت

فصل اوّل علوم نهم………………………………………. مواد و نقش آنها در زندگی
فصل دوم …………………………………………. رفتار اتم ها با یکدیگر
فصل سوم …………………………………………. به دنبال محیطی بهتر برای زندگی 

فصل چهارم …………………………………………. حرکت چیست
فصل پنجم …………………………………………. نیرو
فصل ششم………………………………………….زمین ساخت ورقه ای
فصل هفتم ………………………………………….آثاری از گذشته زمین

فصل هشتم …………………………………………. فشار و آثار آن
فصل نهم …………………………………………. ماشین ها
فصل دهم ………………………………………….نگاهی به فضا

فصل یازدهم ………………………………………….گوناگونی جانداران

     چارت طبقه بندی جانداران         باکتری ها        قارچ ها و ویروس ها       آغازیان  جلبک ها

فصل دوازدهم ………………………………………….دنیای گیاهان
فصل سیزدهم ………………………………………….جانوران  بی مهره
فصل چهاردهم ………………………………………….جانوران  مهره دار

پرندگان پستاندران       ماهی ها و دوزیستان
فصل پانزدهم ………………………………………….باهم زیستن