در دسته بندی زیر می توانید فایل PDF پاسخ فعالیت های علوم نهم را به صورت فصل به فصل تهیه کنید.

سعی شده است دانش آموزان :

  1. در جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل شواهد راهنمایی و تشویق شوند.
  2. به فرازهای تاریخی علوم بپردازند.
  3. از رویکرد گروهی در آموزش و تحقیق استفاده کنند.
  4. دانستن را از یافتن جدا نسازند و علم و عمل توأم باهم باشد.
  5. به جای تمرکز صرف بر اصطلاحات ، بر علم و فرایند علمی متمرکز شوند.
  6. بازتاب دهنده ارزشهای انسانی باشند.
  7. روحیه پرسشگری صحیح را تقویت کنند.
  8. اعتماد به نفس، را افزایش و اضطراب دانش آموزان را کاهش دهند.
  9. با تقویت روحیه آموزش علوم را در مدرسه محدود نکنند و آنها را به سایر محیط های اجتماعی گسترش دهند.
  10. مطالبی که با عنوان های آیا میدانید، اطلاعات جمع آوری کنید آمده است صرفا جهت آگاهی بخشی است و معمولا نباید در ارزشیابی پایانی مورد پرسش قرار گیرند.
رفتن به بالا