PDF درسنامه علوم نهم

صفحه اصلی/مطالب پایه نهم/PDF درسنامه علوم نهم

PDF درسنامه علوم نهم:

علوم تجربی یکی از یازده حوزه درسی ملی است.
براساس جهت گیری های این برنامه، یادگیری در برنامهٔ علوم تجربی کوشش انسان برای درک واقعیت های خلقت و مسئولانه از طبیعت کشف فعل خداوند تعریف شده است.

به همین جهت شناخت و استفاده به مثابه بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده ی و جهانی از ضرورت های علوم تجربی است.

به همین دلیل باید: همه جانبه نگری، رویکرد تلفیقی، تفکر، آگاهی، توانایی ایجاد ارتباط بین آموزه های علمی و زندگی واقعی مورد استفاده قرار گیرد.
خلاصه مطالب درسي علوم نهم(PDF درسنامه علوم نهم) یا درسنامه، در این بخش فراهم شده است . کاربران گرامی می دانند در درسنامه علاوه بر توجه اصلی به مفاهیم اصلی کتاب درسی ،جهت تقویت آنها نکات آمورشی مرتبط با سطوح بالاتر یادگیری آورده می شود.
موفقیت شما آزروی ماست.

Go to Top