پاورپوینت فصل 10 علوم هشتم

توضیحات

پاورپوینت فصل 10 علوم هشتم مغناطیس

کار بران گرامی در این محصول (پاورپوینت فصل 10 علوم هشتم )  با اهمیت مغناطیس و نقش آن در زندگی آشنا می شوند.

همچنین با موارد زیر آشنا می شوند. شناسایی قطب های آهن ربا ، اثر قطب ها بر هم ،پدیده القای مغناطیسی ، تولید آهن را با مالش ، ساخت آهن ربای الکتریکی و کاربرد آن ، ساخت موتور الکتریکی و کاربرد آن و چگونگی تولید جریان الکتریسیته

پاورپوینت فصل 10 علوم هشتم مغناطیس