پاورپوینت فصل 9 علوم هشتم

توضیحات

پاورپوینت فصل 9 علوم هشتم الکتریسته

در این محصول(پاورپوینت فصل 9 علوم هشتم)موارد زیر بررسی خواهند شد.

1) انواع بارهای الکتریکی و اثر بارها بر یکدیگر

2) آشنایی با الکتروسکوپ و تشخیص جسم باردار و نوع بار

3) استفاده از مدل اتمی برای توضیح اینکه چگونه یک جسم باردار می شود،

4) روش القای بار الکتریکی یعنی باردار شدن یک جسم بدون تماس

5) آذرخش و تخلیهٔ الکتریکی

6) مدار الکتریکی

7) نقش باتری در مدار

8) مفهوم اختلاف پتانسیل

9) جریان الکتریکی

10) مقاومت الکتریکی

11) اندازه گیری اختلاف پتانسیل، جریان الکتریکی و مقاومت الکتریکی

پاورپوینت فصل 9 علوم هشتم