pdf پاسخ فعالیت های فصل 14 علوم نهم

خانه/مطالب پایه نهم/PDF پاسخ فعالیت های علوم نهم/pdf پاسخ فعالیت های فصل 14 علوم نهم

توضیحات

pdf پاسخ فعالیت های فصل 14 علوم نهم

کاربر گرامی: در این فصل شما  ابتدا با اهداف و خلاصه فصل در یک نگاه آشنا می شوید. سپس به پاسخ فعالیت های کتاب درسی می پردازیم.

pdf پاسخ فعالیت های فصل 14 علوم نهم

برخی اهداف فصل :

1 ـ جانوران مهره دار را از روی مهره ها تشخیص دهند.

2 ـ هر جانور مهره دار را در جای