خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل کتاب فصل با جواب تشریحی

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه

کاربر گرامی در این نوشته یک نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه طراحی شده است لازم است ابتدا پاسخ سوالات را با استفاده از دانسته های خود بدست بیاورید سپس با استفاده از پاسخ نامه پایان این نوشته جواب های خود را با پاسخ ها بررسی کنید  تا تحلیل درستی از فعالیت خود داشته باشید.

برای جای خالی کلمه مناسب داده شده  را بنویسید

نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه

(  فشار ، نیرو ، جهت ، شکل، سرعت،هل دادن ،کشیدن)

کانال تلگرام فرامعلم
 1. هل‌دادن ‌و ‌یا ‌کشیدن‌ معادل ‌وارد‌کردن ‌یا ‌اِعمال‌………….‌است.‌
 2. با توجه به تصویر زیر وارد‌کردن‌ نیرو ‌به ‌جسم‌ می‌تواند ‌سبب ‌تغییر‌……………‌آن‌شود.

نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 1

 1. با توجه به تصویر زیر وارد‌کردن‌نیرو ‌به ‌جسم‌ می‌تواند‌ سبب‌تغییر‌……………….‌آن‌شود.

نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 2

 1. شوت کردن توپ …………….. محسوب می شود.
 2. وقتی حرکت جسم تغییر می کند که به آن ……………….. وارد شود.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1) کدام یک اثر نیرو را نشان نمی دهد؟

 1. سریع تر شدن سرعت ماشین
 2. حرکت فضاپیما در فضای بیکران
 3. مچاله شدن کاغذ
 4. توقف قطار در ایستگاه

2) کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

 1. موجودی نمی تواند جرم هزار برابری خود را به حرکت درآورد.
 2. حالتی وجود دارد که دوفرد به جسم نیرویی وارد می‌کنند اما جسم تکان میخورد.
 3. در شکل مقابل جسم به سمت چپ حرکت می کند.نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 3 برآیند نیرو
 4. حداقل دوجسم باید بر هم اثر کنند تا نیرو ظاهر شود.

3) کدام تعریف نیرو کامل تر است؟

 1. نیرو اثر متقابل بین دو جسم است.
 2. نیرو سبب کند شدن یا کند شدن حرکت اجسام می شود.
 3. وقتی حرکت جسم تغییر می‌کند به آن نیرو وارد می ‌شود.
 4. نیروی خالص نیرویی است که اثری برجسم می‌گذارد.

4) در کدام یک از شکل های زیر نیروی خالص صفر است؟ 

1) نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 5 برآیند نیرو ها 3) نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 6 برآیند نیرو ها
2) نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 7 برآیند نیرو ها 4) نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 8 برآیند نیرو ها

   5) کدام یک از فعالیتهای زیر کشیدن محسوب می شود؟

 1. قرار دادن کتاب روی میز
 2. شوت کردن توپ
 3. بستن درب کشوی میز
 4. کوبیدن میخ بر دیوار

6) کدام یک نشانه ای از اثر نیروی خالص نیست؟

 1. رها شدن تیر از کمان
 2. بلند کردن بادکنک
 3. ضربه تنیسور به توپ
 4. حرکت موشک خارج از جو زمین

7) یک از گزینه های زیر می تواند کشیدن و هم هل دادن محسوب شود؟

 1. باز کردن درب اتاق
 2. شوت کردن توپ
 3. بلند کردن کیف
 4. بستن درب کشوی میز

8) کدام یک درباره اثر خنثی نیروها درست است؟

 1. دراین حالت جسم ساکن است و نیرویی به آن وارد نمی‌شود.
 2. در حالت خنثی جسم می تواند شروع به حرکت کند.
 3. نیروی بر جسم وارد نمی‌شود.
 4. جسم در حالت خنثی می تواند به حرکت خود ادامه دهد.

9) کدام یک از گزینه ها نادرست است؟

 1. وقتی برآیند نیروها صفر است جسم می‌تواند به حرکت خود ادامه دهد.
 2. اگر به جسم در حال حرکت نیروی وارد شود جسم در حال حرکت به حرکتش ادامه می دهد و جسم ساکن ساکن می ماند.
 3. می‌توان فعالیتی را که در آن حرکتی رخ می‌دهد، مشاهده نمود که در آن نیروی خالصی اثر نکند.
 4. حداقل یک جسم لازم است  تا اثر نیرو مشاهده شود.

10) کدام یک از گزینه ها درست است؟

 1. هر حرکت یا فعالیتی جز هل دادن یا کشیدن محسوب می شود.
 2. نیرو منابع گوناگون مثل الکتریکی مغناطیسی و غیره دارد.
 3. جسم معمولاً تمایل به تغییر حالت اولیه خود دارد.
 4. هیچ گاه حرکت و فعالیت یک جسم نمی‌تواند بدون حضور نیروی خالص باشد.

ادامه نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه

11) چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟

 • برای حرکت دادن هر جسم باید آن را بکشیم یا هل دهیم.
 • موشک نیرو به زمین وارد می‌کند و زمین نیرویی رو به بالا به آن وارد می‌کند.
 • شته می تواند ارابه ای را که جرم آن چند هزار برابر خودش است بکشد و به حرکت درآورد.
 • وقتی به جسمی در دو سمت مخالف نیرو وارد می شود جسم در جهت نیروی کوچک تر حرکت می کند.
 • وقتی دو نیروی مشابه در دو جهت ماه متفاوت به یک جسم وارد می شود حتماً جسم متوقف می‌ماند.
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

12) با توجه به آزمایش زیر کدام گزینه درست است؟

یک چهار چرخه از دو طرف به وسیله نخ هایی به دو کفه دارای وزنه متصل است روی میز قرار گرفته است.کفه های راست و چپ از دو طرف میز آویزان هستند و دارای وزنه هستند.در کفه سمت راست وزنه ۳۰۰ گرمی و درکفه سمت‌چپ وزنه ۴۰۰ گرمی قرار می‌گیرد.

 1. چهارچرخه به سمت کفه راست حرکت می کند.
 2. چهار چرخه ثابت می ماند و حرکتی نمی کند.
 3. ارتفاع کفه سمت راست بیشتر می شود.
 4. کفه سمت چپ به سمت پایین حرکت می کند.

13) با توجه به شکل ، کدام گزینه نادرست است؟

نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 9 برآیند نیرو ها

 1. هر دو به یکدیگر نیرو وارد می‌کنند اما نیروی هر دو مساوی است و اثر یکدیگر را خنثی می کند.
 2. جهت دو نیروی انسان و گاو بر خلاف یکدیگر است
 3. طبق قانون نیروی عمل و عکس العمل نیرویی که انسان به گاو وارد می‌کند با نیرویی که گاوبه انسان وارد می کند برابر است
 4. نیرویی که گاو به انسان وارد می کند به مراتب بیشتر از نیروی انسان به گاو است

14) کدام گزینه مناسب ترین عبارت را در جای خالی مرتبط با شکل نشان می دهد؟نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 10 اثر نیرو ها

وارد کردن نیرو به جسم سبب ………..آن می شود.

 1. شروع حرکت
 2. تغییر جهت حرکت
 3. توقف حرکت
 4. سریع تر شدن حرکت

15) چه تعداد از عبارت های زیر نادرست است؟

 • نیرو در تمام زندگی ما وجود دارد و ما می توانیم نیرو را ببینیم.
 • بلند کردن کیف از روی زمین کشیدن محسوب می شود.
 • قطار در حال حرکت با برخورد جسم متوقف می‌شود و در واقع نیرویی باعث توقف حرکت قطار شده است.
 • نمی‌توانیم حرکتی را بیابیم که هم کشیدن و هم هل دادن محسوب شود.
 • نمی توانیم حرکتی بیابیم که کشیدن یا هل دادن محسوب شود.
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

16) کدام یک از تصاویر زیر حالت خنثی را به نمایش می‌گذارد ؟ 

1) نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 5 برآیند نیرو ها 3) نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 9 برآیند نیرو ها
2) نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 11 برآیند نیرو ها 4) نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 12 برآیند نیرو ها

 17) در کدام گزینه به جسم نیروی خالص بیشتری وارد می‌شود؟

1) نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 13 برآیند نیرو ها 3) نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 14 برآیند نیرو ها
2) نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 15 برآیند نیرو ها 4) نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 16 برآیند نیرو ها

  18) در کدام یک از شکل های زیر جسم سریع تر حرکت می‌کند؟

1) 2) 3) 4)
نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 18 برآیند نیرو ها نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 19 برآیند نیرو ها نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 20 برآیند نیرو ها نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 21 برآیند نیرو ها

19) طبق آزمایش زیر در کدام گزینه چهارچرخه ساکن می ماند؟

یک چهار چرخه از دو طرف به وسیله نخ هایی به دو کفه دارای وزنه متصل است روی میز قرار گرفته است.کفه های راست و چپ از دو طرف میز آویزان هستند و دارای وزنه هستند.

 1. کفه سمت راست 400 گرمی است و کفه سمت چپ200 گرمی است.
 2. کفه سمت راست دارای دو وزنه 200 گرمی و کفه سمت چپ دارای وزنه 400 گرمی است.
 3. کفه سمت راست داری سه وزنه 100 گرمی و کفه سمت دارای چهار وزنه ی 50 گرمی است.
 4. کفه سمت چپ دارای دو وزنه ی 200 و 30 گرمی وکفه راست دارای وزنه ی 600 گرمی است.

20) اثر وارد کردن نیرو بر جسم، کدام یک از گزینه ها نیست ؟

 1. توقف قطار در ایستگاه
 2. شروع حرکت گاری
 3. تغییر جهت حرکت توپ
 4. حرکت ماهواره در فضای بیکران

پایان نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه

پاسخ نامه نمونه سوال علوم ششم درس 6

برای جای خالی کلمه مناسب داده شده  را بنویسید

 (  فشار ، نیرو ، جهت ، شکل، سرعت،هل دادن ،کشیدن)

1) هل‌دادن ‌و ‌یا ‌کشیدن‌ معادل ‌وارد‌کردن ‌یا ‌اِعمال‌…. نیرو….‌است.‌

2) با توجه به تصویر زیر وارد‌کردن‌ نیرو ‌به ‌جسم‌ می‌تواند ‌سبب ‌تغییر‌….. جهت…….‌آن‌شود.

نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 22 برآیند نیرو ها

3) با توجه به تصویر زیر وارد‌کردن‌نیرو ‌به ‌جسم‌ می‌تواند‌ سبب‌تغییر‌…… سرعت……….‌آن‌شود.

نمونه سوال علوم ششم درس 6 با پاسخ نامه شماره 23 برآیند نیرو ها

4) شوت کردن توپ …… هل دادن…….. محسوب می شود.

5) وقتی حرکت جسم تغییر می کند که به آن …….نیرویی………. وارد شود.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1) کدام یک اثر نیرو را نشان نمی دهد؟

 1. سریع تر شدن سرعت ماشین
 2. حرکت فضاپیما در فضای بیکران
 3. مچاله شدن کاغذ
 4. توقف قطار در ایستگاه

در فضای بیکران خارج از زمین نیروهای مقاوم وجود ندارند و جسم متحرک بدون نیاز به نیرو به حرکت خود ادامه می دهد.

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل کتاب فصل با جواب تشریحی

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید