خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل کتاب فصل با جواب تشریحی

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه

کاربر گرامی در این نوشته یک نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه طراحی شده است لازم است ابتدا پاسخ سوالات را با استفاده از دانسته های خود بدست بیاورید سپس با استفاده از پاسخ نامه پایان این نوشته جواب های خود را با پاسخ ها بررسی کنید  تا تحلیل درستی از فعالیت خود داشته باشید.

برای جای خالی کلمه مناسب داده شده  را بنویسید

(  وزن ، نیرو ، جرم ، ترازو ، مغناطیسی ،‌اصطکاک ، نیروسنج،کمتری، بیشتری)

 1. عامل‌تغییر‌حرکت،……… است.‌
 2. نیروی‌ جاذبه‌ای‌ که‌ زمین ‌به ‌یک ‌جسم‌ وارد‌می‌کند،‌…….‌جسم‌نامیده‌می‌شود.
 3. ‌‌به‌ مقدار ‌ماده‌ی ‌تشکیل ‌دهنده‌ی یک ‌جسم،.. … ‌آن جسم می گویند.
 4. برای‌اندازه‌گیری‌جرم معمولا ‌از‌…. ‌استفاده‌می‌شود.
 5. نیرویی‌که‌یک‌آهن‌ربا ‌‌به ‌آهن‌ربای ‌دیگر‌ وارد‌می‌کند،‌نیروی ‌نامیده‌می‌شود.
 6. ‌نیروی..‌اصطکاک..‌همواره‌ مخالف‌جهت‌ حرکت‌بر‌ جسم ‌اثر‌می‌گذارد.
 7. ‌وقتی‌هواپیما‌در‌حال‌حرکت‌است،‌هوای‌بالای‌بال‌دارای‌سرعت..… ‌نسبت‌ به ‌هوای پایین ‌بالدارد.

گزینه درست را انتخاب کنید.

1) در کدام یک از موارد زیر نیروی اصطکاک مفید نیست؟

کانال تلگرام فرامعلم
 1. اسکی روی یخ
 2. گره زدن طناب
 3. بالا رفتن از کوه
 4. ترمز اتومبیل

2) کدام یک از نیروهای زیر بر خلاف جهت حرکت جسم بر آن وارد می شود؟

 1. گرانش
 2. رانش
 3. وزن
 4. مقاومت هوا

3) کدام یک از تصاویر زیر طراحی درستی از حرکت و فشار هوا در بال‌های هواپیما را نشان می دهد؟

1) 2) 3) 4)
نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه فشار هوا و بال هواپیما 1 نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه فشار هوا و بال هواپیما 2 نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه فشار هوا و بال هواپیما 3 نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه فشار هوا و بال هواپیما 4

 4) کدام یک از گزینه های زیر وضعیت درستی از آهنربا را نشان نمی دهد؟

1) 2) 3) 4)
نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه اثر قطب های آهنربایی 1 نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه اثر قطب های آهنربایی 2 نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه اثر قطب های آهنربایی 3 نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه اثر قطب های آهنربایی 4

5) کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟

 1. در سطح پرز دار و ناهموار نیروی اصطکاک بیشتری وجود دارد.
 2. نیرویی که باعث جذب خرده های کاغذ به شانه می شود، نیروی الکتریکی نامیده می شود.
 3. برای اندازه گیری وزن یک هندوانه می توان از ترازو استفاده کرد.
 4. هوای بالای بال هواپیما نسبت به پایین بال سرعت بیشتری دارد.

6)  کدام یک از نیروهای زیر نیروی تماسی محسوب می شود؟

 1. اصطکاک
 2. الکتریکی
 3. گرانشی
 4. مغناطیسی

7) کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

 1. نیروی مقاومت آب بر حرکت کشتی اثر گذاشته و با حرکت آن به جلو مخالفت می کند.
 2. میزان نیروی مقاومت هوا زمانی که جسم سرعت زیادی دارد کاهش می‌یابد.
 3. جهت نیروی اصطکاک نمی تواند رو به بالا باشد.
 4. برای باردار کردن میله پلاستیکی را با پارچه ابریشمی مالش می دهیم.

8) نیرویی که سبب سقوط میوه ها و برگ ها از درخت به طرف زمین می شود، چه نام دارد؟

 1. گرانش
 2. مغناطیسی
 3. الکتریکی
 4. اصطکاک

9) چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟

 • قطب های همنام همدیگر را جذب و قطب‌های ناهمنام یکدیگر را دفع می‌کند.
 • وزن یک هندوانه متوسط می تواند حدود ۵ کیلوگرم باشد.
 • در هنگام هل دادن یک جسم سنگین هرچه نیروی اصطکاک کمتر باشد بهتر است.
 • هنگام بالا رفتن از کوه هرچه نیروی اصطکاک بیشتر باشد بهتر است.
 • سطح ناهموار و پرزدار مثل موکت است که اصطکاک بیشتری نسبت به سطح یخ و برف دارد.
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5

10) کدام یک از عبارت های زیر نادرست است؟

 1. براده‌های آهن بیشتر به سمت قطب های Nو S جذب می‌شود.
 2. آهنربا بدون تماس با یکدیگر به هم نیرویی وارد می کنند.
 3. جسم آهنی متصل به آهنربا خاصیت آهنربایی پیدا می کند.
 4. اگر یک مقوا بین آهنربا و سوزن قرار گیرد آهنربا نمی تواند سبب حرکت سوزن آهنی شود.

11)  آزمایش زیر چه نتیجه‌ای را به همراه دارد؟

سارا سوزن آهنی که از آهن خالص درست شده است به همراه مقوای ضخیم و یک آهنربا تهیه می‌کند آن را در یک طرف و آهنربا را در طرف دیگر مقوای ضخیم قرار می‌دهد. با حرکت آهنربا سوزن در طرف دیگر مقوا به همان جهتی که آهنربا حرکت کرده است، حرکت می‌کند.

 • آهنربا می تواند بدون تماس با فلز آهنی آن را جذب کند.
 • کل آهنربا قطب S و کل سوزن قطبN خواهد شد که یکدیگر را جذب می کند.
 • کل آهنربا قطبN و کل سوزن قطبS خواهد شد که یکدیگر را جذب می‌کنند.
 • خاصیت آهنربایی سبب می‌شود که سوزن خالص آهنربای دائمی شده و بتواند اجسام آهنی را جذب کند.

12) کدام یک از تصاویر زیر نیروی الکتریکی را نمایش می دهد؟

1) 2) 3) 4)
نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه اثر بار الکتریکی 1 نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه اثر گرانش 1 نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه اثر گرانش 2 نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه اثر نیروی مغناطیسی

13) در کدام یک از وسایل نقلیه زیر نیروی مقاومت هوای کمتری اثرگذار است؟

1) 2) 3) 4)
نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه اثر مقاومت هوا 1 نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه اثر مقاومت هوا 2 نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه اثر مقاومت هوا 3 نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه اثر مقاومت هوا 4

14) کدام نیرو سبب می‌شود تا چتر‌باز با امنیت کامل به زمین برسد؟

 1. گرانش زمین
 2. مقاومت هوا
 3. مغناطیسی زمین
 4. جاذبه زمین

15) کدام یک از نیروهای زیر سبب جذب خرد های کاغذ به شانه کشیده شده به سر محسوب می شود؟

 1. مقاومت هوا
 2. الکتریکی
 3. مغناطیسی
 4. گرانشی

16) در کدام گزینه نیروی اصطکاک یا نیروی مقاومت هوا افزایش می یابد؟

 1. استفاده از چرخ یا غلتک
 2. طراحی ماشین به صورت دوکی شکل
 3. صاف و هموار کردن جاده های بین شهری
 4. استفاده از چتر و باز شدن آن هنگام نشستن هواپیمای جنگی

17) در عبارت زیر چه تعداد اشتباه علمی وجود دارد؟

زمین و 8 سیاره منظومه شمسی با کمتر از ۱۶۰ قمر در اثر نیروی مغناطیسی به دور خورشید می چرخند. فاصله هر سیاره از خورشید هنگام حرکت در مدارش تغییر نمی‌کند. زیرا شکل مدار های منظومه شمسی دایره ای است که سبب می شود هیچ گاه به یکدیگر برخوردنکنند.

 1. 4
 2. 3
 3. 6
 4. 5

18)  در کدام یک از گزینه های زیر نیروی تماسی سبب انجام کار شده است؟

 1. جذب براده های آهن توسط آهنربا
 2. رها کردن توپ از ارتفاع
 3. انحراف شعله شمع توسط شانه باردار شده
 4. ترمز اتومبیل

19) چه تعداد از عبارت های زیر درست است؟

 • هرچه نیروی اصطکاک بیشتر باشد مسافت طی شده توسط جسم کوتاه تر خواهد شد.
 • برای کاهش نیروی اصطکاک درروزهای برفی از زنجیر چرخ استفاده می گردد.
 • نیروی اصطکاک همواره اثرغیرمفید به دنبال دارد که باعث کند شدن حرکت جسم می شود.
 • نیروی اصطکاک همواره در جهت حرکت جسم است.
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

20)  در کدام یک از گزینه های زیر هر چه نیروی اصطکاک کمتر باشد نتیجه آن بهتر است؟

 1. هل دادن یک جسم سنگین
 2. بالا رفتن از کوه
 3. گره زدن طناب
 4. ترمز اتومبیل

نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه

برای جای خالی کلمه مناسب داده شده  را بنویسید

(  وزن ، نیرو ، جرم ، ترازو ، مغناطیسی ،‌اصطکاک ، نیروسنج،کمتری، بیشتری)

 • عامل‌تغییر‌حرکت، نیرو ……… است.‌
 • نیروی‌ جاذبه‌ای‌ که‌ زمین ‌به ‌یک ‌جسم‌ وارد‌می‌کند،‌ وزن …….‌جسم‌نامیده‌می‌شود.
 • ‌‌به‌ مقدار ‌ماده‌ی ‌تشکیل ‌دهنده‌ی یک ‌جسم،.. جرم … ‌آن جسم می گویند.
 • برای‌اندازه‌گیری‌جرم معمولا ‌از‌ترازو…. ‌استفاده‌می‌شود.
 • نیرویی‌که‌یک‌آهن‌ربا ‌‌به ‌آهن‌ربای ‌دیگر‌ وارد‌می‌کند،‌نیروی مغناطیسی‌نامیده‌می‌شود.
 • ‌نیروی..اصطکاک..‌همواره‌ مخالف‌جهت‌ حرکت‌بر‌ جسم ‌اثر‌می‌گذارد.
 • ‌وقتی‌هواپیما‌در‌حال‌حرکت‌است،‌هوای‌بالای‌بال‌دارای‌سرعت..بیشتری… ‌نسبت‌ به ‌هوای پایین ‌بالدارد.

گزینه درست را انتخاب کنید.

1) در کدام یک از موارد زیر نیروی اصطکاک مفید نیست؟

 1. اسکی روی یخ
 2. گره زدن طناب
 3. بالا رفتن از کوه
 4. ترمز اتومبیل

هنگام اسکی روی یخ هرچه اصطکاک کمتر باشد، سرعت ورزشکار بیشتر خواهد شد و مسافت طولانی تری را می تواند اسکی کند.

رد گزینه ها

2) گره زدن طناب: هرچه اصطکاک بیشتر باشد راحت تر می توان طناب را گره زد وطناب از دست سُر نمی خورد.

3) بالا رفتن از کوه: به دلیل خطرناک بودن مسیر هرچه اصطکاک بیشتر باشد، امکان سُر خوردن و افتادن از کوه کمتر خواهد شد.

4) ترمز اتومبیل: هرچه اصطکاک بیشتر باشد اتومبیل زود تر متوقف می شود.

ادامه نمونه سوال علوم ششم درس 7 با پاسخ نامه

خرید PDF نمونه سوال تستی این فصل با جواب تشریحی

۳,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل کتاب فصل با جواب تشریحی

۴۴,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید