خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

کاربر گرامی :

در این برگه با پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 15 آشنا می شوید.

فرا معلم سعی کرده است پس از گردآوری درسنامه علوم هشتم فصل 15: شکست نور

، شما را با پاسخ نامه فعالیتهای علوم هشتم فصل 15 آشنا کند تا به نقاط ضعف و قوت خود آگاه شوید.

لازم است ابتدا درسنامه علوم هشتم فصل 15 را خوب و به دقت مطالعه کنید

کانال تلگرام فرامعلم

سپس به پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 15 بپردازید.

مرور فصل علوم هشتم

مرور فصل علوم هشتم

آزمایش کنید صفحه 137علوم هشتم

آزمایش کنید صفحه 137علوم هشتم

اگر شعاع های نور مانند شکل الف به طور مستقیم به تیغه شیشه ای برخورد کنند بدون شکست عبور می کنند آزمایش کنید صفحه 137علوم هشتم

اما اگر به صورت مورب برخورد کنند مانند شکل ب می شکنند.

خود را بیازمایید صفحه 138

خود را بیازمایید صفحه 138 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 15

هرگاه نور از محیط غلیظ و پر تراکم وارد محیط رقیق و یا کم تراکم شود شکسته و از خط عمود مطابق شکل زیر دور می شود.

پس محیط شفاف اول رقیق بوده است.

خود را بیازمایید صفحه 138 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 15

فعالیت صفحه 138علوم هشتم

فعالیت صفحه 138علوم هشتم

در قسمت الف چون درون و بیرون کاسه یک محیط یکنواخت (هوا) وجود دارد نور مستقیم عبور می کند و نور انعکاسی سکه به چشم ما نمی رسد و سکه دیده نمی شود

اما وقتی به کاسه آب اضافه شود ، نور های خروجی از آب شکسنه شده و به خط عمود نزدیک شده و به چشم می رسد و سکه دیده می شود.

آزمایش کنیدصفحه 139 پاسخ نامه فعالیتهای علوم هشتم فصل 15

آزمایش کنیدصفحه 139 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 15

خود را بیازماییدصفحه 139علوم هشتم

خود را بیازماییدصفحه 139علوم هشتم

فعالیت صفحه 139 علوم هشتم

فعالیت صفحه 139 علوم هشتم

فکر کنید صفحه 140علوم هشتم

هنگام تجزیهٔ نور سفید در منشور، نور بنفش نسبت به بقیهٔ رنگ ها، بیشتر شکسته می شود. همچنین نور قرمز نسبت به بقیهٔ رنگ ها، کمترشکسته می شود

آزمایش کنیدصفحه 141 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 15

آزمایش کنیدصفحه 141 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 15

فکر کنید صفحه 142علوم هشتم

فکر کنید صفحه 142علوم هشتم

همان طور که در شکل الف مشاهده می شود ،

دو منشور  از سطح قاعده بر روی هم قرار گرفته اند و مانند عدسی محدب همگرا هستند و نور را جمع می کنند .

همچنین اگر دو منشور ار قسمت راس روی هم قرار گیرند

مانند شکل ب عمل می کنند و نور را پراکنده می کنند و مانند عدسی مقعر عمل می کنند همانند تصویر

خود را بیازمایید صفحه 143 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 15

خود را بیازمایید صفحه 143 پاسخ نامه فعالیت های علوم هشتم فصل 15

عدسی همگرا که با نام های کوژ و محدب نیز شناخته می شود،

در این نوع  عدسی  پرتوهای نور را بعد از شکست، همگرا می کند

یعنی پرتوهای خروجی از عدسی به هم نزدیک می شوند.

اما عدسی واگرا که با نام های کاو و مقعر نیز شناخته می شود،

در این نوع عدسی  پرتوهای نور را بعد از شکست،  پراکنده یا واگرا می کند

یعنی پرتوهای خروجی از عدسی از هم دورمی شوند.

فعالیت صفحه 143 علوم هشتم

فعالیت صفحه 143 علوم هشتم

خرید PDF پاسخنامه این فصل

۲,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF پاسخنامه تمامی 15 فصل

۲۲,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید