خرید PDF نمونه سوال تستی فصل 3 با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با پاسخ تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

نمونه سوال تستی علوم هفتم فصل 3 : اتم ها ، الفبای مواد

دانش آموز گرامی پس از خواندن درسنامه فصل به نمونه سوال تستی علوم هفتم فصل 3 پاسخ دهید.

این صفحه دارای 40 نمونه سوال تستی از فصل 3 علوم هفتم است که 20 تست اول برای همه دانش آموزان در دسترس است. برای مشاهده مابقی تست ها می توانید نسبت به تهیه PDF یا عضویت ویژه اقدام کنید.

کانال تلگرام فرامعلم

توصیه می شود پس از پاسخ دهی به سوالات از اینجا وارد پاسخ نامه شده و نتایج خود را تحلیل کنید.

نمونه سوال علوم هفتم فصل 3

برای جای خالی کلمه مناسب پیشنهاد کنید.

1) از میان سه حالت ماده ، …………….. تراکم پذیرند .

2) کوچک ترین ذره ی هر ترکیب ، ………………. آن می باشد .

3) هر ذره­ی مس از کنار هم قرار گرفتن مجموعه بسیار زیادی از ………….. مس به وجود می آید .

4) بادکنک ­پربادی­ که­ درآفتاب بود خود به­ خود ترکید،دلیل­ آن ………..هوای درون­ آن­ دراثرگرما است.

5) گرما جنبش ذرات ماده را …………….. می کند .

6) فاصله ی ذرات در …………… از حالت های دیگر کمتر است .

گزینه ی مناسب را انتخاب کنید.

1) کدام تعریف برای اتم صحیح تر است؟

1) ذراتی از ماده که همیشه خواص ماده را دارا هستند.

2) همه ی آنها دارای هسته هستند

3) در طبیعت به صورت آزاد یافت می شوند.

4) همه ی آنها نوترون  دارند.

2) کدام ویژگی سبب تراکم پذیری ماده می شود؟

1) تفاوت در مولکول ها

2) فضای بین مولکول ها

3) جنبش مولکول ها

4) ربایش مولکول ها

3) اگر اگر مقدار معینی از یک ماده در دمای معمولی دارای حجم ثابت و شکل غیر شخصی باشد ، آن ماده …………… است.

1) جامد

2) بخار

3) گاز

4) مایع

4) اتم های تشکیل دهنده ی کدام ماده ی زیر متفاوت است؟

1) شیشه

2) گرافیت

3) اکسیژن

4) آهن

5) حالت مواد A،B، Cبه ترتیب جامد، مایع و گاز می باشد. در فشار ثابت حجم های مساوی از آن ها را به یک اندازه گرم می کنیم ،کدام گزینه در مورد میزان انبساط آن ها درست است؟

1) A>B>C

2) B>A< C

3) A< B > C

4) B < A >C

6) یک گلوله آلومینیمی از سوراخ یک صفحه مسی که تقریباً قطر آن با گلوله یکی است عبور می کند. هر دو را به میزان زیادی حرارت می دهیم  گلوله آلومینیمی …….

1) از صفحه می گذرد

2) راحت عبور می کند

3) از صفحه نمی گذرد

4) به سختی عبور می کند

7) کدام مورد از ویژگی اختصاصی گاز ها است؟

1) داشتن حجم معین

2) تراکم پذیری

3) انبساط ناچیز

4) شکل معین

8) به تبدیل مستقیم بخار آب به یخ ……… می گویند.      

1) انجماد

2) فرازش

3) چگالش

4) تقطیر

9) یک گرم آب در اختیار داریم حجم آن در کدام دما زیاد تر است؟

1) صفر

2) 1

3) 2

4) 3

10) میزان انبساط کدام ماده نسبت به بقیه کم تر است؟       

1) کائوچو

2) آهن

3) آب

4) هیدروژن

11) می خواهیم یک دماسنج بسازیم که حساسیت زیاد داشته باشد کدام ماده برای این دماسنج مناسب تر است؟        

1) اکسیژن

2) الکل

3) آهن

4) مس

12) کربن دی اکسید دو اتم اکسیژن یک اتم کربن دارد در این مولکول چند پروتون وجود دارد؟   

1) 14

2) 22

3) 8

4) 6

13) ذرات سازنده کدام ماده مولکول است؟  

1) گوگرد

2) آهن

3) هیدروژن

4) آلومینیم

14) کدام ماده ترکیب محسوب می شود؟    

1) اکسیژن

2) آهن

3) برم

4) آب

15)

15) کدام ماده خاصیت چکش خواری ندارد و جریان برق را از خود عبور نمی دهد؟

1) مس

2) آهن

3)  گوگرد

4) آلومینیم

16) ساختار کدام ماده عنصر است؟ 

1) آب

2) کربن دی اکسید

3) گوگرد

4) سرکه

17) به ذره های سازنده بخار آب ، …………. می گویند    

1) اتم

2) مولکول

3) عنصر

4) الکترون

18) کدام ماده خالص است؟ 

1) خاک

2) شیر

3) مفتول مسی

4) کاغذ

19) برای تهیه کدام ماده لازم است در کارگاه یا کارخانه بر روی مواد اولیه آن تغییرات زیادی صورت گیرد؟       

1) الماس

2) نمک

3) آهن

4) طلا

20) از میان عنصر های زیر چه تعداد نافلز وجود دارد؟ (آلومینیم،نیتروژن،کربن، طلا، مس ، گوگرد ، آهن ، اکسیژن)     

1) 4

2) 3

3) 2

4) 5

خرید PDF نمونه سوال تستی فصل 3 با پاسخ تشریحی

۴,۹۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF نمونه سوال تستی کل 15 فصل با پاسخ تشریحی

۶۳,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید