جدول تناوبی عناصر جهت آموزش هرچه بهتر گردآوری شده است. با کلیک بر روی عنوان هر عنصر توضیحات آن به صورت مجزا نمایش داده می شود.

1

2

3

4

5

6

7

8

n=1

H

1

He

2

n=2

Li

3

Be

4

کن

کلیک

عنصر

نشانه

روی

بر

B

5

C

6

N

7

O

8

F

9

Ne

10

n=3

Na

11

Mg

12

Al

13

Si

14

P

15

S

16

Cl

17

Ar

18

n=4

K

19

Ca

20

Sc

21

Ti

22

V

23

Cr

24

Mn

25

Fe

26

Co

27

Ni

28

Cu

29

Zn

30

Ga

31

Ge

32

As

33

Se

34

Br

35

kr

36

n=5

Rb

37

Sr

38

Y

39

Zr

40

Nb

41

Mo

42

Tc

43

Ru

44

Rh

45

Pd

46

Ag

47

Cd

48

In

49

Sn

50

Sb

51

Te

52

I

53

Xe

54

n=6

Cs

55

Ba

56

La

57

Hf

72

Ta

73

W

74

Re

75

Os

76

Ir

77

Pt

78

Au

79

Hg

80

Ti

81

Pb

82

Bi

83

Po

84

At

85

Rn

86

n=7

Fr

87

Ra

88

Ac

89

Rf

104

Db

105

Sg

106

Bh

107

Hs

108

Mt

109

Ce

58

Pr

59

Nd

60

Pm

61

Sm

62

Eu

63

Gd

64

Tb

65

Dy

66

Ho

67

Er

68

Tm

69

Yb

70

Lu

71

Th

90

Pa

91

U

92

Np

93

Pu

94

Am

95

Cm

96

Bk

97

Cf

98

Es

99

Fm

100

Md

101

No

102

Lr

103