میوه

میوه چرا اغلب گرد است؟

میوه :تا به حال به این فکر کرده‌اید،که چرا اکثر میوه‌ها گرد یا بیضی شکل هستند؟

(سیب، لیمو، پرتقال، هندوانه، خربزه …)

به عبارت دیگر، چرا اکثر میوه‌ها دوست دارند گرد شوند؟!
تمام طبیعت بر اساس قوانین ریاضی و فیزیک نوشته شده است،

و این جریان از آنجا سر در می‌آورد که تمام کائنات به گونه‌ای تمایل دارند همیشه در کمترین سطح انرژی ممکن قرار داشته باشند.

از طرف دیگر،

بین هر دو جسم که در کنار یکدیگر قرار دارند، نیروی بین سطحی وجود دارد.

کانال تلگرام فرامعلم

میوه‌ها هم که از زمان تولد در تماس با هوا هستند و بین میوه و هوا، سطح مشترکی وجود دارد،

و می دانیم که سطح دایره یا بیضی، دارای کمترین سطح نسبت به دیگر اشکال است؛و هرچه این سطح کمتر باشد،طبیعتا انرژی سطح مشترک نیز کمتر است.

یعنی میوه‌ها گرد یا بیضی شکل می‌شوند تا به کمترین انرژی بین سطحی دست یابند.