خرید PDF درسنامه این فصل

۱,۳۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

خرید PDF درسنامه تمامی 15 فصل

۱۹,۵۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومانافزودن به سبد خرید

علوم هشتم فصل 15: شکست نور

کاربر گرامی :در این برگه به درسنامه علوم هشتم فصل 15: شکست نور  می پردازیم.

لازم است پس از مطالعه این برگه فعالیت های این فصل را هم بررسی کنید

شکست نور

وقتی باریکهٔ نور به طور عمود بر سطح یک تیغهٔ شیشه ای یا هر جسم شفاف دیگری بتابد، بدون شکست به مسیر خود ادامه می دهد پسعلوم هشتم فصل 15: شکست نور

هرگاه باریکۀ نور به طور عمود برسطح جدایی دو محیط شفاف بتابد، شکسته نمی شود.

در حالی که اگر باریکهٔ نور شکسته شود به آن شکست نور می گویند.

علوم هشتم فصل 15: شکست نور

وقتی نور از محیطی رقیق وارد محیطی غلیظ می شود، باریکۀ نور به طرف خط عمودبر سطح شکسته می شود.

پس وقتی باریکهٔ نور از تیغهٔ شیشه ای وارد هوا می شود، دوباره شکسته می شود، این پدیده هنگام عبور نور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر رخ می دهد.

علوم هشتم فصل 15: شکست نور چگونگی شکست نور در دو محیط

وقتی باریکهٔ نور از تیغهٔ شیشه ای وارد هوا می شود، دوباره شکسته می شود.