فیلم آزمایش محاسبه چگالی علوم هفتم

کاربران گرامی : فیلم آزمایش محاسبه چگالی علوم هفتم شامل چگونگی محاسبه چگالی اجسام با اشکال منظم و اشکال نامنظم طراحی و اجرا شده است. می دانیم چگالی یک جسم از نسبت جرم جسم به حجم جسم محاسبه می شود.

در این ویدیوی آموزشی چگالی اجسامی با حجم 1 سانتیمتر مکعب  محاسبه شده است سپس با محاسبه چگالی آب مقطر و مقایسه آن با چگالی سایر اجسام، براورد درستی نسبت به چگالی اجسام شده است سپس به چگونگی و محاسبه اجسام با شکل نامنظم پرداخته شده است.

می دانیم که در صورتی که جسم جامد، شکل هندسی منظمی داشته باشد با استفاده از روابط هندسی حجم آن را بدست می ­آوریم و بر حسب متر مکعب یا سانتی متر مکعب بیان می کنیم.

در صورتی که جسم جامد شکل هندسی منظمی نداشته باشد، بایداز ظروف مدرج استفاده کنیم. ابتدا در استوانه مدرج مقدار مشخصی مایع غیر حلّال نسبت به جسم می­­ریزیم و حجم آن را می خوانیم .

چِگالی  یا دانسیته یک ماده ، جرم آن ماده به ازای حجم واحد است. آن را با علامت اختصاری ρ (رو) نشان می‌دهند و از رابطه ρ=m/V به دست می‌آید؛ ρ چگالی، m جرم جسم و V حجم جسم است.

چگالی یک ماده با تغییر دما و فشار تغییر می‌کند.

کانال تلگرام فرامعلم

با داشتن جرم و حجم جسم با استفاده از رابطه فوق می توان چگالی را محاسبه کرد.

در صورتی که حجم برحسب سانتی متر مکعب یا میلی لیتر باشد و جرم بر حسب گرم ، چگالی بر حسب گرم بر سانتی متر مکعب خواهد بود و یکای چگالی زمانی بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب است که یکای جرم کیلو گرم و حجم برحسب متر مربع باشد.

فیلم آزمایش محاسبه چگالی علوم هفتم