فیلم آموزشی تدریس فصل 4 علوم نهم

با مشاهده ی فیلم آموزشی تدریس فصل 4 علوم نهم دانش آموزان با آشنایی با تعریف برخی ازکمیت های مربوط به حرکت مانند مسافت، جابه جایی،تندی، سرعت و شتاب می توانند شناخت بهتری برای توصیف کیفی و کمی حرکت اجسام ارائه دهند.

فیلم آموزشی تدریس فصل 4 علوم نهم

فراگیران گرامی لازم است پس از مشاهده این فیلم به نمونه سوالات این فصل پاسخ دهید تا برآورد درستی از آموخته های خود داشته باشید. همچنین می توانید فیلم آموزشی نمونه سوالات مربوط به این فصل را تهیه نموده و آموخته های خود را تکمیل کنید.